På vej til Dan­mark

Man­ge nye mo­del­ler kø­rer snart rundt på dan­ske ve­je

BT - - BILER -

•Opel er på ba­nen med de­res nye Astra Sports Tou­rer, der er sta­tioncar­ud­ga­ven af den nye Astra, vi får i slut­nin­gen af året. Den er som hat­ch­ba­ck­en ble­vet bå­de let­te­re og me­re øko­no­misk, li­ge­som den får he­le Opels nye ge­ne­ra­tion af støjsva­ge og nøj­som­me tur­bo­mo­to­rer. Det lig­ner et re­gu­la­ert co­me­ba­ck til det tra­di­tions­ri­ge ty­ske ma­er­ke i det vok­sen­de C-seg­ment. •Suzuki vi­ser for før­ste gang de­res nye Ba­leno, som har po­ten­ti­a­le til at bli­ve et re­gu­la­ert dan­sker­hit. Den lan­der til for­å­ret og le­ve­res med en­ten en 1,2 li­ters Du­al­jet mo­tor på 90 hk el­ler en ny 3-cy­lin­dret 1,0-li­ters tur­bo­mo­tor på 112 hk. Beg­ge mo­to­rer er ben­zin­mo­to­rer. Frapri­sen bli­ver ca. 135.000 kr. Køn el­ler ej – det er ta­et på un­der­ord­net, for den lig­ner et godt til­bud. •Volkswa­gen Ti­gu­an er vok­set ud­ven­digt, men har sam­ti­dig tabt sig på vaegten. Kom­bi­ne­ret med et me­re råt de­sign og skar­pe­re linjer, for­ven­ter VW sig store ting af den mel­lem­sto­re SUV. I Dan­mark bli­ver ba­sis­mo­del­len en 150 hk ben­zi­nud­ga­ve ba­se­ret på ma­er­kets 1,4-li­ters TSI-mo­tor. Der­u­d­over kom­mer der en 1,8 TSI og fle­re di­e­sel­mo­to­rer. •Toy­o­ta Pri­us lan­der til for­å­ret i sin fjer­de ge­ne­ra­tion. Den er ik­ke ble­vet køn­ne­re, men den er til gen­ga­eld ble­vet mar­kant me­re ef­fek­tiv. Toy­o­ta vil ik­ke ud med de spe­ci­fik­ke da­ta – de kom­mer først, når bi­len vi­ses i Tokyo i na­e­ste må­ned. Men bi­len er ble­vet let­te­re, bat­te­ri­et kraf­ti­ge­re og sik­ker­heds­sy­ste­mer­ne me­re raf­fi­ne­re­de. Godt for mil­jø og sik­ker­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.