Jagu­ars nye kapitel

Jagu­ar be­va­e­ger sig ind på et helt nyt mar­ked med F-Pa­ce, men de har gjort de­res for­ar­bej­de grun­digt. SUV’en er spa­ek­ket med in­ter­es­san­te de­tal­jer

BT - - BILER - Af Hen­rik Dre­boldt

FRANK­FURT

hen­rik@bi­len.dk Det er sim­pel for­ret­nings­lo­gik. I dag er mar­ke­det for mel­lem­sto­re luksus-SUVe­re iføl­ge Jagu­ar på 850.000 bi­ler, og i 2020 vil det va­e­re på over 1,2 mio. på ver­dens­plan. Det er det hur­tigst vok­sen­de seg­ment blandt luksus­bi­ler li­ge nu, og ved at tra­e­de ind på det mar­ked, vok­ser Jagu­ars salgs­po­ten­ti­a­le iføl­ge bri­ter­ne selv fra ca. 3 mio. til ca. 3,9 mio. bi­ler år­ligt.

Jagu­ar solg­te ca. 40.000 bi­ler i før­ste hal­vår 2015, så der er lidt vej til po­ten­ti­a­let er fuldt ud­nyt­tet.

Men der­for ska­der det jo ik­ke at ud­byg­ge den po­ten­ti­el­le må­l­grup­pe – sy­nes lo­gik­ken at va­e­re. Der­for hev de ta­ep­pet af den nye F-Pa­ce SUV ved et eks­klu­sivt event af­te­nen før den store bil­mes­se i Frank­furt be­gynd­te. Og vi var in­vi­te­ret.

Bi­len er ba­se­ret på den mest om­fat­ten­de kun­de­un­der­sø­gel­se, Jagu­ar no­gen­sin­de har fo­re­ta­get, og skal bri­ter­ne ha­ve fat i de yn­gre kun­der og kvin­der­ne, så er det en bil som FPa­ce, der skal til.

Ian Cal­lum er Jagu­ars chef­de­sig­ner, og han for­kla­re­de, at hav­de no­gen for­talt ham for 17 år si­den, da han star­te­de for Jagu­ar, at han vil­le pra­e­sen­te­re en SUV i 2015, vil­le han ik­ke ha­ve tro­et det. Men der stod han og hev det blå kla­e­de af mo­del­len.

Nyklas­si­ske ele­men­ter

Lang og lav­t­fly­ven­de er den og til­fø­jet er en se­rie af Jagu­ars nyklas­si­ske de­sig­n­e­le­men­ter.

Ian Cal­lum for­kla­rer, at det er sport­s­vog­nen F-Ty­pe, der er det visu­el­le for­bil­le­de. Bå­de i pro­fil og bag­fra har de­sig­ner­ne gjort, hvad de kun­ne for at ska­be en bil, som har et visu­elt ud­tryk af at va­e­re en lav bil, på trods af at fri­høj­den er på 213 mm. In­den­for har den en høj cen­ter­kon­sol, for som Ian Cal­lum for­kla­rer, så skal man sid­de i en Jagu­ar og ik­ke oven­på den. Chas­si­set ve­jer kun 298 kg – det er cir­ka det sam­me som en Fi­at 500L, og hem­me­lig­he­den er, at 80 pct. af ma­te­ri­a­let er alu­mi­ni­um. Det for­na­eg­ter sig ik­ke, at Jagu­ars mo­der­sel­skab TA­TA er me­tal­pro­du­cent, for de har styr på ma­te­ri­a­let. I øv­rigt er over 33 pct. gen­brugs­a­lu­mi­ni­um, og det kra­e­ver kun en brøk­del af den ener­gi, som ny alu­mi­ni­um kra­e­ver at for­ar­bej­de. Den mil­jø­rig­ti­ge gl­o­rie pud­ses med ret­te.

Va­egt­for­de­lin­gen er på 50:50 mel­lem for- og ba­gak­sel, og må­lt på ae­ro­dy­na­mik og down­for­ce pra­este­rer F-Pa­ce som en af Jagu­ars sport­s­li­ge se­dan­mo­del­ler XE el­ler XF. No­get Jagu­ar se­ne­re på af­te­nen de­mon­stre­rer, ved at la­de vog­nen kla­re et 19 me­ter højt loop med ca. 100 km/t. Van­vit­tigt og ef­fekt­fuldt.

100 km/t på 5,1 se­kun­der

Kø­re­dy­na­misk har den sam­me for­hjuls­op­ha­eng som F-Ty­pe – med få mo­di­fi­ka­tio­ner og driv­linjer­ne le­ve­rer SUV’en sport­s­vognspra­e­sta­tio­ner. Den hur­tig­ste er den 380 hk V6 ben­zin­tur­bo-ud­ga­ve, der og­så de­ler mo­tor med F-Ty­pe. Den ram­mer 100 km/t på 5,1 se­kun­der, mens den 3,0-li­ter V6 die­sel yder 300 hk, mas­si­ve 700 Nm og ram­mer 100 km/t på 5,8 se­kun­der. Ba­sis­mo­to­ren bli­ver Jagu­ars egen 2-li­ters di­e­sel­mo­tor på 180 hk, der med ma­nu­elt gear pra­este­rer over 20 km/l. Bi­lens la­te­ra­le stiv­hed er iføl­ge Jagu­ar op til 50 pct. bed­re end Pors­che Ma­can, som Jagu­ar selv ser som den stør­ste kon­kur­rent, når det hand­ler om en sport­s­ligt dis­po­ne­ret mel­lem­stor luksus-SUV.

Og­så ind­ven­digt på den di­gi­ta­le front er Jagu­ar F-Pa­ce ryk­ket ind i nu­ti­den. En 10,2 tom­mer stor in­fo­tain­mentska­erm ud­gør hjer­tet i kon­trol­rum­met. Jagu­ar har få­et de­sig­net 20 eks­klu­si­ve ap­ps til bi­len, og bi­len fungerer sam­ti­digt som wi-fi spot for op til ot­te mo­bi­le en­he­der. Hjem­meska­er­men kan ud­fyl­des med fars fa­vo­rit-ap­ps, når han kø­rer bi­len, og med mors fa­vo­rit-ap­ps, når hun ak­ti­ve­rer sin nøg­le. Sy­ste­met har 100 GB har­disk, en Qu­ad Co­re pro­ces­sor og et 1 GB et­her­net.

Det er sva­ert at pe­ge på no­get ne­ga­tivt, når vi i Frank­furt kun er til en sta­tisk pra­e­sen­ta­tion og der­med ik­ke har mu­lig­hed for at ef­ter­prø­ve her­lig­he­der­ne i prak­sis. Men F-Pa­ce ly­der de­ci­de­ret frem­ra­gen­de, og dens loop im­po­ne­rer. Hvad Jagu­ar over­ho­ve­det vil med en SUV – ud­over at den gi­ver øko­no­misk me­ning iføl­ge fo­kus­grup­per og bri­ter­nes reg­ned­ren­ge – er spørgs­må­let.

F-Pa­ce kom­mer til Dan­mark til for­å­ret 2016, og vo­res pris­ga­et ly­der på ca. 850.000 kr. for ba­sis­ud­ga­ven.

Ian Cal­lum er Jagu­ars de­sign­chef, og han ba­e­rer en stor del af an­sva­ret for ma­er­kets mo­der­ni­se­ring de se­ne­re år. Nu har han så og­så stå­et i spid­sen for Jagu­ars før­ste SUV, F-Pa­ce.

Jagu­ar har stram­met op på mul­ti­me­di­a­de­len i F-Pa­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.