I NOR­GE

BT - - BILER -

Den­nis Lind brag­te sig i en me­get for­del­ag­tig si­tu­a­tion i kam­pen om årets Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip, da årets sy­ven­de og na­est­sid­ste af­de­ling af mester­ska­bet blev kørt på Rud­sko­gen Mo­tor­sen­ter sy­døst for den nor­ske ho­ved­stad, Oslo i for­ri­ge we­e­kend. En an­den- og en før­ste­plads i de to kva­li­fi­ka­tions­he­at kom­bi­ne­ret med en fi­na­le­sejr for­an team­kam­me­ra­ten Cas­per El­gaard, be­ty­der, at han få­et sig en god fø­ring i mester­ska­bet, hvor fi­na­len kø­res søn­dag den 27. sep­tem­ber på FDM Jyl­lands­rin­gen.

På Rud­sko­gen Mo­tor­sen­ter var det Cas­per El­gaard, der hav­de va­e­ret hur­tigst i tid­tag­nin­gen, men han før­te og­så før­ste kva­li­fi­ka­tions­he­at fra start til mål. I det an­det – hvor de ot­te før­ste star­te­de i omvendt ra­ek­ke­føl­ge – for­må­e­de han dog ik­ke rig­tigt at avan­ce­re. Det gjor­de Den­nis Lind i ste­det. Fra sin start­po­si­tion som num­mer syv kom han hur­tigt op på tred­je­plad­sen, og cir­ka midt i lø­bet lyk­ke­des det ham at fravri­ste Mik­kel C. Jo­han­sen fø­rin­gen.

Der var dog en kø­rer, som var på end­nu stør­re frem­march. Ron­nie Bre­mer hav­de haft et dår­ligt før­ste kva­li­fi­ka­tions­he­at, hvor han på sid­ste om­gang måt­te kø­rer i pit med motorproblemer, og star­te­de der­for det an­det fra de ba­ge­ste ra­ek­ker, men han fik figh­tet sig op gen­nem fel­tet, hvor han ka­em­pe­de med Mi­cha­el Mar­kus­sen om fem­te­plad­sen. Det end­te med en kol­li­sion, så Mi­cha­el Mar­kus­sen spandt, mens Ron­nie Bre­mer selv blev sat tilbage i fel­tet med en tids­straf.

Til fi­na­len hav­de Den­nis Lind og Cas­per El­gaard sik­ret sig de bed­ste start­pla­ce­rin­ger li­ge for­an Kas­per H. Jen­sen, men på op­varm­nings­om­gan­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.