De uli­ge ydel­ser

Der er stor for­skel på, hvor man­ge pen­ge flygt­nin­ge får ud­be­talt om må­ne­den, hvis man kig­ger ud over Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen

LOM­ME­PEN­GE

mjes@bt.dk

Elisa­beth Thi­is

elth@bt.dk Når flygt­nin­ge kom­mer til Eu­ro­pa, får de et sted at bo og mad at spi­se. Der­u­d­over får asylan­sø­ge­re ud­be­talt et må­ned­ligt grund­be­løb, som de me­re el­ler min­dre kan bru­ge ef­ter lyst og be­hov, mens de ven­ter på at få de­res sag be­hand­let. Men der er stor for­skel på, hvor stort et be­løb en flygt­ning får, hvis man kig­ger ud over Eu­ro­pa. Nog­le ste­der får de in­gen­ting at rut­te med, mens det an­dre ste­der er fle­re tu­sind kro­ner i lom­me­pen­ge.

Den ty­ske avis Die Welt har ind­sam­let in­for­ma­tio­ner fra de eu­ro­pa­ei­ske lan­de og kort­lagt lom­me­pen­ge­ne i hvert en­kelt land. Dog er ik­ke al­le lan­de med i kort­la­eg­nin­gen, da nog­le na­tio­ner va­el­ger at hol­de op­lys­nin­ger om so­ci­a­le ydel­ser for­tro­ligt.

Blandt dem med de hø­je­ste ydel­ser lig­ger Dan­mark, vi­ser op­gø­rel­sen. Her får en en­lig vok­sen asylan­sø­ger i gen­nem­snit 2.567 kro­ner før skat hver må­ned, mens ved­kom­men­de får sin sag be­hand­let. En del hø­je­re end sat­sen i de lan­de, Dan­mark nor­malt sam­men­lig­ner sig med.

Fa­mi­li­en først

Fak­tisk er Dan­mark kun over­gå­et af Nor­ge, hvor en asylan­sø­ger mod­ta­ger om­kring 2.984 kro­ner om må­ne­den _ og Tys­kland med 2.625 kr.. Til sam­men­lig­ning får man som flygt­ning i Sve­ri­ge ud­be­talt 1.320 kro­ner hver må­ned, mens man i Stor­bri­tan­ni­en får 1.730 kro­ner om må­ne­den. Dog skal det si­ges, at de øv­ri­ge na­tio­ners sat­ser er op­gi­vet ef­ter even­tu­el­le skat­ter.

Forsk­nings­ko­or­di­na­tor og se­ni­o­r­for­sker på Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le

FAKTA OM YDEL­SEN Mens

en asylan­sø­ger ven­ter på at få sin sag be­hand­let, har ved­kom­men­de ret til at få en grun­dy­del­se ud­be­talt.

da­ek­ker over en så­kaldt grun­dy­del­se og et dag­ligt til­la­eg, mens del­ta­gel­se i ak­ti­vi­te­ter kan tra­ek­ke op og gra­tis mad på an­sø­ge­rens asyl­cen­ter kan tra­ek­ke ned.

ud­gør om­kring 54 kr. pr. dag pr. vok­sen. Der­til kom­mer et til­la­eg på om­kring 32 kr. pr. dag, så­fremt det er af­gjort, at asylsa­gen skal be­hand­les i Dan­mark.

Be­lø­bet

Grun­dy­del­sen

Stu­di­er Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen har ik­ke set Die Welts op­gø­rel­se. Hun tviv­ler dog på, at lan­de­nes for­skel­li­ge sat­ser har be­tyd­ning for, hvor flygt­nin­ge­ne va­el­ger at sø­ge asyl.

Hun pe­ger i ste­det på, at langt de fle­ste flygt­nin­ge sø­ger asyl med ud­gangs­punkt i, hvor de­res fa­mi­li­er be­fin­der sig.

»Flygt­nin­ge sat­ser me­re på fa­mi­li­er end på sy­ste­mer og de pen­ge, sy­ste­mer­ne ud­be­ta­ler. Vi har jo kun­net se, at man­ge ger­ne har vil­let til Sve­ri­ge, til trods for at sat­ser­ne er la­ve­re i Sve­ri­ge. Og grun­den til det har slet ik­ke no­get med sat­ser­ne at gø­re. Det har no­get at gø­re med, at det er der, de­res fa­mi­li­er be­fin­der sig,« si­ger hun.

Sam­ti­dig til­fø­jer hun, at reg­ler­ne

Der­u­d­over

er der mu­lig­hed for en ra­ek­ke for­sør­ger­til­la­eg, hvis be­løb af­ha­en­ger af, hvor man­ge børn du har.

Dan­mark ven­ter asylan­sø­ge­re i om­kring tre til fem må­ne­der på at få de­res sag be­hand­let.

sa­gen er be­hand­let og god­kendt, kan asylan­sø­ge­ren an­sø­ge om at mod­ta­ge den så­kald­te in­te­gra­tionsy­del­se, der for en en­lig uden børn er på 5.945 kro­ner før skat.

INår

om fa­mi­lie­sam­men­fø­rin­ger og­så kan ha­ve be­tyd­ning for flygt­nin­ge­strøm­mens ret­ning.

Fak­tisk er stør­rel­sen på ydel­ser slet ik­ke det, som flygt­nin­ge til­la­eg­ger størst be­tyd­ning, når de skal va­el­ge, hvor de ger­ne vil sø­ge asyl, forta­el­ler Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen, der har talt med man­ge flygt­nin­ge i for­bin­del­se med sin forsk­ning.

Vil for­sør­ge sig selv

I ste­det sø­ger de be­vidst lan­de, hvor der er høj sik­ker­hed og de­mo­kra­tisk fri­hed, li­ge­som fa­mi­li­er og so­ci­a­le net­va­erk og­så har en stor be­tyd­ning for flygt­nin­ge­ne. Der­u­d­over spil­ler det og­så en rolle, om man som flygt­ning har let ved at kom­me ind på ar­bejds­mar­ke­det, si­ger Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen og un­der­stre­ger, at langt de fle­ste flygt­nin­ge ger­ne vil kun­ne for­sør­ge sig selv.

Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen vil dog ik­ke ude­luk­ke, at ydel­ser­nes stør­rel­se kan spil­le en rolle i vis­se til­fa­el­de, men i så fald er det først no­get, der får en ef­fekt ef­ter in­te­gra­tio­nen.

»Det er en ef­fekt, der kom­mer, når man som flygt­ning har va­e­ret la­en­ge i Eu­ro­pa, og når man er ble­vet in­te­gre­ret, hvor man kan se, at ét sted er bed­re end et an­det. En­ten på grund af frem­med­fjend­sk­hed, hø­je­re ydel­ser el­ler bed­re ad­gang til ar­bejds­mar­ke­det, si­ger hun. Be­lø­bet er i kro­ner pr. må­ned. NB. Det dan­ske be­løb er op­gi­vet før skat, mens de øv­ri­ge na­tio­ners be­løb er op­gi­vet ef­ter even­tu­el­le skat­ter.

Kil­de: Die Welt

Fle­re gra­en­se­over­gan­ge mel­lem Ser­bi­en og Kro­a­tien er ble­vet luk­ket, men det for­hin­drer ik­ke flygt­nin­ge og mi­gran­ter i at nå til EU. De kryd­ser nu mar­ker for at kom­me ind i Kro­a­tien. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.