Så­dan var det at ar­bej­de med Sa­cha Ba­ron Co­hen

BT - - KULTUR - Frank Hvam Jan Erik­sen ’Klovn Fore­ver’ Den har al­le­re­de Der er bå­de Fil­men er in­stru­e­ret ’Klovn – The Movie’ Smag og tem­pe­ra­ment TV-se­ri­en

BORAT

jae@bt.dk I en sce­ne i den før­ste Klovn-film får Frank ved et ke­de­ligt uheld en ud­løs­ning i ho­ve­d­et på sin svi­ger­mor. Den vak­te så me­gen op­ma­er­k­som­hed, at ryg­tet nå­e­de ko­mi­ker og sku­e­spil­ler Sa­cha Ba­ron Co­hen, og­så kendt som Borat.

»Han gri­ne­de så me­get, at han var nødt til at rin­ge,« si­ger Frank Hvam. Si­den har han og Cas­per Chri­sten­sen skre­vet et ma­nus til Co­hens kom­men­de film ’The

Les­bi­an’.

»Det kan så cir­ku­le­re et styk­ke tid. Man ved ik­ke, hvad der kan ske. Ved ik­ke, om det bli­ver til no­get. Men sel­ve det at sa­et­te sig ned med ham og ta­le hi­sto­rie, ha­ve di­a­lo­gen sam­men med ham, det var ski­de sjovt. Han er jo en af dem, jeg respek­te­rer. I det øje­blik, man går ind i det kre­a­ti­ve, er der et fa­el­les sprog og ryt­me. Man kan ha­ve for­skel­lig smag, og tem­pe­ra­ment og øn­sker. Men man ved, hvad man ta­ler om - det hand­ler om co­me­dy-bol­den. Der er fø­lel­sen af, at det er den bed­ste idé, der vin­der. I det kre­a­ti­ve rum for­svin­der hie­rar­ki­et,« si­ger Hvam.

Frank Hvam og Cas­per Chri­sten­sen har skre­vet ma­nuskrip­tet til Sa­cha Ba­ron Co­hens - og­så kendt som Borat, Bru­no og Ali G - kom­men­de film. PR-fo­to.

er ud­ta­get til to in­ter­na­tio­na­le film­festi­va­ler.

haft ver­denspre­mi­e­re på den fran­ske film­festi­val L’Étran­ge Festi­val, og den 27. sep­tem­ber er der nor­da­me­ri­kansk pre­mi­e­re, når fil­men vi­ses på USAs stør­ste gen­re­film­festi­val Austin Fan­ta­stic Fest.

nye og gam­le an­sig­ter med i fil­men: Mia Lyh­ne og Iben Hjej­le, Lars Hjorts­høj, Ti­na Hjorts­høj Bils­bo, Ni­ko­laj Co­ster-Wal­dau (som Mia sy­nes er no­get me­re se­xet end Frank). Der er de­but til Si­mo­ne Col­ling som Cas­pers voks­ne dat­ter Cil­le.

af Mik­kel Nørgaard, som og­så in­stru­e­re­de ’Klovn – The Movie’ og he­le ’Klovn’se­ri­en med und­ta­gel­se af sa­e­son tre. Han har og­så in­stru­e­ret filmver­sio­ner af Jus­si Ad­ler-Ol­sens Af­de­ling Q-bø­ger, ’Kvin­den i bu­ret’ og ’Fa­san­dra­e­ber­ne’.

blev den mest se­te dan­ske bi­o­graf­film i det nye årtu­sin­de (855.000 solg­te bi­o­graf­bil­let­ter og 140.000 dvd’er).

er solgt til re­ma­ke i Bel­gi­en, Tys­kland og Fin­land, og i Hol­land kø­rer se­ri­en med stor suc­ces på an­den sa­e­son i en lo­kal re­ma­ke. I USA har War­ner Bro­t­hers net­op for­la­en­get ret­ten til at la­ve en ame­ri­kansk re­ma­ke af den før­ste film med ko­mi­ke­ren Dan­ny McBri­de, og Sa­cha Ba­ron Co­hen er og­så til­knyt­tet pro­jek­tet. ’Cas­per er ble­vet skilt. Han har en am­bi­tion om at prø­ve sig selv af i USA. Han har jo i for­vej­en ud­vik­let en stor in­ter­es­se i den tred­je ver­den, det mør­ke, det afri­kan­ske’. PR-fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.