Uam­bi­tiøs Aven­sis

BT - - BILER - An­dreas Lang Hedegaard

LYNTEST

Toy­o­ta Aven­sis

an­dreas@bi­len.dk Hvad er nyt? Toy­o­ta har en­de­lig gi­vet Aven­sis en over­ha­ling. Mo­del­len har få­et en me­re ag­gres­siv front med LED­for­lyg­ter, som skal tra­ek­ke al­ders­gen­nem­snit­tet for den nye ud­ga­ve ned mod 35 år. Ind­ven­digt har Aven­sis få­et bed­re ma­te­ri­a­ler, som fø­les me­re la­e­kre. Mel­lem spe­edo­me­ter og om­drej­nings­ta­el­ler er der nu en 4,2 tom­mer far­ve­ska­erm. Vig­tig­ste til­fø­jel­se til pro­gram­met er dog Toy­o­ta Sen­se, som er en til­tra­engt sik­ker­heds­pak­ke, der in­de­hol­der au­to­ma­tisk nød­brem­se­sy­stem, vogn­ba­neskift-alarm og skil­te­gen­ken­del­se.

Hvad vir­ker?

Selv­om den nye Aven­sis skal til­tra­ek­ke yn­gre kun­der med face­lif­tet, er det sta­dig en bil, som har li­ge så me­get spra­el som en va­nil­je­bud­ding. Per­son­ligt har jeg sym­pa­ti for Toy­o­ta’s stra­te­gi om at va­e­re un­der­dog, men over­per­for­me når det kom­mer til kva­li­tet og på­li­de­lig­hed. Det gi­ver tro­fa­ste kun­der. Ba­ga­ge­rum­met slu­ger 543 li­ter, hvil­ket er stort uden at va­e­re det stør­ste i klas­sen.

Hvad vir­ker ik­ke?

Vi te­ster Aven­sis Touring Sports T2 Pre­mi­um med den nye 2-li­ters di­e­sel­mo­tor, som er byg­get af BMW. Mo­to­ren har 143 hk og gør ik­ke spe­ci­elt va­e­sen af sig, men en tur/re­tur til Ber­lin gav rig mu­lig­hed for at te­ste høj­fart­s­sta­bi­li­te­ten, som er fin. Der er dog for me­get vind­støj i ka­bi­nen.

På sno­e­de ve­je af­slø­rer Aven­sis hur­tigt, at den ik­ke er me­get for den slags gym­na­stik. Bå­de sty­re­tøj og un­der­vogn er vat­tet. Sam­ti­dig har jeg et pro­blem på for­sa­e­det, for med en højde på 185 cm fø­ler jeg, at jeg sid­der med ho­ve­d­et op­pe i lof­tet.

Har du for ny­ligt ta­get en tur i en Ma­z­da 6 el­ler VW Pas­sat, og sa­et­ter dig di­rek­te over i den nye Aven­sis, så får du dig et kul­tur­chok. Der er ik­ke no­get galt med kva­li­te­ten, men spe­ci­elt de­sig­net er slet ik­ke på højde med re­sten af fel­tet.

Er Aven­sis for kon­ser­va­tiv?

Kon­ser­va­ti­ve el­ler til­ba­ge­stå­en­de – det er et syns­punkt – men Toy­o­ta skal til at ta­ge sig ge­val­digt sam­men, hvis ik­ke de skal ry­ge bagom dan­sen. I sam­men­lig­ning med kon­kur­ren­ter­ne vir­ker Aven­sis uam­bi­tiøs og mid­del­må­dig.

Mo­del: Toy­o­ta Land Cru­i­ser 3,0 TD År­gang: 1997 Km: 280.000 Pris: 99.900 kr.

Der er et el­ler an­det med Toy­o­ta’s fi­re­hjul­struk­ne mo­del­ler. Li­ge så ke­de­lig som de­res per­son­bils-pro­gram er, li­ge så fan­ta­sti­ske er fi­re­hjul­stra­ek­ker­ne. Ba­re spørg en au­stralsk bon­de­mand el­ler en FN-me­d­ar­bej­der ud­sta­tio­ne­ret i So­ma­lia. Den­ne 90-se­rie har en uop­s­li­de­lig 3-li­ters die­sel, og selv på hvi­de pla­der kan den kø­bes til un­der 100.000 kr. 90-se­ri­ens stør­ste fjen­de er rust og et højt bra­end­stof­for­brug.

Mo­del: Land Rover De­fen­der 110 pi­ck up År­gang: 1994 Km: 200.000 Pris: 65.000 kr.

Le­gen­da­risk navn, ter­ra­en-egen­ska­ber og et ima­ge, der au­to­ma­tisk sen­der dig i liga med Bear Grylls, blot for­di du sti­ger ud af din De­fen­der på p-plad­sen for­an den lo­ka­le Fakta. Den­ne ud­ga­ve har til­med pi­ck­up­pens prak­ti­ka­li­tet, så jeg er helt solgt. Mo­del­len har 200 tdi-mo­to­ren, som er bund­so­lid.

Aven­sis er ble­vet face­lif­tet, men mid­del­må­dig­he­den er i be­hold

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.