HOROSKOP

BT - - TV/RADIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN 20.03 -19.04 Der er ting og sa­ger, som ik­ke me­re er hold­ba­re for dig. Om det er dit job, bo­lig el­ler dit ar­bejds­liv er un­der­ord­net, ba­re du gør no­get ved det. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** TY­REN 20.04 -20.05 Der er spaendende amor­i­ner i luf­ten. Det kan sag­tens va­e­re i dag, at du mø­der prin­sen/prin­ses­sen på den hvi­de he­st. Og­så øko­no­misk er du hel­dig. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** TVIL­LIN­GER­NE 21.05 -20.06 Der er me­re uro om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Spørgs­må­let er, hvad du vil gø­re ved det. Det er vig­tigt, at du ik­ke er over­fla­disk. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** KREB­S­EN 21.06 -21.07 Uan­set hvad di­ne om­gi­vel­ser måt­te me­ne om det­te el­ler hint, så er det vig­tigt, at du kun gør, hvad som pas­ser dig og som da­ek­ker di­ne eg­ne be­hov. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** LØ­VEN 22.07 -22.08 Det er på ti­de, at du rej­ser dig og si­ger din me­ning. Du fø­ler dig snydt, bed­ra­get el­ler for­rå­dt, og det er vig­tigt, at du ik­ke fin­der dig i det. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** JOMFRUEN 23.08 -22.09 Der er tegn til ar­bejds­ma­es­si­ge for­an­drin­ger. Jo me­re du har til­lid til dig selv og di­ne ev­ner, des bed­re mu­lig­hed har du for at ska­be en god vil­je. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** VAEGTEN 23.09 -22.10 Der er ting og sa­ger i dit liv, som ik­ke me­re er hold­ba­re. Nu ga­el­der det om at hand­le på det, som skal fjer­nes, for at du kan ska­be en ny vej frem. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** SKORPIONEN 23.10 -21.11 Månen på­vir­ker dit tegn i dag. Det forta­el­ler, at du er me­re følsom, sen­si­tiv og sår­bar end van­ligt. Det er en god dag til at va­e­re egoi­stisk! Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** SKYTTEN 22.11 -20.12 Kom­mu­ni­ka­tions­pla­ne­ten Mer­kur står og på­vir­ker dit tegn. Det forta­el­ler, at der let kan kom­me ver­ba­le dis­kus­sio­ner el­ler magt­kam­pe. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** STENBUKKEN 21.12 -19.01 Det er på ti­de, at du la­e­rer at ta­ge det me­re ro­ligt, og gi­ver di­ne om­gi­vel­ser no­get me­re an­svar. Du skal la­e­re, at du ik­ke skal gø­re det he­le! Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** VANDMANDEN 20.01 -18.02 Der lig­ger nog­le su­per go­de ener­gi­er i luf­ten til dig, hvis og så­fremt du er klar til de for­an­drin­ger, som du la­en­ge har gå­et og drømt om. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:****** FISKENE 19.02 -19.03 Hvis og så­fremt du ik­ke fø­ler, at di­ne om­gi­vel­ser ta­en­ker i de sam­me ba­ner som dig, så er det på ti­de, at du lyt­ter me­re til dig selv. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.