Kug­le­ly­net

Cle­ment Kjers­gaard har skabt sin helt egen tv-stil, som nog­le el­sker, og an­dre el­sker at ha­de

BT - - NAVNE -

Stu­di­e­va­er­ten Cle­ment Kjers­gaard fyl­der 40 år i mor­gen. Han be­teg­nes af en kol­le­ga som et jour­na­li­stisk kug­le­lyn. Fo­to:Tor­kil Ad­ser­sen

40 ÅR I MOR­GEN

Tri­ne Munk-Pe­ter­sen tmp@ber­ling­s­ke.dk Det si­ges om da­gens fød­sel­ar, at hvis man vil ha­ve et stort pu­bli­kum til en de­bat, uan­set om det er på Fol­ke­mø­det på Born­holm, Kul­tur­mø­det på Mors el­ler i DR2, be­ty­der det min­dre, hvem der sid­der i panelet, hvis blot man har Cle­ment Kjers­gaard som ord­s­ty­rer. Si­den han før­ste gang i 2004 duk­ke­de op på ska­er­men i DR-se­ri­en ’Tal med Gud’, har han va­e­ret her, dér og al­le­veg­ne – med eget tal­ks­how, som stu­di­e­va­ert, fored­rags­hol­der, mø­de­le­der, re­dak­tør, bla­dud­gi­ver og skri­bent. Al­tid vel­for­be­redt, selvsik­ker og – vil nog­le sik­kert ha­ev­de – sel­vi­s­ce­nesa­et­ten­de og fra­ek.

Som che­fre­dak­tør Lis­beth Knud­sen sag­de, da Cle­ment Kjers­gaard i 2013 modt­og Den Ber­ling­s­ke Fonds Jour­na­list­pris: ’En mand, som el­sker at va­e­re ir­ri­te­ren­de, ud­for­dren­de, pro­vo­ke­ren­de, sa­ti­risk og sam­ti­dig ham­ren­de se­ri­øs, tan­ke­va­ek­ken­de, gra­en­se­over­skri­den­de og nyta­en­ken­de.’

Cle­ment Be­hrendt Kjers­gaard vok­se­de op som ene­barn i et hjem, hvor det var en na­tur­lig ting, at man al­tid var i gang med et el­ler an­det. Mo­de­ren Anita Elisa­beth Be­hrendt var la­e­rer og bo­gil­lu­stra­tor, fa­de­ren, hi­sto­ri­ke­ren Erik Kjers­gaard, var di­rek­tør for Den Gam­le By i Aar­hus, skrev si­de­lø­ben­de ad­skil­li­ge hi­sto­ri­ske va­er­ker og blev el­sket for sin for­mid­ling af dan­marks­hi­sto­ri­en på tv.

Gam­melklog dreng

I sko­len var Cle­ment Kjers­gaard en lil­le, gam­melklog dreng, der hel­le­re vil­le teg­ne end spil­le fod­bold. Han la­ve­de sko­le­blad, og som ba­re 10-11 årig grund­lag­de han Aar­hus Bør­ne­ra­dio. 16 år gam­mel blev han op­ta­get på det pre­sti­ge­fyld­te in­ter­na­tio­na­le gym­na­si­um Uni­ted Wor­ld Col­le­ge of Hong Kong, og som 19-årig fort­sat­te han til Ox­ford for at la­e­se fi­lo­so­fi, po­li­tik og øko­no­mi.

Hjem­me i Dan­mark tog han en ba­chel­or i dansk si­de­lø­ben­de med, at han grund­lag­de det po­li­ti­ske ma­ga­sin Ra­e­son, der nu på 13. år ud­kom­mer bå­de på web og print – på mar­keds­vil­kår, dvs. uden hver­ken of­fent­lig støt­te, fonds­støt­te el.lign.

Som tal­ks­howva­ert har Cle­ment Kjers­gaard skabt sin helt egen, fra­ekt kon­fron­ta­to­ri­ske stil, som nog­le el­sker, an­dre el­sker af ha­de. Sti­len skyl­des - ef­ter hans eget ud­sagn ik­ke, at han af na­tur er sa­er­lig fra­ek. Men da da­va­e­ren­de DR-jour­na­list Mads Brøg­ger bad ham la­ve sit før­ste tal­ksow ’Cle­ment di­rek­te’ i 2005, scan­ne­de han mar­ke­det og fandt de al­le­re­de ek­si­ste­ren­de alt for ’hø­fli­ge og hyg­ge­li­ge’.

’Jeg har la­ert at va­e­re fra­ek. Jeg be­trag­ter det som en dyd,’ har han bl.a. sagt. Med åre­ne er det ble­vet til fi­re tal­ks­how, se­ne­st ’Vi ses hos Cle­ment’, si­den 2010 sup­ple­ret med tjan­sen som stu­di­e­va­ert på ’De­bat­ten’.

Hol­der sig ik­ke tilbage

Kol­le­ga­en Las­se Jen­sen har kaldt ham ’et jour­na­li­stisk og me­di­e­ma­es­sigt kug­le­lyn’, og Cle­ment Kjers­gaard er da hel­ler ik­ke ty­pen, der hol­der sig tilbage. Når han sy­nes, der mang­ler no­get, sa­et­ter han det i va­erk. Som da han i 2011 tog ini­ti­a­tiv til Dan­marks Vi­dens­festi­val, der er ble­vet en til­ba­ge­ven­den­de år­lig be­gi­ven­hed i Den Sor­te Di­a­mant.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.