’Klovn er min selv­te­ra­pi’

Frank Hvam og Cas­per Chri­sten­sens nye Klovn-film har pre­mi­e­re i na­e­ste uge. BT prø­ve­de at skra­el­le Frank Hvam ind til be­net

BT - - KULTUR KULTUR - Jan Erik­sen

IN­TER­VIEW

jae@bt.dk I au­gust 2003 sad Frank Hvam og Cas­per Chri­sten­sen på et kon­tor i Kød­by­en i København. De hav­de in­vi­te­ret BT til en løs pra­e­sen­ta­tion af et nyt fa­el­les tv-pro­jekt, der skul­le føl­ge i ha­e­le­ne på ’Cas­per og Man­dri­laf­ta­len’ og ’Langt fra Las Ve­gas’. Det ene­ste sik­re den som­mer­dag var, at det skul­le va­e­re en iro­nisk sa­ti­re om kendt­he­dens gro­te­ske for­mer, som de selv op­le­ve­de den.

»Der er man­ge pi­ger, der vil knal­de Cas­per. Som et tro­fae. Det er sygt,« som Frank Hvam sag­de det.

Tolv år se­ne­re kan man kon­sta­te­re, at det vil de sta­dig, pi­ger­ne. At døm­me ef­ter den nye film ’Klovn Fore­ver’ med pre­mi­e­re på tors­dag.

Sam­ti­dig kan det kon­sta­te­res, at tv-pro­jek­tet, der den­gang var i sin vor­den, har ramt en guldå­re.

Først seks sa­e­so­ner ’Klovn’ i tv. Si­den kom den før­ste Klovn-film ’Klovn - The Movie’, som blev set af na­e­sten en mio. dan­ske­re. Og nu to­e­ren.

»Det er over­va­el­den­de og over­ra­sken­de. Jeg ta­enk­te, at vi hav­de la­vet en god film med ’Klovn - The Movie’, men det var to­talt ufor­ud­si­ge­ligt, at den vil­le gø­re så me­get godt for os,« si­ger Frank Hvam, som BT mø­der op til pre­mi­e­ren på den nye film.

In­ter­na­tio­nalt kult­hit

’Klovn - The Movie’ er solgt til en ame­ri­kansk re­ma­ke. Den er ble­vet et in­ter­na­tio­nalt kult­hit. Den nye film har al­le­re­de haft ver­denspre­mi­e­re på en fransk festi­val, som Frank Hvam der­for ’har talt op til at va­e­re ver­dens vig­tig­ste’.

»’Klovn - The Movie’ spar­ke­de man­ge dø­re ind for os. Spe­ci­elt for Cas­per, der ik­ke la­eg­ger skjul på, at han ger­ne vil for­sø­ge sig i USA. Det sam­me i øv­rigt med vo­res in­struk­tør Mik­kel Nørgaard,« si­ger Hvam.

Børn, ble­er og ba­by­svøm­ning

Ind­til vi­de­re er det mest kuri­ø­se re­sul­tat et sam­ar­bej­de med den ver­den­skend­te ko­mi­ker Sa­cha Ba­ron Co­hen (ali­as Borat, Bru­no og Ali G).

Som al­tid i ’Klovn’ er den nye film in­spi­re­ret af vir­ke­lig­he­den, som den ser ud i Hvams og Chri­sten­sens fa­el­les uni­vers. Cas­per Chri­sten­sen rej­ser til USA for ud­le­ve sin Los An­ge­les-drøm som ma­nus­for­fat­ter.

»Cas­per er ble­vet skilt. Han har en am­bi­tion om at prø­ve sig selv af i USA. Han har jo i for­vej­en ud­vik­let en stor in­ter­es­se i den tred­je ver­den, det mør­ke, det afri­kan­ske,« si­ger Frank Hvam med et af si­ne klas­si­ske stenansigt-grin. Og med hen­vis­ning til Chri­sten­sens kvart afri­kan­ske ko­ne Isa­bel.

Frank er in­de i en form for midt­vejskri­se, hvor det me­ste går op i børn, ble­er og ba­by­svøm­ning. Har han over­ho­ve­det en bed­ste ven? Er det Cas­per? Og hvad skal man­den i så fald på den an­den si­de af At­lan­ten? Frank stik­ker af fra Mia og bør­ne­ne, føl­ger i ha­e­le­ne på Cas­per Chri­sten­sen.

»Vi er helt klart in­spi­re­ret af vo­res pri­vat­liv. Hvor­dan vi har det med hin­an­den. Det er helt egoi­stisk rart for os at be­ska­ef­ti­ge os med vo­res eg­ne fø­lel­ser og pro­ble­mer. Der er no­get selv­te­ra­pi i det. Og så er det jo nemt at skri­ve om. Det kra­e­ver ik­ke fle­re års re­search af, hvad der egent­lig ske­te på Dybbøl i 1864. Nog­le vil kal­de os dov­ne. Jeg sy­nes, det er en god in­spri­a­ti­tonskil­de.«

»Som et gam­melt ven­skab, der ef­ter­hån­den har ud­vik­let sig til et ae­g­te­skab. Hvor vi så ba­re ef­ter­hån­den sover i hver sit rum. Vi har stor gen­si­dig respekt og gla­e­de ved hin­an­den. En stille ka­er­lig­hed. Vi har va­e­ret ue­ni­ge rig­tig man­ge gan­ge. Og ska­end­tes. Men al­li­ge­vel bli­ver vi ved med at ven­de tilbage til hin­an­den. Vi har en fa­el­les hi­sto­rie. Cas­per er en del af min hukom­mel­se,« si­ger Hvam. Jeg ta­enk­te, at vi hav­de la­vet en god film med ’Klovn - The Movie’. Det var to­talt ufor­ud­si­ge­ligt, at den vil­le gø­re så me­get godt for os

Frank Hvam

Li­ge si­den Hvam duk­ke­de op i Man­dri­laf­ta­len, har de­res ven­skab ud­vik­let sig til et ska­eb­ne­fa­el­les­skab. Selv­om Cas­per Chri­sten­sen er ak­tiv på man­ge fron­ter, og Hvam dyr­ker stan­dup-co­me­dy, ar­bej­der de sta­dig ta­et sam­men.

Gra­en­sen­de til det fra­stø­de­n­de

»Vi er un­der­ligt fil­tret ind i hin­an­den. Må­ske er det end­nu me­re un­der­ligt for Cas­per end for mig. Han er ene­barn og et me­get rast­løst men­ne­ske. Jeg tror, at det er lidt over­ra­sken­de for ham, at han har ud­vik­let et så ta­et for­hold til et an­det, så an­der­le­des men­ne­ske,« si­ger Hvam.

For­nem­mel­sen af at sid­de i et hul, dér lidt før mid­ten af li­vet, som Frank gør i ’Klovn Fore­ver’, be­hand­le­de Frank Hvam og­så i sit se­ne­ste show ’Upas­sen­de’. Mo­digt og sta­er­kt og for nog­le af os, der så det, og­så gra­en­sen­de til det fra­stø­de­n­de.

»Der er en fø­lel­se af fast­låst­hed, rin­ge­re navi­ga­tions­vil­kår, som al­le i min al­der ram­mes af. Men det jo lidt li­ge­som med dø­den. Det er uaf­ven­de­ligt. Man kan selv­føl­ge­lig la­de sig skil­le, og ta­ge en ny, vild tur rundt i ma­ne­gen. Men man skal jo ba­re vi­de, at der går fem - seks år, så er den der igen. Selv­om man skif­ter sin ko­ne ud med en an­den af no­gen­lun­de sam­me nor­ma­le slags - med lidt an­dre far­ver og nu­an­cer. Så ved man, at den sam­me fø­lel­se op­står igen. Det ga­el­der om at ind­se, at den fø­lel­se er et livsvil­kår, og at éns ko­ne er fan­ta­stisk,« si­ger Frank Hvam og til­fø­jer, at den nye film be­hand­ler te­ma­er som haevn og til­gi­vel­se.

Ut­ro­skab i ven­ne­kred­sen

»Man bli­ver me­re til­gi­ven­de med al­de­ren. Man er me­re for­døm­men­de som ung. Som ung er ut­ro­skab i ven­ne­kred­sen en hor­ri­bel for­bry­del­se. I dag si­ger man, ’ba­re de nu fin­der ud af det, de har de to dej­li­ge børn og de­res dej­li­ge hus, og vi skal da og­så ha­ve gril­lar­ran­ge­ment med dem na­e­ste år for sø­ren’. Til­gi­vel­se fal­der let­te­re for mig i dag, som den og­så gør mel­lem Cas­per og mig i fil­men.«

’Klovn Fore­ver’ er et Cas­per/ Frank pro­jekt så me­get, at de selv ba­e­rer det øko­no­mi­ske an­svar. Fil­men er selv­fi­nan­si­e­ret.

»I sid­ste en­de er det os, der har rø­ven i kla­ske­høj­de. Ros, når det går godt - ta­esk, når det går dår­ligt. Jeg har det bedst på den må­de. Da jeg be­gynd­te som ko­mi­ker, var det et us­a­ed­van­ligt job, in­tet var sik­kert. Man kun­ne kun plan­la­eg­ge tre må­ne­der frem i ti­den. Man jeg skal da li­ge love for, at sam­funds­ud­vik­lin­gen har over­ha­let os ko­mi­ke­re. In­gen kan va­e­re sik­re på no­get i dag. Al­le er i frit fald. Al­le, jeg ken­der, skal navi­ge­re fra hal­vår til hal­vår. Det er jo og­så der­for, der er så man­ge, der går ned med stress. Det er synd for dem, der ik­ke har bedt om det. Mod­sat mig, der har valgt det selv. Jeg er ik­ke chef af na­tur, slet ik­ke me­d­ar­bej­der. Jeg er ba­re mig selv med en en­kelt halv­tids­an­sat. Jeg kan ik­ke fucke me­re op end det.«

’’

’Klovn’ hand­ler til dels om Hvam og Cas­per Chri­sten­sen bag fa­ca­den. ’Vi er helt klart in­spi­re­ret af vo­res pri­vat­liv. Hvor­dan vi har det med hin­an­den. Det er helt egoi­stisk rart for os at be­ska­ef­ti­ge os med vo­res eg­ne fø­lel­ser og pro­ble­mer.’

Fo­to: Jens Nørgaard Lar­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.