Slår kraeft ihjel

BT - - SUNDHED -

Bryst­kra­eft

RASK

Det var en hi­sto­rie, som til­trak sig enorm in­ter­na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed, da to des­pe­ra­te fora­el­dre, Brett og Nag­h­meh King, valg­te at ’bort­fø­re’ de­res kra­eft­sy­ge dreng, As­hya, fra et ho­spi­tal i Sout­hamp­ton for godt et år si­den. De­res søn hav­de få­et en kra­efts­vulst i hjer­nen, og da fora­el­dre­ne ik­ke hav­de til­lid til, at tra­di­tio­nel strå­le­be­hand­ling i Eng­land vil­le hel­bre­de de­res søn, valg­te de at fjer­ne ham fra ho­spi­ta­let uden laegernes ac­cept for at sø­ge be­hand­ling i ud­lan­det i ste­det.

Fora­el­dre­ne tog i før­ste om­gang til Spa­ni­en, hvor de blev an­holdt af po­li­ti­et som led i den in­ter­na­tio­na­le eftersøgning, men det lyk­ke­des fa­mi­li­en at få lov til at rej­se vi­de­re til Prag, hvor den lil­le dreng kun­ne få en re­la­tivt ny be­hand­lings­form – så­kaldt pro­ton­te­ra­pi.

Er­kla­e­ret kra­eft­fri

Iføl­ge fle­re bri­ti­ske me­di­er, her­i­blandt The In­de­pen­dent og BBC, blev den 6-åri­ge dreng i marts er­kla­e­ret kra­eft­fri ef­ter be­hand­ling med pro­ton­te­ra­pi i om­kring 50 da­ge på den tjek­ki­ske kli­nik, Pro­ton The­ra­py Cen­ter.

»Hvis vi hav­de la­det As­hya bli­ve i det bri­ti­ske sund­heds­sy­stem, vil­le han ik­ke va­e­re hos os i dag. Han var for svag og vil­le ik­ke ha­ve over­le­vet,« ud­ta­ler mo­de­ren, Nag­h­meh King, til The Sun.

Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se op­ly­ser til BT, at pro­ton-te­ra­pi i øje­blik­ket vin­der frem som stan­dard-be­hand­ling fle­re ste­der i ver­den. Det kan i nog­le til­fa­el­de va­e­re bed­re end tra­di­tio­nel strå­le­be­hand­ling, da strå­lin­gen i langt hø­je­re grad kan må­l­ret­tes kra­eft­cel­ler­ne og skå­ne det om­kring­lig­gen­de ra­ske va­ev.

Dansk cen­ter på vej

Et dansk cen­ter, som net­op skal spe­ci­a­li­se­re sig i pro­ton­te­ra­pi, er ved at bli­ve byg­get.

»Det er en be­hand­ling, som kø­rer de helt store ste­der. Vi har dan­ske pa­tien­ter, som er ble­vet sendt til USA og Tys­kland for at få den her be­hand­ling. Og jeg ved, at man nu ar­bej­der på at op­ret­te et an­la­eg i Up­psa­la i Sve­ri­ge samt et i Dan­mark i Aar­hus. Det er ved at bli­ve byg­get nu og er plan­lagt til at kun­ne bli­ve ta­get i brug i 2018, så pa­tien­ter ik­ke la­en­ge­re skal sen­des uden­lands,« si­ger Jens Oluf Bruun Pe­der­sen, der er over­la­e­ge og la­e­ge­fag­lig re­dak­tør hos Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se.

’’ Hvis vi hav­de la­det As­hya bli­ve i det bri­ti­ske sund­heds­sy­stem, vil­le han ik­ke va­e­re hos os i dag

Nag­h­meh King, As­hy­as mor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.