Vs­hed er guld

BT - - NYHEDER - Va­el­ge­re i vil­dre­de Pe­ter Skaarup, grup­pe­for­mand i DF, til bt.dk

Den nye for­mand for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Met­te Fre­de­rik­sen, har va­e­ret ual­min­de­lig tavs an­gå­en­de

flygt­nin­ge­si­tu­a­tio­nen – hvil­ket har gi­vet en del frem­tra­e­den­de med­lem­mer af Dansk Fol­ke­par­ti plads til at bol­tre sig i nyheds­strøm­men.

Fo­to: Linda Ka­strup truk­ket lidt i land på sin mel­ding om, at hun ik­ke vil la­ve no­get med os, som Ven­stre ik­ke er med i. Det gjor­de hun i en ta­le på fol­ke­mø­det på Møn i for­ri­ge we­e­kend. Det bli­ver et om­drej­nings­punkt for ef­ter­å­rets og for­å­rets for­hand­lin­ger. Hvis hun hol­der fast i, at hun ik­ke vil sam­ar­bej­de med os, så tror jeg, hun får store pro­ble­mer med si­ne eg­ne,« si­ger han. »Vi har man­ge ting, hvor vi må­ske kan bli­ve eni­ge, f.eks. om dag­pen­ge-re­for­men. Met­te Fre­de­rik­sens bag­land vil ik­ke kun­ne for­stå, hvis hun ik­ke vil sam­ar­bej­de med os om det. Og skat­te­for­hand­lin­ger­ne bli­ver og­så vig­ti­ge. Der har Ven­stre jo skre­vet i re­ge­rings­grund­la­get, at top­skat­ten skal nedsa­et­tes el­ler afskaffes for at gla­e­de Li­be­ral Al­li­an­ce. Og­så der kan vi stå sam­men med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. Der vil duk­ke man­ge ting op af den slags, og der bli­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne nødt til at sam­ar­bej­de med os, el­lers vil de­res va­el­ge­re ik­ke kun­ne for­stå det,« si­ger Sø­ren Es­per­sen. Det er sta­er­kt alar­me­ren­de, at IS mel­der ud, at de gen­nem mi­grants­trøm­men har smug­let me­re end 4.000 ter­r­o­ri­ster til Eu­ro­pa. At kil­der fra EU og Nato be­kra­ef­ter det­te, vi­ser, at der er ta­le om me­get me­re end tomt pra­le­ri fra IS’ si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.