Sydafrika-vi­ne når nye høj­der

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - Tim Vol­ler­s­lev

SYDAFRIKA Da apart­heid-sty­ret faldt i 1994, be­gynd­te en ny tid for Sydafrika. Bl.a. gjor­de de nye ti­der det mu­ligt at eks­por­te­re vin til he­le ver­den. Det er dog først i de se­ne­re år, at kva­li­te­ten er kom­met op på det in­ter­na­tio­na­le ni­veau, som kan for­ven­tes af et land med mas­ser af sol og sam­ti­dig kølig­hed fra At­lan­ter­ha­vet.

Sydafrika har dog al­tid haft go­de vi­ne fra nog­le få højt­pro­fi­le­re­de vin­hu­se, men im­port­mar­ke­der­ne måt­te i man­ge år of­te ta­ge til tak­ke med me­re mar­me­la­de­pra­e­ge­de vi­ne.

Først i de se­ne­re år har man om­lagt vin­mar­ker­ne og til­pas­set dru­esor­ter­ne til dyrk­ning i de mi­krokli­ma­er, hvor de tri­ves bedst.

De bed­ste vi­ne kom­mer of­te fra Ca­pe-provin­sen ved syd­ve­st­ky­sten, men nu er man og­så be­gyndt at an­la­eg­ge vin­mar­ker i an­dre om­rå­der, så der i dag fin­des et vok­sen­de ud­valg af spaendende vi­ne og of­te til for­nuf­ti­ge pri­ser.

2014 Mer­lot, 1659

Re­ser­ve Edi­tion, Western Ca­pe.

Kom­men­tar: Frug­trig, me­di­um fyl­dig rød­vin, be­ha­ge­lig smag af mod­ne ba­er, blom­mer, kryd­derur­ter og et strejf va­nil­je. Vel­eg­net til: Pris: For­hand­ler: Re­ma 1000/Vi­niportu­gal. www.re­ma1000. dk

Ser­ve­res v. 16 gr. til pas­ta m. to­mat, pizza el­ler me­di­um let­te ret­ter.

Kr. 40.

De bed­ste syd­afri­kan­ske vi­ne kom­mer of­te fra Ca­pe-provin­sen på syd­ve­st­ky­sten. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.