LIND BLEV TOP­SCO­RER

BT - - BILER -

Den­nis Lind hav­de mas­ser af suc­ces ved na­est­sid­ste af­de­ling i Au­toMe­ster DTC-se­ri­en, der blev kørt på den ud­for­dren­de nor­ske ra­cer­ba­ne, Rud­sko­gen. måt­te han tra­ek­ke ind til si­den, da en tra­e­kak­sel var gå­et i styk­ker. En stor skam for Kas­per H. Jen­sen, der frem til fi­na­len hav­de kørt en flot ra­cerwe­e­kend med top­re­sul­ta­ter.

Da star­ten gik, tog Den­nis Lind fø­rin­gen, mens Cas­per El­gaard bag­ved måt­te for­sva­re sig over­for nor­ske Ma­ri­us Nak­ken og Mik­kel C. Jo­han­sen, men in­gen af dem kom dog for­bi. Og­så her var Ron­nie Bre­mer ho­ved­le­ve­ran­dør af over­ha­lin­ger­ne og un­der­hold­nin­gen sam­men med nor­ske Se­ba­sti­an Aar­vik, da de kør­te sig op gen­nem fel­tet. Men da Ron­nie Bre­mer var nå­et frem på fem­te­plad­sen, kun­ne han ik­ke avan­ce­re yder­li­ge­re, og slut­te­de ef­ter de to nord­ma­end, hen­holds­vis Ma­ri­us Nak­ken på tred­je­plad­sen og Se­ba­sti­an Aar­vik på fjer­de­plad­sen. Ge­ne­relt hav­de de nor­ske ra­cer­kø­re­re en god Af­de­lin­gen af Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip på Rud­sko­gen Mo­tor­sen­ter. Så­le­des snup­pe­de de nor­ske va­er­ter fi­re af de seks po­ka­ler i we­e­ken­dens ra­ce.

Ma­ri­us Nak­ken blev tre’er i fi­na­len ef­ter Den­nis Lind og Cas­per El­gaard, mens Heidi Fry­den­haug blev bed­ste rook­ie, Se­ba­sti­an Aar­vik bed­ste U21-kø­rer, og Bjar­ne Nor­dal vandt Au­toMe­ster Cup­pen.

Kam­pen i Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip fort­sa­et­ter ved ot­ten­de af­de­ling til Yoko­ha­ma DM Fi­na­len på Jyl­lands­rin­gen den 26.-27. sep­tem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.