Far­li­ge sel­fies med bjør­ne luk­ker park

Ang­sten for at ga­ester­ne skal kom­me til ska­de får na­tur­park til at luk­ke mid­ler­ti­digt

BT - - NYHEDER - Dan­ny Long­hi An­drea­sen

BJØR­NE­TJE­NE­STE

dann@bt.dk En na­tur­park i USA er luk­ket på ube­stemt tid, for­di an­tal­let af folk, der ta­ger far­li­ge sel­fies med par­kens bjør­ne, er eks­plo­de­ret. Det ly­der na­e­sten for far­ligt til at va­e­re sandt. Men ik­ke de­sto min­dre er den ny­e­ste – og al­de­les far­li­ge – trend at hi­ve sel­fie­stan­gen frem og sky­de et bil­le­de med en bjørn i dens na­tur­li­ge om­gi­vel­ser.

Det har tvun­get na­tur­par­ken Wa­ter­ton Ca­ny­on i Den­ver i USA til at luk­ke den for pu­bli­kum, for­di man gan­ske en­kelt fryg­ter, at en bjørn skal gå til an­greb og i va­er­ste fald dra­e­be et men­ne­ske. Tren­den bre­der sig

Par­ken er kun mid­ler­ti­digt luk­ket, men myn­dig­he­der­ne kan ik­ke si­ge, hvor­når den åb­ner igen grun­det stor bjør­ne­ak­ti­vi­tet, skri­ver The Den­ver Chan­nel.

Trend bre­der sig

Det stør­ste pro­blem er dog ik­ke bjør­ne­ne, men der­i­mod det fak­tum, at fle­re og

Wa­ter­ton Ca­ny­on i USA fle­re men­ne­sker for­sø­ger at få det per­fek­te bil­le­de med en bjørn.

»Vi har fak­tisk set men­ne­sker, som bru­ger sel­fiepin­de til at for­sø­ge at kom­me så ta­et på bjør­ne­ne som mu­ligt, of­te in­den for tre me­ter fra de vil­de bjør­ne,« si­ger Bran­don Ran­som, re­kre­a­tions­ma­na­ger fra Den­ver Wa­ter, og fort­sa­et­ter.

»Den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion er ik­ke be­for­dren­de hver­ken for sik­ker­he­den for vo­res ga­e­ster el­ler trivs­len for dy­re­ne.«

Iføl­ge Col­ora­do Parks and Wild­li­fe er det tid for bjør­ne­ne at fin­de fø­de, in­den de går i hi for vin­te­r­en.

Bjør­ne­ne er der­for ek­stra ak­ti­ve og på vagt over for men­ne­sker, der iha­er­digt for­sø­ger at ta­ge bjør­ne-sel­fies.

For Samu­el Jay, pro­fes­sor i kom­mu­ni­ka­tion ved Me­tro­po­li­tan Sta­te Uni­ver­si­ty, er det vig­tigt, at man la­e­rer at bru­ge de nye tek­no­lo­gi­er med om­tan­ke. Han har for­sket i folks fø­lel­ses­ma­es­si­ge for­hold til tek­no­lo­gi og i, hvor­dan det på­vir­ker de­res be­slut­nin­ger.

»Vi fa­rer vild i det­te for­hold, og vi er ik­ke i stand til at be­reg­ne den fa­re, der er til ste­de i dis­se si­tu­a­tio­ner,« si­ger han.

Wa­ter­ton Ca­ny­on er et po­pu­la­ert om­rå­de for blandt an­dre van­dre­re, cyk­li­ster og folk, der vil se på vil­de dyr. Na­tur­par­ken bli­ver hvert år be­søgt af fle­re end 100.000 men­ne­sker, og den er et yn­det start­punkt for man­ge van­dre­re, der vil gå den po­pu­la­e­re sti, Col­ora­do Trail.

Smil, du er på. Og med en bjørn i bag­grun­den. Kvin­den på det ne­der­ste bil­le­de har end­da få­et to med. For at brem­se mo­de­di­l­len har na­tur­par­ken valgt at luk­ke mid­ler­ti­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.