Fo­cus RS bli­ver bil­ligst

Klas­sens nye dreng slår kon­kur­ren­ter­ne på pris

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt

SU­PER-GTI

hen­rik@bi­len.dk Mens de fle­ste an­dre af ver­dens store bil­pro­du­cen­ter flas­her de­res ny­e­ste kon­cep­ter på mo­tors­howet i Frank­furt, har Ford be­slut­tet at of­fent­lig­gø­re pris og spe­ci­fi­ka­tio­ner på de­res nye su­per-GTI Ford Fo­cus RS. On­de tun­ger vil me­ne, det er i man­gel på stør­re nyhe­der, og de har må­ske ret, men det gør ik­ke tal­le­ne for Fo­cus RS min­dre im­po­ne­ren­de. Pri­sen lan­der på 610.000 kr. Det er må­ske me­get for en Ford Fo­cus, men du har al­drig mødt en Fo­cus som SE­NE­STE NYT den­ne. Den yder 350 hk ved 6.800 o/ min og har et mo­ment på 440 Nm. Alt­sam­men fra en 2,3-li­ters tur­bo­la­det ben­zin­mo­tor. Top­far­ten er 266 km/t, og tak­ket va­e­re launch con­trol ram­mer den 100 km/t på 4,7 se­kun­der. Det er hur­ti­ge­re end Golf R og kun 0,5 se­kun­der lang­som­me­re end den nye Mer­ce­des A45 AMG – som ko­ster 894.000 kr. Golf R med 300 hk ko­ster 680.000 kr., og Au­di RS3 med 367 hk ko­ster 969.000 kr.

Un­der­hold­ning

Okay, den slår ty­sker­ne på pri­sen. Men hvad med un­der­hold­nings­va­er­di? For vi har før set, at un­der­hold­nings­va­er­di­en li­der un­der fi­re­hjul­stra­ek, og Fo­cus RS har som den før­ste sport­s­li­ge Ford Fo­cus få­et fi­re­hjul­stra­ek. Vi mød­te man­den bag Ford Fo­cus RS på årets Goodwood Festi­val of Spe­ed, Tyro­ne Jo­hn­son, og der spurg­te vi ind til net­op fi­re­hjul­stra­ek­ket. Her er, hvad han sva­re­de.

»Vi hav­de al­le­re­de vist, at vi med den for­ri­ge RS500 kun­ne la­ve en 350 hk for­hjul­stra­ek­ker. Så der var in­gen po­in­te i at gen­ta­ge det. Fi­re­hjul­stra­ek gav nog­le nye mu­lig­he­der for vej­greb, som for­hjul­stra­ek ik­ke gav.«

Dra­ma

»Det er der­for, den har va­e­ret så la­en­ge un­der­vejs. Tek­no­lo­gi­en var ik­ke klar før nu. Den stør­ste ud­for­dring var at ska­be dra­ma. Det er det bed­ste ord til at be­skri­ve det, vi vil med den nye RS. Den skal va­e­re en op­le­vel­se. Med vo­res se­ne­ste ge­ne­ra­tion Torque Vector­ing er vi i stand til at brem­se og ac­ce­le­re­re bag­hju­le­ne in­di­vi­du­elt, så vi kan brem­se det in­der­ste hjul og gi­ve ek­stra kraft til det yder­ste i en sna­e­ver kur­ve. Det for­byg­ger un­der­sty­ring, som er en af fi­re­hjul­stra­ek­ker­nes stør­ste ud­for­drin­ger.«

Vi kom­mer bag rat­tet på bi­len li­ge ef­ter nytår, og bi­len lan­ce­res i Dan­mark til for­å­ret 2016. Kom­bi­na­tio­nen mel­lem pris, nøg­le­tal og Tyro­ne Jo­hn­sons bag­grund­s­in­fo, løf­ter vo­res for­vent­nin­ger til et ni­veau, hvor Fo­cus RS vir­ke­lig skal va­e­re ene­stå­en­de.

Den nye Ford Fo­cus RS bli­ver hid­sig – og så bli­ver den ’bil­lig’. I hvert fald bil­li­ge­re end kon­kur­ren­ter­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.