Plu­to la­en­ge leve

De før­ste fo­tos af Plu­to vi­ser en ak­tiv klo­de, der lig­ner Ark­tis

BT - - NYHEDER - Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen Plu­to: Dva­erg­pla­net: Rum­son­den Op­sendt 14. juli 2015

OP­DA­GEL­SE

mjes@bt.dk Hø­je bjer­ge af is, vidt­strak­te slet­ter, fros­sent ni­tro­gen og lav­t­lig­gen­de dis. For før­ste gang no­gen­sin­de står det klart, hvor­dan dva­erg­pla­ne­ten Plu­to ser ud på over­fla­den. Det vi­ser billeder fra rum­met ta­get af Na­sa-rum­son­den New Ho­rizons, der som den før­ste rum­son­de i ver­den har haft Plu­to som mål. De nye billeder er op­sigtsva­ek­ken­de, net­op for­di de gør op med fo­re­stil­lin­gen om Plu­to som en død og inak­tiv klo­de. Det forta­el­ler Mi­cha­el Lin­den-Vørn­le, der er astro­fy­si­ker og chef­kon­su­lent på In­sti­tut for Rum­forsk­ning og Rum­tek­no­lo­gi på DTU Spa­ce.

»Det mest fa­sci­ne­ren­de er, at vi ser en ver­den, som er ge­o­lo­gisk ak­tiv. Vi ser en ver­den, som ik­ke ba­re er dybfros­sen og ufor­an­der­lig, men hvor der fak­tisk og­så fo­re­går ak­ti­vi­tet. Det var der in­gen, der hav­de drømt om,« si­ger han.

Ko­pi af Ark­tis

Det har la­en­ge va­e­ret kendt, at Plu­to har en tynd at­mos­fa­e­re, der med ja­ev­ne mel­lem­rum fry­ser til is på over­fla­den. Men at der og­så fo­re­går ak­ti­vi­te­ter un­der over­fla­den, er helt nyt, for­kla­rer Mi­cha­el Lin­den-Vørn­le.

Han pe­ger på, at store de­le af Plu­tos over­fla­de er fuld­sta­en­dig fri for kra­te­re, hvil­ket ty­der på, at dva­erg­pla­ne­tens over­fla­de lø­ben­de bli­ver aen­dret. I ste­det lig­ner over­fla­den gi­gan­ti­ske is-slet­ter, der fra rum­met nemt kan for­veks­les med Ark­tis.

»Det her er ek­semp­ler på fan­ta­sti­ske billeder, som har no­get helt sa­er­ligt over sig. Når man kig­ger på dem, ta­en­ker man, at man li­ge så godt kun­ne sid­de i en fly­ve­ma­ski­ne på vej hen over Nord­po­len, for­di bil­le­der­ne har et ark­tisk ud­se­en­de,« si­ger han.

De spek­taku­la­e­re billeder er ta­get den 14. juli i år, blot et kvar­ter ef­ter at Na­sa-rum­son­den New Ho­rizons ef­ter godt ni års rum­fa­erd fløj for­bi dva­erg­pla­ne­ten Plu­to. At bil­le­der­ne først er kom­met frem nu, skyl­des iføl­ge Mi­cha­el Lin­den-Vørn­le, at det

En dva­erg­pla­net, der lig­ger i ud­kan­ten af vo­res sol­sy­stem.

1930, hvor­ef­ter den blev ud­na­evnt til sol­sy­ste­mets ni­en­de pla­net.

Op­da­get:

Af­stand:

Kor­te­ste sted fra Jor­den til Plu­to er 4 mia. og 290 mio. km.

Ved­ta­gel­sen af en ny pla­net­de­fi­ni­ton i 2006 aen­dre­de Plu­tos be­teg­nel­se til dva­erg­pla­net.

Me­get min­dre end månen, til­gen­ga­eld har den en må­ne, der er halvt så stor som den selv.

Na­est­stør­ste af sol­sy­ste­mets fem dva­erg­pla­ne­ter. Kil­de: Ty­cho Bra­he Pla­ne­ta­ri­um og stjer­ne­ba­sen.dk

Stør­rel­se:

Sol­sy­ste­met:

Rum­son­den

er li­ge nu på vej la­en­ge­re ud i sol­sy­ste­met. Na­sa for­ven­ter at op­ret­hol­de kon­tak­ten med den frem til 2020.

bli­ver den fem­te rum­son­de, der for­la­der vo­res sol­sy­stem. Kil­de: Dansk Sel­skab for Rum­fart­s­forsk­ning

New Ho­rizons

ta­ger lang tid at sen­de bil­le­der­ne ned til Jor­den.

Sid­ste fo­tos kom­mer om et år

Så­le­des er de net­op of­fent­lig­gjor­te billeder blot nog­le få blandt man­ge. Først i novem­ber na­e­ste år vil rum­son­den va­e­re fa­er­dig med at sen­de al­le billeder og da­ta, som den ind­sam­le­de, da den fløj for­bi Plu­to i juli i år.

De nye billeder kan iføl­ge astro­fy­si­ke­ren bru­ges til at si­ge no­get om, hvor­dan vo­res sol­sy­stem er ble­vet dan­net, og hvor­dan det har ud­vik­let sig. Det kan man kun fin­de ud af ved at un­der­sø­ge al­le de for­skel­li­ge de­le af sol­sy­ste­met, for­kla­rer Mi­cha­el Lin­den-Vørn­le.

For før­ste gang no­gen­sin­de står det klart, hvor­dan dva­erg­pla­ne­ten Plu­to ser

ud på over­fla­den. Det vi­ser nye billeder ta­get af Na­sa-rum­son­den New Ho­rizons, der pas­se­re­de Plu­to den 14. juli i år. Fo­to: Na­sa/REU­TERS

er den før­ste rum­son­de, der har haft dva­erg­pla­ne­ten Plu­to som mål.

ve­jer ca. 500 kg, hvoraf de 77 kg er bra­end­stof. Der­u­d­over er den ud­ru­stet med en to me­ter lang an­ten­ne til kom­mu­ni­ka­tion med Jor­den. af Na­sa 19. ja­nu­ar 2006.

fløj New Ho­rizons for­bi sit mål, dva­erg­pla­ne­ten Plu­to, i en af­stand af godt 10.000 ki­lo­me­ter fra Plu­to.

Den ame­ri­kan­ske rum­fart­sad­mi­ni­stra­tion Na­sa har gjort en op­sigtsva­ek­ken­de op­da­gel­se. Dva­erg­pla­ne­ten Plu­to, der lig­ger i ud­kan­ten af vo­res sol­sy­stem, har stik imod tid­li­ge­re an­ta­gel­ser vist sig at va­e­re ge­o­lo­gisk ak­tiv med et ud­se­en­de, der min­der om Ark­tis. Fo­to: Na­sa/Jo­hns Hopkins Uni­ver­si­ty Ap­plied Phy­si­cs La­bo­ra­tory/Sout­hwest Re­search In­sti­tu­te/AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.