Be­kla­ger cen­sur af dansk ma­le­ri

BT - - NYHEDER - Ida Meyer

FA­CE­BOOK

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Det be­røm­te ma­le­ri ’Kvin­de for­an et spejl’ af den dan­ske gul­dal­der-ma­ler C.W. Eck­ers­berg skul­le tid­li­ge­re på ugen ha­ve va­e­ret blik­fang i en annonce på Fa­ce­book. Bil­le­det blev dog af­vist af det so­ci­a­le me­die, for­di kvin­den på ma­le­ri­et an­ty­de­de for me­get nø­gen­hed. Men nu op­ly­ser Fa­ce­book iføl­ge TV2, at det var en fejl, at an­non­cen blev af­vist.

»Vo­res ret­nings­linjer til­la­der det­te bil­le­de. Desva­er­re er der sket en fejl, så bil­le­det blev af­vist. Den fejl er nu ret­tet, og vo­res ads po­li­cy team har un­der­ret­tet ad­mi­ni­stra­to­ren af si­den om, at de kan la­eg­ge an­non­cen op, hvis de øn­sker det,« si­ger Fa­ce­books kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nor­den, Pe­ter Mün­ster, til TV2.

Ma­le­ri­et var en del af en annonce fra turi­stor­ga­ni­sa­tio­nen The Co­pen­ha­gen Book, som øn­ske­de at gø­re re­k­la­me for Hirs­chsprungs Sam­ling, der er hjem­sted for nog­le af ho­ved­va­er­ker­ne i dansk kunst gen­nem det 19. år­hund­re­de. Men or­ga­ni­sa­tio­nen fik en mail, hvor Fa­ce­book gjor­de op­ma­er­k­som på ret­nings­linjer­ne ved­rø­ren­de nø­gen­hed:

»Vi til­la­der ik­ke billeder el­ler vi­deo­er, der an­ty­der nø­gen­hed gen­nem for ek­sem­pel slø­ring el­ler be­ska­e­ring. Så­dan­ne an­non­cer er øm­tå­le­li­ge og frem­kal­der ty­pisk ne­ga­ti­ve re­ak­tio­ner fra se­e­re,« stod der i mai­len.

Fa­ce­book be­kla­ger cen­sur af det dan­ske gul­dal­der-ma­le­ri ’Kvin­de for­an et spejl’. Det var desva­er­re en fejl, skri­ver de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.