Ren op­vis­nings­kør­sel

Se­mi­fi­na­len af det­te års La­engst på Li­te­ren blev over­stå­et med bra­vour, da fle­re del­ta­ge­re kom un­der fa­briks­for­bru­get

BT - - BILER -

ØKO­NO­MISK KØR­SEL

Af An­dreas Lang Hedegaard

an­dreas@bi­len.dk Der var kamp til al­ler­sid­ste drå­be, da 165 Ber­ling­s­ke-la­e­se­re i sid­ste we­e­kend ka­em­pe­de i se­mi­fi­na­ler­ne i La­engst på Li­te­ren 2015. Volkswa­gen i Glo­strup, Hels­in­gør og Ring­s­ted dan­ne­de per­fek­te ram­mer om det, der skul­le vi­se sig at bli­ve ren op­vis­ning i ener­gi­rig­tig kør­sel. Det var fle­re end 60 pct. af del­ta­ger­ne, der kør­te la­en­ge­re end de 24.4 km/l, som el­lers er det of­fi­ci­el­le for­brugs­tal for VW Po­lo TSI Blu­emo­tion-mo­del­ler­ne, som al­le del­ta­ge­re kon­kur­re­re­de i.

Over 31 km/l

Bedst af al­le i we­e­ken­den var Knud Erik Schutt, der kør­te den 17 km lange ru­te i Ring­s­ted med et me­get flot gen­nem­snit på 31,5 km/l. Knud Erik Schutt hav­de ta­get tu­ren helt fra Grå­sten for at del­ta­ge i La­engst på Li­te­ren 2015, og han har al­drig tid­li­ge­re del­ta­get i lig­nen­de kon­kur­ren­cer.

»Po­lo­en vi­ser jo ty­de­ligt på dis­play­et, hvor­når man kø­rer ener­gi­rig­tigt, så de an­vis­nin­ger fulg­te jeg me­get nø­je. Og det vir­ke­de da me­get godt,« for­tal­te en glad og overrasket Knud Erik Schutt.

Ho­ved­par­ten af del­ta­ger­ne var ma­end, men der var og­så kvin­der, der ger­ne vil­le vi­se de­res ta­len­ter bag rat­tet. Bl.a. stil­le­de Git­te Mo­th op i Hels­in­gør og hav­de ta­get fa­mi­li­en med til kon­kur­ren­cen.

»Jeg sy­nes, det gik godt. Jeg fulg­te tra­fik­ken og lod bi­len rul­le ned ad bak­ker­ne, brug­te mo­tor­brem­sen og el­lers kør­te jeg, som jeg ple­jer,« for­kla­re­de Git­te Mo­th fra Gille­le­je da hun kom i mål ef­ter den 19,1 km lange ru­te.

Git­te måt­te dog se­ne­re skuf­fen­de kon­sta­te­re, at hen­des gen­nem­snit­for­brug ik­ke rak­te til en plads i fi­na­len.

I den­ne we­e­kend kø­res fi­na­len hos Volkswa­gen Glo­strup, hvor de seks fi­na­le­del­ta­ge­re dy­ster i den af­gø­ren­de fi­na­le. Vin­de­ren af La­engst på li­te­ren 2015 i Dan­mark vin­der en tur til Ca­li­for­ni­en den 14.–18. novem­ber med alt be­talt og bli­ver sam­ti­dig den dan­ske del­ta­ger i Volkswa­gens in­ter­na­tio­na­le Think Blue Wor­ld Cham­pions­hip.

Vin­de­ren får en unik chan­ce for at vi­se sit ta­lent på en tur fra San Fran­ci­sco til San­ta Mo­ni­ca mod vin­der­ne fra 21 an­dre na­tio­ner. Ef­ter­føl­gen­de kå­res den in­ter­na­tio­na­le vin­der på Los An­ge­les Au­to Show den 18. novem­ber.

Si­de­ge­vin­ster

Vin­der­ne af del­fi­na­ler­ne i hen­holds­vis Hels­in­gør, Glo­strup og Ring­s­ted mod­ta­ger hver 5.000 kr. De tre an­den­plad­ser vin­der fi­re da­ek fra Con­ti­nen­tal. De tre tred­je­plad­ser mod­ta­ger en valg­fri Ak­ku ma­ski­ne fra Ber­ner, der be­står af bå­de bo­re/ skrue-ma­ski­ne, ba­jo­netsav, bo­re­ham­mer, vin­kel­s­li­ber og rundsav.

La­engst på Li­te­ren 2015 er et eks­klu­sivt sam­ar­bej­de mel­lem Ber­ling­s­ke Me­dia og Car Hol­ding Grup­pen, der be­står af Volkswa­gen Glo­strup, Volkswa­gen Hels­in­gør og Volkswa­gen Ring­s­ted.

Al­le del­ta­ge­re til La­engst på Li­te­ren 2015 kør­te i VW Po­lo TSI Blu­emo­tion, og me­re end 60 pct. af dem nå­e­de over fa­briks­for­bru­get.

Git­te Mo­th fra Gille­le­je var en af de få kvin­der, der delt­og, men hun kom ik­ke vi­de­re end se­mi­fi­na­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.