Skat op­le­ver boom i snyd med moms

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen

SVIN­DEL

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Hver ene­ste af de 81 me­d­ar­bej­de­re hos Skat, der kon­trol­le­rer ud­be­ta­ling af så­kaldt ne­ga­tiv moms, op­da­ge­de sid­ste år fejl el­ler snyd for me­re end 19 mil­li­o­ner kro­ner - el­ler godt 1,5 mil­li­ard kro­ner i alt. Det skri­ver DR Nyhe­der. Ne­ga­tiv moms er de pen­ge, som virk­som­he­der kan få re­fun­de­ret fra Skat, hvis de har be­talt for me­get i moms.

I lø­bet af de se­ne­ste fem år er Skats ud­be­ta­lin­ger af net­op ne­ga­tiv moms ste­get med re­kord­fart. I 2010 blev der ud­be­talt 192 mil­li­ar­der kro­ner, og det tal steg sid­ste år til 257 mil­li­ar­der kro­ner.

Skats me­d­ar­bej­de­re har kun res­sour­cer til at tjek­ke få pro­cent af al­le sa­ger om ne­ga­tiv moms, og det ska­ber frygt for, at det store an­tal sa­ger om snyd med moms kun er top­pen af is­b­jer­get, ad­va­rer Ka­ren Boll, lek­tor ved CBS:

Fle­re res­sour­cer

»Jeg er ik­ke i tvivl om, at hvis der kom fle­re me­d­ar­bej­de­re på om­rå­det med ne­ga­tiv moms, så kun­ne man og­så tjek­ke fle­re an­gi­vel­ser og til­ba­ge­hol­de me­re ne­ga­tiv moms. For­di der vil kun­ne fin­des fle­re fejl,« si­ger hun til DR Nyhe­der.

Jørn Rise, der er for­mand for Dansk Told & Skat­te­for­bund, er helt enig og me­ner, der er be­hov for fle­re res­sour­cer til at øge kon­trol­len.

Men de skal ik­ke sa­et­te na­e­sen op ef­ter fle­re me­d­ar­bej­de­re, ly­der det fra le­del­sen i Skat. Ind­sats­di­rek­tør i Skat Jim Sø­ren­sen si­ger til DR, at kon­trol­len er god, og at der ud fra de fo­re­lig­gen­de da­ta ik­ke er be­hov for at skrue op for ind­sat­sen på moms­om­rå­det.

Der fu­skes med mom­sen i den helt store stil.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.