’Drabs­sig­tet spi­ste mid­dag hos os’

BT - - NYHEDER -

Han er nu sig­tet for at stå bag det bruta­le drab på hen­des ka­e­re­ste og hans kam­me­rat.

Dobbeltdrabet, som fandt sted i we­e­ken­den i Sorø, har ry­stet de lo­ka­le. Her kend­te man ik­ke kun de to of­re, som blev fun­det skudt i en ud­bra­endt Mer­ce­des nat­ten til lør­dag, men og­så de to un­ge ma­end på 19 og 22 år, som er mista­enkt for at stå bag dra­be­ne.

Fak­tisk var og­så den prosti­tu­e­re­de Bonnie Cleo Andersen, som var ka­e­re­ste med en af de dra­eb­te, uhyg­ge­lig ta­et på den drabs­sig­te­de 19-åri­ge mand og ken­der hans med­sig­te­de kam­me­rat.

Til BT af­slø­rer Bonnie Cleo Andersen, at han of­te bo­e­de og spi­ste hos fa­mi­li­en og var go­de ven­ner med hen­des ene søn.

»Den ene hav­de jeg na­e­sten bo­en­de. Han kom og fik mad hos os. Den an­den ken­der jeg kun via ham, der har star­tet bal­la­den her i Sorø. Der var al­tid man­ge kam­me­ra­ter på be­søg hos os,« forta­el­ler Bonnie Cleo Andersen til BT.

Skyld­te an­gi­ve­ligt pen­ge

Blot 48 ti­mer ef­ter at hen­des ka­e­re­ste blev skudt og dra­ebt, blev hun land­skendt i DR-do­ku­men­ta­ren ’Bonnie og de tu­sind ma­end’, som po­rtra­et­te­re­de hen­des liv som prosti­tu­e­ret. Hun er selv bo­sat i Sorø, hvor dra­be­ne fandt sted, men vil ik­ke rø­be, hvor­for den sig­te­de 19-åri­ge mand, som kom i hen­des hjem, skul­le va­e­re ind­blan­det i drabs­sa­gen.

BT er­fa­rer fra uaf­ha­en­gi­ge kil­der, at mo­ti­vet an­gi­ve­ligt skal va­e­re et øko­no­misk ude­stå­en­de mel­lem de dra­eb­te og de drabs­sig­te­de. An­gi­ve­ligt skul­le den mista­enk­te 22-åri­ge ha­ve stå­et med en stor ga­eld, og de dra­eb­te skal ha­ve lånt ham pen­ge til at kom­me af med ga­el­den. Men da ga­el­den skul­le be­ta­les tilbage, fik sa­gen en tragisk ud­gang.

Ef­ter­forsk­nings­le­der Sø­ren Ravn Ni­el­sen vil på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke ud­ta­le sig om de op­lys­nin­ger.

»Vi har set, hvad der bli­ver skre­vet i avi­ser og på so­ci­a­le me­di­er, men vi vil slet ik­ke gis­ne om no­get end­nu. Vi har sta­dig gang i en ra­ek­ke un­der­sø­gel­ser, som vi ven­ter svar på,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør Sø­ren Ravn Ni­el­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­land-Falsters Po­li­ti til BT.

Of­re end­nu ik­ke iden­ti­fi­ce­ret

Der er og­så ble­vet spe­ku­le­ret i, hvor­vidt sa­gen har re­la­tion til ban­de­mil­jø­et, for­di den 22-åri­ge drabs­sig­te­de tid­li­ge­re har va­e­ret en del af mil­jø­et, men det af­vi­ser po­li­ti­et.

Blom­ster lagt på Ka­lund­borg­vej i Sorø, hvor den ud­bra­end­te Mer­ce­des blev fun­det med li­ge­ne af to skud­dra­eb­te ma­end. Den prosti­tu­e­re­de Bonnie, kendt fra tv-do­ku­men­ta­ren ’Bonnie og de tu­sind ma­end’ var ka­e­re­ste med en af de dra­eb­te. Fo­to: Tho­mas Lek­feldt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.