Frem­ti­dens bi­ler

Mo­tors­howet i Frank­furt er et unikt ind­blik i, hvad vi kan for­ven­te os af bil­ma­er­ker­ne i 2016 – og et styk­ke la­en­ge­re frem

BT - - BILER - Hne­rik Dre­boldt

FRANK­FURT

hen­rik@bi­len.dk Bil­ud­stil­lin­gen i Frank­furt er Eu­ro­pas stør­ste mo­tors­how, og og­så i år bød den på et par op­sigtva­ek­ken­de nyhe­der. Sa­er­ligt Pors­ches E-Mis­sion el-bil, Au­di e-tron qu­at­tro og Mer­ce­des Con­cept IAA løf­te­de øjen­bryn. På den kor­te ba­ne var det bi­ler som den nye Re­nault Me­ga­ne, den nye Opel Astra sta­tioncar og Suzuki Ba­leno, der hav­de størst in­ter­es­se set med dan­ske bil­kø­be­res bril­ler. Det er nyhe­der, som vi kom­mer til at se på ga­den in­den for kort tid, og som hver isa­er by­der ind med tek­nik, ud­styr og de­sign, der kan ryk­ke magt­ba­lan­cen i de­res respek­ti­ve klas­ser.

Me­re te­ma­tisk var det isa­er SUVer­ne der ind­t­og ha­e­der­s­plad­ser­ne på de for­skel­li­ge stan­de. Bå­de som kon­cep­ter, som hos Ma­z­da og Ci­troën, men og­så som fa­er­di­ge bi­ler hos Jagu­ar, Bent­ley og Volkswa­gen.

SUV-klas­ser­ne – fra de mind­ste til de stør­ste, er den ha­stigst vok­sen­de bil­ty­pe på ver­dens­plan, og pro­du­cen­ter­ne lø­ber om kap med hin­an­den for at op­fyl­de kun­der­nes øn­sker.

Mas­ser af luksus

Sidst, men ik­ke mindst la­der en sam­let ska­re af luksus- og sport­s­vognspro­du­cen­ter til at me­ne, at som­me­ren 2016 bli­ver frem­ra­gen­de og sol­rig. For bå­de Lam­borg­hini, Mer­ce­des, Fer­ra­ri og Rolls-Roy­ce di­ske­de op med hur­ti­ge og luk­suri­ø­se åb­ne bi­ler til lan­ce­ring i for­å­ret 2016.

Vi har sam­let en lang ra­ek­ke af de mest in­ter­es­san­te bi­ler i tre te­ma­er: Kon­cept­bi­ler­ne, luksus­bi­ler­ne og dem vi får på ga­den i Dan­mark li­ge om lidt. God la­e­se­lyst. •Pors­che E-Mis­sion er Pors­ches vi­sion for en ae­g­te elek­trisk sport­s­vogn. Den har plads til fi­re, får over 600 hk og en ra­di­us på over 500 km – vel at ma­er­ke ved sport­s­lig kør­sel. Pors­che lover yder­me­re en 80 pct. op­lad­ning på 15 mi­nut­ter. Bi­len er et kon­cept, men sydty­sker­ne reg­ner med en pro­duk­tions­mo­del i 2018. •Au­di e-tron qu­at­tro le­ve­rer he­le pak­ken af tek­ni­ske land­vin­din­ger. Den har tre el-mo­to­rer. Til­sam­men er der 503 hk. Ra­ek­ke­vid­den er over 500 km, og e-tron qu­at­tro kan la­des op til 80 pct. på 30 min. Bi­len vil og­så in­tro­du­ce­re in­duk­tions­lad­ning, så den ik­ke skal for­bin­des med en led­ning, men ba­re par­ke­res på en la­de­pla­de.

Mo­tors­howet i Frank­furt var som al­tid spa­ek­ket med nyhe­der fra bil­ver­de­nen. Men mest in­ter­es­se var der nok om Pors­ches E-Mis­sion el-bil, Au­di e-tron qu­at­tro og Mer­ce­des Con­cept IAA (her­over).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.