DEN STORE FI­NA­LE

BT - - BILER -

Dra­ma­tik og spa­en­ding bli­ver to af ho­ve­d­in­gre­di­en­ser­ne, når dansk mo­tor­sports bed­ste ra­cer­klas­ser i we­e­ken­den den 26. og 27. sep­tem­ber kø­rer årets af­slut­ten­de Yoko­ha­ma DM Fi­na­le på FDM Jyl­lands­rin­gen. I kon­ge­klas­sen Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip, og den nor­ske søster­se­rie NTCC, kø­res årets sid­ste af­de­ling i for­bin­del­se med Yoko­ha­ma DM Fi­na­len. Lør­dag har kø­rer­ne i Dan­marks su­per­liga fri tra­e­ning samt tid­tag­ning, mens der søn­dag ven­ter den vig­ti­ge kva­li­fi­ka­tion, for al­le del­ta­ge­re i klas­sen, ef­ter­fulgt af to kva­li­fi­ka­tions­he­at og én fi­na­le. Spa­en­din­gen i top­pen af Au­toMe­ster DTC er ner­vepi­r­ren­de, da blot 11 po­int ad­skil­ler Den­nis Lind på før­ste­plad­sen fra Cas­per El­gaard på an­den­plad­sen.

En an­den pu­bli­kums­fa­vo­rit, der og­så skal i il­den ved DM Fi­na­len er First Stop Spe­ci­al Sa­loon Car, der er kendt for at va­e­re en far­ve­rig klas­se, hvor et utal af Pors­che, Fer­ra­ri- og BMW-mo­del­ler dy­ster si­de om si­de med hur­ti­ge GT- og pro­to­ty­pe­bi­ler.

Og­så i bå­de Yoko­ha­ma 1600 Chal­len­ge og Yoko­ha­ma Su­per Cup for­ven­tes fel­ter­ne at va­e­re pak­ket med flot­te ra­cer­bi­ler, li­ge­som og­så ma­er­ke­klas­sen Ci­troën DS3 Cup sam­men med mo­tor­cyk­ler­ne skal i ak­tion til Yoko­ha­ma DM Fi­na­len 2015 på FDM Jyl­lands­rin­gen - og der­med af­run­der et we­e­kend­pro­gram, hvor der kø­res ra­cer­løb fra kl. 09:05-17.50 lør­dag og kl. 10.05-17.45 søn­dag.

Bil­let­ter kan kø­bes ved ind­gan­gen el­ler i se­ri­ens webs­hop på hjem­mesi­den

www.dtc-net.dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.