Puri­ta­ne­ren

Skra­el over­flø­digt ud­styr ud af Pors­che Box­ster og giv den mo­to­ren fra den mind­ste Pors­che 911. Re­sul­tat: Pors­che Box­ster Spy­der. Bi­len, der by­der på mest ren­dyr­ket kø­reg­la­e­de li­ge nu

BT - - BILER - Ta­et på op­gi­vel­ser­ne Bedst i bjerg­ne

Det ta­ger over tre ti­mer at kø­re de 112 ki­lo­me­ter op til froko­stre­stau­ran­ten. En en­kelt sta­e­dig Fi­at Pan­da og en polsk va­re­vogn på vildspor ko­ster lidt tid, men el­lers er det ter­ra­e­net, der ko­ste­de mi­nut­ter på ru­ten. Box­ster Spy­der kø­rer fra 35 til 125 km/t i 2. gear, og jeg tror ik­ke, jeg var i tred­je man­ge gan­ge. I vir­ke­lig­he­den var kur­ver­ne na­e­sten for ta­et­te og skar­pe til rig­tigt at il­lu­stre­re bi­lens ta­len­ter. Men dens sans for at char­me­re og ev­ne for at by­de op til dans fik den de­mon­stre­ret. Med ta­get ne­de fø­ler du dig langt me­re som en del af di­ne om­gi­vel­ser. Var­men, lug­ten af fyrskov og di­e­se­lo­sen fra va­re­vog­nen fin­der alt­sam­men helt ind til san­se­ap­pa­ra­tet. Det gør kø­re­op­le­vel­sen me­re in­tens. Me­re in­vol­ve­ren­de. GT4 har le­ve­ret den po­ten­te og in­vol­ve­ren­de driv­linje, mens det åb­ne Box­ster-de­sign gør kø­re­op­le­vel­sen og sel­ve kø­re­tu­ren til en ri­ge­re op­le­vel­se. Box­ster Spy­der er god. Rig­tig god.

Men den er og­så en ni­che­bil. En stan­dar­dud­ga­ve af Pors­che Box­ster vil le­ve­re man­ge af de sam­me san­se­ind­tryk til 600.000 kr. min­dre. Så med min­dre du er en­tu­si­ast med en nør­det til­gang, så vil de man­ge ek­stra pen­ge va­e­re spildt. Nu er jeg til­fa­el­dig­vis beg­ge de­le, så jeg er fuld­sta­en­digt solgt til Box­ster Spy­der. Li­ge­som jeg var til dens for­ga­en­ger. Idéen om, at den her bil er ble­vet fora­ed­let af de mest puri­tansk-en­tu­si­a­sti­ske eks­per­ter i Wei­s­sach uden for Stutt­g­art, hvor Pors­ches ud­vik­lings­af­de­ling hol­der til, gi­ver bi­len en sa­er­lig x-fak­tor. Jeg brød brød med che­fin­ge­ni­ø­ren på pro­jek­tet, og at hø­re ham forta­el­le om sin ba­by og de valg, de traf un­der­vejs, er som at hø­re Jo­han Cruyff ta­le om to­tal­fod­bold el­ler Brød­re­ne Pri­ce ta­le om smør.

Var du ik­ke fa­sci­ne­ret in­den, så bli­ver du det. Og det er de små ting, der gør for­skel­len. Som hvor­for de valg­te at gi­ve Spy­der hjul­op­ha­en­ge­ne fra Box­ster GTS i ste­det for som på Cay­man GT4 at gå på jagt på la­ge­ret for Pors­che 911 GT3-re­ser­ve­de­le. El­ler hvor­for man ik­ke skra­be­de end­nu me­re va­egt af? El­ler hvor­for man ik­ke brug­te me­re kul­fi­ber el­ler alu­mi­ni­um? Al­le spørgs­mål blev vendt og dre­jet un­der­vejs i ud­vik­lings­for­lø­bet, og det hand­le­de om ik­ke at la­de om­kost­nings­ni­veau­et stik­ke af, så bi­len blev end­nu dy­re­re – og der­med uden for ra­ek­ke­vid­de for de ae­g­te en­tu­si­a­ster. Alt­så om­kost­nin­ger op­ve­jet mod kø­re­dy­na­misk mer­va­er­di, og da Spy­der ik­ke er en ba­ne­ra­cer, men er ta­enkt til konsump­tion på al­min­de­lig vej, så kun­ne de ek­stra om­kost­nin­ger ik­ke ret­fa­er­dig­gø­res. Men hver en del er i bog­sta­ve­lig­ste for­stand ble­vet ve­jet på bå­de den rig­ti­ge og den øko­no­mi­ske va­egt, for at fin­de det ul­ti­ma­ti­ve kom­pro­mis.

Der er in­gens tvivl om, at man kun­ne va­e­re gå­et la­en­ge­re. Men vil­le bi­len bli­ve bed­re på en sno­et bjerg­vej med kul­fi­ber­brem­ser el­ler et let­te­re ka­ros­se­ri? Må­ske. Men det be­hø­ves ik­ke.

Box­ster Spy­der er net­op ik­ke en ra­cer­bil. Den hand­ler ik­ke om at sa­et­te hur­ti­ge om­gang­sti­der på den lo­ka­le ra­cer­ba­ne. Den er en fi­lo­so­fi. En slags au­to­mo­bil­for­tolk­ning på ’less is mo­re’. Stof­strop­per­ne, der er­stat­ter dør­hånd­ta­ge­ne på in­der­si­den af dø­ren, er en kon­stant på­min­del­se om, at den her bil er Pors­ches svar på den yo­ga­dyr­ken­de bud­dhist, der hvi­ler i sig selv og ik­ke be­hø­ver jor­disk gods el­ler store arm­be­va­e­gel­ser for at slå til. Den le­ver bedst i bjer­ge­ne. Langt fra by­ens larm. Der, hvor der er plads og him­mel­rum til at dyr­ke ker­ne­kom­pe­ten­cen. Som dens spi­ri­tu­el­le Spy­der-for­ga­en­ge­re hand­ler det om at krav­le op ad bjergsi­der. Det hand­ler om hill climbs. At la­de øre­ne ny­de mo­tor­ly­den re­so­ne­re mod bjergsi­den og sen­de de små nak­ke­hår i ret-stil­ling. At ka­ste bi­lens va­egt ind mod bjer­get i kur­ve ef­ter kur­ve, og kø­rer derop hvor den en­de­lø­se ud­sigt mø­der en kø­re­dy­na­misk zen-op­le­vel­se.

Den hand­ler om ren og ska­er kø­reg­la­e­de.

Der fin­des hur­ti­ge­re og skar­pe­re bi­ler i Pors­ches mo­del­pro­gram. Men in­gen le­ve­rer sam­me puri­tan­ske kø­reg­la­e­de som Pors­che Box­ster Spy­der. Den kra­e­ver, at man kan und­va­e­re nog­le af dag­lig­da­gens små kom­for­tind­s­park, og der­for kan den bli­ve lang­hå­ret som pend­ler­bil hjem­me i Dan­mark. Men med et par fri­da­ge med solskin og nog­le bjer­ge at be­sti­ge, så fin­des der in­gen bil – hver­ken Pors­che el­ler an­dre, som mat­cher Pors­che Box­ster Spy­der, hvis du jag­ter den re­ne­ste og kla­rest destil­le­re­de op­le­vel­se af kø­reg­la­e­de.

Pors­che Boxter Spy­der på tur gen­nem bjerg­ka­e­den Ap­pen­ni­ner­ne i Ita­li­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.