Sol­rig we­e­kend i ven­te

BT - - NYHEDER - Sø­ren Ploug Lil­mo­es

VEJRPROGNOSE

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Hvis man sy­nes, ugen ind­til vi­de­re har budt på li­ge lov­lig me­get regn og bla­est, så er der go­de nyhe­der fra Dan­marks Me­te­o­r­o­lo­gi­ske In­sti­tut (DMI). Vej­r­g­u­der­ne vil nem­lig va­e­re os mil­de­re stemt i we­e­ken­den. »Vej­ret bli­ver lang­somt lidt bed­re henover we­e­ken­den. Nu har vi va­e­ret vant til bla­est og by­ger i mas­se­vis i ugens løb, men nu sta­bi­li­se­res vej­ret en smu­le uden at bli­ve helt sta­bilt. Vi und­går nok ik­ke nog­le gan­ske lo­ka­le by­ger,« si­ger vagt­chef Mo­gens Røn­ne­bek.

I dag får vi en del sol og en­kel­te regn­by­ger.

Det er pri­ma­ert i de syd­li­ge og øst­li­ge de­le af lan­det, at der er ud­sigt til ned­bør. Tem­pe­ra­tu­rer­ne vil lig­ge mel­lem 15 og 18 gra­der. Vin­den bli­ver let til frisk - ved kyster­ne i Nord­ve­stjyl­land op til hård vind.

I mor­gen gen­ta­ges hi­sto­ri­en med en del sol og kun lo­ka­le by­ger samt tem­pe­ra­tu­rer på 15-18 gra­der. Na­et­ter­ne bli­ver kol­de­re henover we­e­ken­den. I nat hav­de vi mel­lem ot­te og 15 gra­der. Nat­ten til i mor­gen bli­ver en anel­se køli­ge­re, mens ter­mome­tret na­ep­pe når over ti gra­der nat­ten til mandag..

Der er pa­ent we­e­kend­vejr i ven­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.