Frank­furts krystalkugle

Nye in­ter­es­san­te kon­cep­ter ven­ter rundt om hjør­net

BT - - BILER -

•Mer­ce­des Con­cept IAA er et stu­die i ae­ro­dy­na­mik. Med en cw-va­er­di på blot 0,17 vi­ser den, hvad man kan. Bag­en­dens form aen­dres ved hø­je ha­stig­he­der, og det sam­me gør hjul­kaps­ler­ne. Det be­ty­der, at den til­pas­ser sig ha­stig­he­den og der­med får la­vest mu­li­ge vind­mod­stands­fre­kvens over­ho­ve­det. Og det er hem­me­lig­he­den bag at op­nå et end­nu la­ve­re bra­end­stof­for­brug i frem­ti­den. Spaendende tan­ker fra Mer­ce­des. •Ci­tro­en Aircross har en ben­zin­hy­brid driv­linje, og den er et godt bud på, hvor­dan Ci­troën vil en­ga­ge­re sig i det vok­sen­de SUV-mar­ked, hvor de el­lers har mang­let se­ri­ø­se mo­del­ler. Skif­tet til ben­zin­hy­brid fra die­sel hand­ler om det ki­ne­si­ske mar­ked, hvor kun­der­ne kun vil ha­ve ben­zin­mo­to­rer. Det rå de­sign er be­sna­e­ren­de, og et kva­li­fi­ce­ret ga­et er, at bi­len er klar til ga­den i 2018. •Peu­geot Fra­ctal er en kon­cept­bil, hvor Peu­geot har fo­ku­se­ret på vi­de­re­ud­vik­lin­gen af de­res i-Co­ck­pit ka­bi­ne­de­sign. Her har fo­kus va­e­ret på lyd og bi­lens ev­ne til at le­ve­re lyd til me­re end ba­re øre­gan­gen – men og­så gen­nem sa­e­det og med en sub­woo­fer i ryg­la­e­net. Hvor­dan det re­elt vir­ker, er sva­ert at spå om, men det ly­der spaendende, og vi gla­e­der os til at hø­re hip-hop gen­nem ryg­la­e­net! •Toy­o­ta C-HR er et bud på en min­dre SUV/ cros­sover end RAV4. Toy­o­ta har va­e­ret lar­men­de fra­va­e­ren­de i seg­men­tet, men nu er de på vej. Ja­pa­ner­ne har ven­tet på, at den nye Pri­us blev klar, så de kun­ne bru­ge hy­brid­driv­linj­en i mo­del­len. Det her er et kon­cept, men pro­duk­tions­mo­del­len skul­le va­e­re klar na­e­ste for­år – og der­med på ga­den sidst i 2016. For­vent out­re­ret Toy­o­ta-de­sign og im­po­ne­ren­de bra­end­sto­fø­ko­no­mi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.