Den vil­de jagt ...

BT - - TV - FA­MI­LIE­FILM

I ”Min søsters børn i Afri­ka” vin­der bør­ne­ne en tur til Afri­ka for at udføre vel­gø­ren­heds­ar­bej­de for tru­e­de dyr. Selv­om On­kel i vir­ke­lig­he­den er no­get ut­ryg ved tan­ken om at mø­de de vil­de dyr i Afri­ka, ind­vil­ger han i at ta­ge med. Her bli­ver de ind­lo­ge­ret på en farm, der bå­de er et dy­re­ho­spi­tal og et me­get fint ho­tel. Til al­les store over­ra­skel­se mø­der de og­så fru Fl­inth på selv sam­me farm! Ef­ter at bør­ne­ne har ple­jet og hel­bredt le­o­par­der, aber og ele­fan­ter, skal de al­le vi­de­re sam­men med fru Fl­inth på telt­tur ud på den afri­kan­ske sa­van­ne. Idyl­len bli­ver dog brudt, da fru Fl­inth plud­se­lig bli­ver bortført af dy­res­mug­le­re, som ha­er­ger og stja­e­ler horn og stød­ta­en­der i om­rå­det. Nødt­vun­get af om­sta­en­dig­he­der­ne, og­så selv om det an­går fru Fl­int, må On­kel og bør­ne­ne på en ha­es­bla­e­sen­de jagt igen­nem den afri­kan­ske sa­van­ne for at red­de bå­de fru Fl­inth og de stjå­l­ne dyr. På rol­le­li­sten ses Pe­ter My­gind som On­kel, Mil­le Di­ne­sen som fru Fl­inth, mens bør­ne­rol­ler­ne spil­les af Fri­da

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: Lu­na Roswall Mattson, Las­se Guld­berg Kam­per, Mat­hil­de Høgh Køl­ben, Se­ba­sti­an Kron­by og Rum­le Ri­som. (DR1)

jeg vil se da­mer!. En­gelsk ko­me­die fra 1966. Den vil­de ban­de. Ame­ri­kansk western fra 1969. (T) San Se­ba­sti­an. Fransk-ita­li­ensk actionfilm fra 1968. (T) Som vin­den bla­e­ser. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1960. (T) En mand steg af to­get. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. (T) Sø­ma­end på vulka­ner. Ame­ri­kansk mu­si­cal fra 1949. (T) Ro­bin And The Se­ven Hoods. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964. De dø­de med støv­ler­ne på. Ame­ri­kansk western fra 1941. (T) Vi vandt ve­sten. Ame­ri­kansk western fra 1962. (T) Dr. Je­kyll og Mr. Hy­de. Ame­ri­kansk gyser fra 1941.

Nat-tv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.