Oden­se Zoo nr. ét i Eu­ro­pa

BT - - NYHEDER - Jas­mi­na Bli­chert

ZOO

Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Vil man se på lø­ver, ti­gre, ping­vi­ner el­ler an­dre dyr, og vil man va­e­re sik­ker på at få den bed­ste zoo-op­le­vel­se, så kan man pas­sen­de af­la­eg­ge den zoo­lo­gi­ske ha­ve i Oden­se en vi­sit. Oden­se Zoo er nem­lig for an­den gang i tra­ek ble­vet kå­ret som Eu­ro­pas bed­ste via bo­gen ’What Zoos Can Do’ af Ant­ho­ny She­ri­dan, der har be­søgt 120 zoo­lo­gi­ske ha­ver i 28 eu­ro­pa­ei­ske lan­de. Det er i ka­te­go­ri­en zoo­lo­gi­ske ha­ver, som har op til en halv mil­li­on ga­e­ster om året, at Oden­se Zoo ind­ta­ger før­ste­plad­sen sam­men med Aal­borg Zoo.

Iføl­ge Oden­se Zoos di­rek­tør Jens Od­gaard Ols­son er pri­sen en manifestation af hårdt ar­bej­de, men den er og­så et ud­tryk for, at ha­ven hu­ser gan­ske sa­er­li­ge dyr.

»Jeg kan frem­ha­e­ve vo­res si­bi­ri­ske ti­gre, som vi har nog­le af de smuk­ke­ste ek­sem­pla­rer af og li­ge nu et kuld ti­ger­tril­lin­ger fra i år. Der­u­d­over har vi nok det bed­ste avls­pro­gram for ping­vi­ner i he­le Eu­ro­pa. Vi har, si­den vo­res ping­vin­land åb­ne­de i 2001, yng­let om­kring 100 ping­vi­ner i fan­gen­skab, og jeg vil tro, det er eu­ro­pa­ei­sk re­kord,« si­ger zoo-di­rek­tø­ren, der gla­e­der sig over kårin­gen.

»Det er en ka­em­pe ae­re for Oden­se Zoo at mod­ta­ge den­ne pris igen, og vi er stol­te over at de­le før­ste­plad­sen med en an­den dansk zoo­lo­gisk ha­ve - nem­lig Aal­borg Zoo,« si­ger han.

Ant­ho­ny She­ri­dans pri­ser bli­ver ud­delt hvert an­det år, og og­så i 2013 blev Oden­se Zoo kå­ret. Men tit­ler­ne får ik­ke Jens Od­gaard Ols­son til at sa­en­ke sit am­bi­tions­ni­veau for ha­vens frem­tid.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.