Glad besked: Du har vun­det en mio. kr.

...men mod­ta­ge­ren blev na­er­mest sur

BT - - NYHEDER - Elisa­beth Thi­is

LOTTO-VIN­DER

elth@bt.dk Nog­le da­ge er alt­så ba­re bed­re end an­dre. Det må si­ges at va­e­re sandt for den kvin­de, der i lør­dags vandt in­tet min­dre end 1.000.000 dan­ske kro­ner. Men selv­om be­ske­den var sa­er­de­les gla­e­de­lig, var kvin­den, der øn­sker at va­e­re ano­nym, ik­ke spor glad, da Dan­ske Spil rin­ge­de og af­brød fa­mi­li­en midt i af­tens­ma­den. Hun var sna­re­re ir­ri­te­ret, skri­ver sel­ska­bet i en pres­se­med­del­el­se.

»Jeg kun­ne se, at der var en del ube­sva­re­de opkald på te­le­fo­nen og end­te så med at ta­ge den, da den rin­ge­de igen,« forta­el­ler Lotto-vin­de­ren, der bor med sin fa­mi­lie i Stor­kø­ben­havn.

Dan­ske Spil spurg­te i te­le­fo­nen, om kvin­den hav­de set, at hun var vin­der af 90 kro­ner. Kvin­den var sik­ker på, at sel­ska­bet vil­le sa­el­ge hen­de en kupon el­ler lig­nen­de, og hun af­brød der­for.

Tro­e­de, det var en sa­el­ger

»Der er så man­ge, der rin­ger og vil sa­el­ge no­get. Så jeg af­brød og sag­de: Jeg har fak­tisk over­ve­jet at si­ge mit abon­ne­ment op. Jeg me­ner... vi var jo midt i ma­den,« forta­el­ler Lotto-vin­de­ren, der er in­de­ha­ver af et au­to­ma­tisk Lotto-abon­ne­ment.

»Hun (Dan­ske Spil, red.) bad mig li­ge hø­re hen­de til en­de. Og bag­ef­ter blev jeg helt paf. Jeg blev fak­tisk lidt flov,« si­ger kvin­den, der var den hel­di­ge vin­der af en mil­li­on-lod­tra­ek­ning blandt al­le ek­si­ste­ren­de vin­de­re.

»Jeg be­gynd­te jo at gri­ne, da hun sag­de det med mil­li­o­nen. Jeg spurg­te hen­de fle­re gan­ge, om det pas­se­de,« si­ger hun.

Imens hav­de bør­ne­ne vendt det hvi­de ud af øj­ne­ne, da de ik­ke for­stod mo­de­rens re­ak­tion. Man­den spi­ste blot vi­de­re, som om in­gen­ting var ha­endt.

Den nu gla­de og for­bav­se­de Lotto-vin­der skul­le til gen­ga­eld ik­ke ha­ve me­re at spi­se.

»Jeg mi­ste­de fuld­sta­en­dig ap­pe­tit­ten. Fi­sken røg i skral­des­pan­den,« for­kla­rer hun.

Kvin­den forta­el­ler til Dan­ske Spil, at det var va­e­ret en fan­ta­stisk, men me­get sur­re­a­li­stisk uge.

Fo­to: Kri­sti­an Bra­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.