Over­ra­sken­de vel­lyk­ket ’The So­und of Mu­sic’

BT - - KULTUR - Jan Erik­sen

MU­SI­CAL

’The So­und of Mu­sic’ Det Ny Te­a­ter, pre­mi­e­re tors­dag ******

jae@bt.dk Ma­ria Lucia Ro­sen­berg ly­ser op som en Edelwei­ss på en al­pe­skrå­ning i Det Ny Te­a­ters nye, gen­nem­før­te og vel­lyk­ke­de ver­sion af ’The So­und of Mu­sic’. Den stør­ste stjerne er dog sta­dig Rod­gers og Ham­mer­ste­ins ui­mod­ståe­li­ge san­ge, ’Do-Re-Mi’, ’Bjer­ge­nes sang’, ’Sek­sten, snart syt­ten år’, ’Edelwei­ss’ og ’Stig op på bjer­get’. Man kun­ne fa­bu­le­re en del over sam­men­fal­det: at von Trapp’er­ne må flyg­te fra Salz­burg, der i dag er et knu­de­punkt i tra­fik­ken af flygt­nin­ge fra Mel­le­mø­sten. Den symbolik vil ef­ter min smag va­e­re lov­lig tyk, omvendt er men­ne­sker på flugt fra krig et evigt­gyl­digt tema.

Den iko­ni­ske filmver­sio­nen fra 1965, med Julie An­drews i ho­ved­rol­len som Ma­ria, var ik­ke ba­re de­fi­ne­ren­de for ef­ter­ti­dens ver­sio­ner af mu­si­ca­len - om ik­ke an­det som et ’sta­te of mind’ for de man­ge ge­ne­ra­tio­ner, der har set den. Den sat­te en stan­dard for fil­ma­ti­se­re­de mu­si­cals i sin ef­ter­tid.

Mild og kar­ma­fyldt

’The So­und of Mu­sic’ har alt­så sin egen hi­sto­rie, til­sat nostal­gi­ens ubøn­hør­lig­hed, imod sig i 2015.

Men det he­le ha­en­ger sam­men i Det Ny Te­a­ter. Mu­si­cal­dron­nin­gen Ma­ria Lucia Ro­sen­berg strå­ler som en sol - mild og kar­ma­fyldt; hun syn­ger for­nemt si­ne to so­lonum­re. Hvad der isa­er im­po­ne­rer, er dels den na­tur­li­ge tro­va­er­dig­hed og den sød­mens au­to­ri­tet, Ma­ria Lucia la­eg­ger i Ma­ria, der na­e­sten er for god til at va­e­re sand i den teg­ne­se­ri­e­vir­ke­lig­hed, som en mu­si­cal og­så er.

Dels er der den helt åben­ly­se ke­mi og var­me mel­lem hen­de og de syv von trip­trap-tra­esko børn. Og for den sags skyld og­så tro­va­er­dig­hed i fo­rel­skel­sen i von Trapp og de to-tre kys, ma­nuskrip­tet til­la­der de to. Ja, det går vildt for sig på Gam­mel Kon­ge­vej.

Så er der Lou­i­se Fri­bo som ab­be­dis­sen. Fri­bos sang­li­ge kva­li­te­ter er der in­gen grund til at op­rem­se el­ler ar­gu­men­te­re for. De er kend­te. Hun score­de da og­så af­te­nens stør­ste bi­fald ef­ter ’Stig op på bjer­get’ li­ge før pau­sen.

Me­get, me­get smukt bar Fri­bo Ri­chard Rod­gers’ skøn­ne me­lo­di mod bjerg­tin­der­ne i kulis­sen.

Jens Ja­cob Ty­ch­sen for­le­ner fint den bryske, kan­te­de kap­ta­jn, der over­gi­ver sig til Ma­ria, si­ne børn og gør det ret­te. Det er na­ep­pe no­gen helt let rolle, men man tror på ham, ef­ter­hån­den som han ud­vik­ler sig.

Flot og med­le­ven­de for­talt

Ja, ’The So­und of Mu­sic’ er et te­ma­tisk vej­kryds af en forta­el­ling, hvor sen­ti­men­ta­li­tet kryd­ser klin­ger med ha­ge­kors, men den er så flot og med­le­ven­de for­talt, at man tror på af­slut­nings­bil­le­det på sce­nen med fa­mi­li­en von Trapp ta­et sam­men­slut­tet. At si­ge, at man tror på ka­er­lig­he­den, er til den fl­or­om­vund­ne si­de, men man tror på forta­el­lin­gens ka­er­lig­hed.

Det er ver­dam­mt godt gjort af dem på og bag sce­nen. Og som skre­vet - af Ri­chard Rod­gers og Oscar Ham­mer­ste­in II. La­es he­le an­mel­del­sen

på bt.dk

Ma­ria Lucia som Ma­ria la­e­rer von Trapp-bør­ne­ne at syn­ge ’Do Re Mi’. Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.