’Man kan al­tid fin­de en tynd is­b­jørn’

BT - - NYHEDER -

SO­CI­A­LE ME­DI­ER

Jep­pe Elkja­er Andersen

je­pa@bt.dk De se­ne­ste da­ge er et bil­le­de af en me­get ma­ger is­b­jørn på en is­fla­ge ved den nor­ske øgrup­pe Sval­bard gå­et ver­den rundt. Man­ge på so­ci­a­le me­di­er som Fa­ce­book me­ner, at den me­get ma­gre is­b­jørn må va­e­re det en­de­gyl­di­ge be­vis på, at kli­ma­for­an­drin­ger­ne, i form af fa­er­re sa­e­ler, som is­b­jør­ne spi­ser, er sat ind. Men den me­get tyn­de is­b­jørn er ik­ke be­vis på no­get som helst, hvis man spør­ger di­rek­tør for Kø­ben­havns Zoo Bengt Holst, der er eks­pert i is­b­jør­ne og for­fat­ter til bo­gen ’Is­b­jør­nen’.

»Man kan ik­ke si­ge no­get som helst ud fra et en­kelt bil­le­de af en tynd is­b­jørn. Det hav­de va­e­ret no­get an­det, hvis der hav­de va­e­ret 30 tyn­de is­b­jør­ne på et bil­le­de. Så hav­de det må­ske va­e­ret be­vis på et pro­blem. Men den her is­b­jørn kan va­e­re tynd af man­ge år­sa­ger. Den kan ek­sem­pel­vis va­e­re syg. Og så ser is­b­jør­ne al­tid tyn­de­re ud, når de li­ge er kom­met op af van­det, som det er til­fa­el­det med den her,« for­kla­rer Bengt Holst og ud­dy­ber:

»Man kan al­tid fin­de en tynd is­b­jørn. De har va­e­ret der li­ge så la­en­ge, der har va­e­ret is­b­jør­ne.«

Iføl­ge Bengt Holst er is­b­jør­ne-be­stan­den på ver­dens­plan egent­lig gan­ske fin. Men det be­ty­der ik­ke, at den store bjørn ik­ke står med store pro­ble­mer i de kom­men­de år.

Pesti­cid-foru­re­ning

»Is­b­jør­ne er pres­se­de og vil bli­ve pres­se­de i frem­ti­den. Men det er li­ge så me­get på grund af pesti­cid-foru­re­ning, som ram­mer is­b­jør­ne­ne hårdt, da de er øverst i fø­de­ka­e­den. Og der­for op­ho­ber de man­ge pe­sti­ci­der, som kan gø­re dem sy­ge el­ler ude af stand til at for­me­re sig,« for­kla­rer Bengt Holst.

Store pro­ble­mer om 50 år

»Li­ge nu er der en be­stand på 20.000-22.000 is­b­jør­ne. Og det er egent­lig me­get pa­ent. Men de kan få det sva­ert i frem­ti­den, hvis den glo­ba­le op­varm­ning bli­ver så slem, som man fryg­ter,« si­ger Bengt Holst, der for­ud­ser, at is­b­jør­ne kan va­e­re i store pro­ble­mer om 50 år, hvis den glo­ba­le op­varm­ning bli­ver så ek­stremt, som man­ge for­ske­re fryg­ter.

»Der­for kan man alt­så ik­ke si­ge no­get som helst ud fra en tynd is­b­jørn nu. Men den er me­re et sym­bol på, hvad der kan ske,« ud­dy­ber Holst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.