Ny be­hand­ling

Im­mun­te­ra­pi, hvor kra­ef­ten be­hand­les med krop­pens eg­ne T-cel­ler, har vist op­sigtsva­ek­ken­de resultater i nyt for­søg

BT - - SUNDHED - Lars Lin­de­vall Hansen

FREM­SKRIDT

larh@bt.dk

An­dreas Bach Hou­gaard

ahou@bt.dk Et nyt ba­ne­bry­den­de stu­die in­den for kra­eft­forsk­nin­gen kan ska­be håb for ut­ro­lig man­ge men­ne­sker ver­den over. Forsk­nings­re­sul­ta­tet, der net­op er ble­vet of­fent­lig­gjort i New Eng­land Jour­nal of Me­di­ci­ne, har vakt stor in­ter­na­tio­nal op­sigt, ef­ter at en kvin­de­lig pa­tient, som var er­kla­e­ret uhel­bre­de­ligt syg med knog­le­marvs­kra­eft, er ble­vet kra­eft­fri ved hja­elp af så­kaldt im­mun­te­ra­pi – en ny be­hand­lings­form, hvor man an­ven­der krop­pens eg­ne T-cel­ler til at ned­bry­de kra­eft­cel­ler­ne.

Ef­ter fem år med ni for­skel­li­ge be­hand­lin­ger, der kun vi­ste sig at ha­ve kortva­rig ef­fekt, var mu­lig­he­der­ne ta­et på op­brugt for den 48-åri­ge ame­ri­kan­ske kvin­de, der var dø­de­ligt syg af knog­le­marvs­kra­eft.

Kvin­den kom dog som den før­ste per­son med i et for­søg med T-cel­le­te­ra­pi mod knog­le­marvs­kra­eft, hvil­ket slog kra­ef­ten fuld­sta­en­dig ned.

Og et år ef­ter er hun sta­dig­va­ek syg­doms­fri, vi­ser re­sul­ta­tet, som blandt an­dre Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se ser med stor in­ter­es­se på.

Tør na­e­sten ik­ke tro på det

»Det er me­get be­ma­er­kel­ses­va­er­digt. Og­så for­di det er en pa­tient, hvor stam­cel­le­te­ra­pi og høj­do­sis ke­mo­te­ra­pi kun har vir­ket i gan­ske kort tid. Man tør na­e­sten ik­ke tro på, at det her kan hel­bre­de knog­le­marvs­kra­eft, men det ser me­get ef­fek­tivt ud,« si­ger over­la­e­ge Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, der er la­e­ge­fag­lig re­dak­tør i Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

Det er la­e­ger fra Uni­ver­si­ty of Penn­sylva­nia, som har ud­vik­let tek­nik­ken, der i før­ste om­gang blev af­prø­vet på leuka­e­mi­pa­tien­ter.

Te­ra­pi­en går ind og for­sta­er­ker pa­tien­tens im­mun­for­svar ved hja­elp af krop­pens eg­ne T-cel­ler, som er im­mun­for­sva­rets ’for­svar­strop­per’. T-cel­ler­ne iso­le­res fra en kra­efts­vulst, der ta­ges ud af pa­tien­ten ved en biop­si. Ef­ter­føl­gen­de dyr­kes de i la­bo­ra­to­ri­et, så T-cel­ler­ne for­me­rer sig og man­gedob­les.

Højt ak­ti­ve­re­de T-cel­ler sprøjtes her­ef­ter i stort an­tal tilbage i pa­tien­tens blod­ba­ne, hvor­fra de kan be­va­e­ge sig ud i krop­pen, fin­de kra­eft­cel­ler­ne og be­ka­em­pe dem.

Po­si­ti­ve resultater i Dan­mark

Og­så i Dan­mark er en ra­ek­ke for­søgs­be­hand­lin­ger med T-cel­ler i gang. Det ga­el­der blandt an­det i for­hold til mo­der­ma­er­ke-, ny­re- og ae­g­ge­stok­kra­eft.

Den loven­de be­hand­lings­form har blandt an­det vist po­si­ti­ve resultater på Her­lev Ho­spi­tal, hvor et for­søg med mo­der­ma­er­ke­kra­eft­pa­tien­ter har hel­bredt om­kring 20 pro­cent samt da­em­pet syg­dom­men hos yder­li­ge­re 50 pro­cent.

Le­der af Cen­ter for Can­cer Im­mun­te­ra­pi på Her­lev Ho­spi­tal, pro­fes­sor Per Thor Stra­ten ser der­for og­så et ka­em­pe po­ten­ti­a­le ved T-cel­le­te­ra­pi.

»Jeg tror, at det får en me­get, me­get stor be­tyd­ning i frem­ti­den. Det har få­et et gen­nem­brud in­den for de se­ne­ste år og har gi­vet nog­le resultater, som selv for op­ti­mi­ster­ne er bed­re end for­ven­tet. Det er blandt an­det og­så der­for, at det li­ge er ble­vet god­kendt i Dan­mark som al­min­de­lig be­hand­lings­form til pa­tien­ter med mo­der­ma­er­ke­kra­eft,« si­ger pro­fes­sor Per Thor Stra­ten.

Få bi­virk­nin­ger

Han for­kla­rer, at T-cel­le­te­ra­pi – i mod­sa­et­ning til tra­di­tio­nel be­hand­ling – har den for­del, at be­hand­lin­gen kan sty­res, så den kun an­gri­ber kra­eft­cel­ler­ne og ik­ke nor­mal­cel­ler­ne.

»Vi er i be­gyn­del­sen, og vi har kun løf­tet en flig af, hvad vi kan på det om­rå­de,« si­ger Per Thor Stra­ten.

Ind­til vi­de­re har kun ti pa­tien­ter med knog­le­marvs­kra­eft få­et be­hand­lin­gen. Blandt dem er seks ud af ti fort­sat syg­doms­fri, og der har kun va­e­ret få bi­virk­nin­ger af T-cel­le-de­len af be­hand­lin­gen, fast­slår Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

»Det vir­ker ik­ke med sam­me go­de ef­fekt på al­le, men i frem­ti­den vil man må­ske fin­de an­dre mar­kø­rer at an­gri­be. Be­hand­lin­gen har et ko­los­salt po­ten­ti­a­le, og­så for an­dre kra­eft­syg­dom­me,« si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen. EN GLAD DRENG: 6-åri­ge As­hya si­ger tak til de to la­e­ger i Prag, som stod for pro­ton-be­hand­lin­gen af den lil­le dreng. As­hya er i dag er­kla­e­ret helt rask. Til ven­stre er det As­hy­as sto­re­bror og mor. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.