Ta­to­ve­re­de sit navn på of­fers skam­ben

Nord­jysk mand til­talt i uhyg­ge­lig sag om vold­ta­egt af fem kvin­der

BT - - NYHEDER - Ma­ria Christine Mad­sen

SEX-MIS­BRUG

ma­ma@bt.dk En uhyg­ge­lig og om­fat­ten­de sag om en 44-årig mand fra Nord­jyl­land, der er til­talt for at ha­ve vold­ta­get og mis­hand­let fem for­skel­li­ge kvin­der over en pe­ri­o­de på ti år, kom­mer snart for ret­ten. Man­den er blandt an­det til­talt for at ha­ve ha­eldt aet­sen­de va­e­ske ud over den ene af kvin­der­nes un­der­liv, truk­ket en af hen­des ta­en­der ud og ta­to­ve­ret sit navn på hen­des skam­ben.

»Det er en me­get us­a­ed­van­lig sag, det er helt sik­kert. Jeg har i hvert fald ik­ke set no­get lig­nen­de før.«

Så­dan ly­der det fra an­kla­ger fra Nord­jyl­lands Po­li­ti Pe­ter Rask, der i slut­nin­gen af sep­tem­ber skal mø­de i Ret­ten i Hjør­ring, hvor den 44-åri­ge mand vil sid­de til­talt for de man­ge grove vold­ta­eg­ter af de fem for­skel­li­ge kvin­der.

En af kvin­der­ne er han og­så til­talt for at ha­ve be­dø­vet med et ukendt mid­del, så hun faldt i søvn, hvor­ef­ter han på hen­des skam­ben ta­to­ve­re­de sit navn, et rødt hjer­te og en pil, der pe­ge­de i ret­ning mod hen­des un­der­liv.

I alt er den 44-åri­ge mand fra Nord­jyl­land til­talt for in­tet min­dre end 52 for­hold. Det frem­går af det 20 si­der lange an­kla­ge­skift, som BT har få­et ind­sigt i.

Blandt de man­ge for­hold er fem for­hold om vold­ta­egt. Fi­re af dem un­der sa­er­ligt ska­er­pen­de om­sta­en­dig­he­der, hvor vold­ta­eg­ter­ne iføl­ge ankla­ge­myn­dig­he­den fandt sted gen­tag­ne gan­ge - til ti­der dag­ligt.

De fi­re af kvin­der­ne bo­e­de den 44-åri­ge mand sam­men med på de tids­punk­ter, hvor vold­ta­eg­ter­ne fandt sted. Den sid­ste kvin­de var en na­bo.

Der­u­d­over er han til­talt for fle­re til­fa­el­de af vold af sa­er­lig rå og brutal ka­rak­ter, trus­ler, ty­ve­ri, vid­ne­trus­ler, bed­ra­ge­ri og af­pres­ning.

Til­tvang sig sam­le­je

Det lange an­kla­ge­skrift mod den 44-åri­ge mand har sit ud­gangs­punkt i slut­nin­gen af 2004, hvor han er an­kla­get for at ha­ve vold­ta­get den før­ste af kvin­der­ne. Blandt an­det på en par­ke­rings­plads og på bags­a­e­det af en bil, hvor en ui­den­ti­fi­ce­ret med­ger­nings­mand holdt hen­de fastspa­endt, mens den 44-åri­ge til­tvang sig sam­le­je med kvin­den.

Po­li­ti­et fik først kend­skab til de man­ge an­kla­ger sid­ste år, da den fem­te kvin­de, na­bo­en, an­meld­te et ty­ve­ri. Det forta­el­ler an­kla­ger Pe­ter Rask.

Da for­sik­rings­sel­ska­bet mød­te op hos kvin­den, der hav­de an­meldt sin va­ske­ma­ski­ne og tør­re­tum­b­ler stjå­let, syn­tes det, at det så lidt mystisk ud.

»Der­for bad for­sik­rings­sel­ska­bet po­li­ti­et om at un­der­sø­ge sa­gen na­er­me­re. Da po­li­ti­et tog ud og spurg­te hen­de, hvad det hand­le­de om, for­tal­te hun, hvad hun var ble­vet ud­sat for,« si­ger Pe­ter Rask.

Kvin­den for­tal­te blandt an­det, at hun i april sid­ste år var ble­vet vold­ta­get af den 44-åri­ge mand, mens hun var ude af stand til at mod­sa­et­te sig over­gre­bet, idet hun var på­vir­ket af me­di­cin.

Tilbage i ti­den

Selv­om hun an­gi­ve­ligt bad ham om at stop­pe, fort­sat­te han.

»Kvin­den kun­ne sam­ti­dig og­så forta­el­le, at hun kend­te til en an­den kvin­de (kvin­den, som blandt an­det var ble­vet ta­to­ve­ret, red.), der og­så hav­de få­et en dår­lig be­hand­ling af ham. Det er så­dan set på den må­de, det er kom­met frem. Vi har he­le ti­den kun­net gra­ve tilbage i ti­den, for­di der he­le ti­den er duk­ket no­get nyt frem i sa­gen,« si­ger an­kla­ge­ren.

Den 44-åri­ge mand blev sig­tet for vold­ta­eg­ten af na­bo­en og kvin­den med ta­to­ve­rin­gen i ok­to­ber sid­ste år. Si­den har han sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let.

In­gen an­meld­te ham

År­sa­gen til, at man­den iføl­ge ankla­ge­myn­dig­he­den har kun­net fort­sa­et­te si­ne for­bry­del­ser si­den 2004, er, at in­gen af kvin­der­ne no­gen­sin­de an­meld­te det.

En an­den af kvin­der­ne blev iføl­ge ankla­ge­skrif­tet bag­bun­det, tvun­get til at spi­se 20 pil­ler, stuk­ket i lå­ret med en injek­tions­sprøjte, som den 44-åri­ge ha­ev­de­de in­de­holdt ’slan­ge­gift’, samt pi­sket med en la­e­der­rem.

Kvin­den blev og­så tvun­get til at kø­re med til en øde la­de, hvor man­den er an­kla­get for at ha­ve frem­vist et reb og en pi­stol, hvor­ef­ter han ud­tal­te, at hun vil­le få val­get mel­lem at ha­en­ge sig selv el­ler sky­de sig selv.

Den 44-åri­ge mand er tid­li­ge­re straf­fet, men for nu­va­e­ren­de vil an­kla­ge­ren ik­ke op­ly­se for hvad.

Der er af­sat 25 da­ge til sa­gen, der be­gyn­der i Ret­ten i Hjør­ring den 29. sep­tem­ber.

Modelfoto. Kvin­den på bil­le­det har in­tet med sa­gen at gø­re.

Fo­to: Jep­pe Bø­je Ni­el­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.