HVEM VIN­DER DTC 2015?

BT - - BILER -

Kam­pen in­ten­si­ve­res i top­pen af Au­toMe­ster DTC-se­ri­en, hvor det­te års mester­skab er en åben du­el mel­lem den før­en­de Den­nis Lind og hans team­kol­le­ga Cas­per El­gaard med Jan Magnus­sen som en far­lig out­si­der. In­tet er af­gjort i Au­toMe­ster Da­nish Thund­er­sport Cham­pions­hip, når dansk mo­tor­sports su­per­liga kø­rer Yoko­ha­ma DM Fi­na­len på FDM Jyl­lands­rin­gen i we­e­ken­den 26.-27. sep­tem­ber. I top­pen af ta­bel­len er det Den­nis Lind, der har de bed­ste kort på hån­den, men der er ta­et på dødt løb mel­lem DTC-vin­de­ren fra 2013 og team­chef og – kol­le­ga fra Mas­si­ve Mo­tor­sport, Cas­per El­gaard, der er på an­den­plad­sen. In­gen af de to kan dog til­la­de sig at fo­ku­se­re for me­get på hin­an­den, for li­ge i bag­hju­let lu­rer Jan Magnus­sen, der er kendt for at kun­ne tra­ek­ke et es, når det vir­ke­lig ga­el­der.

Når al­le po­in­te­ne er talt sam­men – og når kø­rer­ne og­så fra­tra­ek­ker de tre dår­lig­ste resultater, som reg­le­men­tet fo­re­skri­ver – har Den­nis Lind en net­tosco­re på 324 po­ints. Det er 11 po­int me­re end sin team­kam­me­rat Cas­per El­gaard, der har 313 po­int. Der­med er der et so­lidt for­spring til onk­len Jan Magnus­sen, som var fra­va­e­ren­de i Nor­ge, og som der­for ik­ke kun­ne for­ø­ge sin sco­re, som står på 270 po­int. Og med 75 po­int at ka­em­pe om i en mester­skabs­af­de­ling, er det alt­så mel­lem dis­se tre, at kam­pen om me­dal­jer­ne skal stå.

Jan Magnus­sen (JM), chan­cen for at du kan vin­de DTC-mester­ska­bet ek­si­ste­rer na­e­sten kun ma­te­ma­tisk ef­ter din mang­len­de del­ta­gel­se i Nor­ge. Tror du selv på, at der er en mu­lig­hed?

“Ja, som du selv si­ger, så er der en mu­lig­hed. Hvis man kig­ger på lø­bet i København og på ud­fal­det af GP Dan­mark, så er det ik­ke fuld­sta­en­dig uhørt, at der sker nog­le store for­skyd­nin­ger po­int­ma­es­sigt på blot en en­kelt we­e­kend. Når det er sagt, så kø­rer jeg ik­ke ef­ter mester­ska­bet til fi­na­len, men ef­ter sej­re.”

Du er 11 po­int for­an din egen team­chef i den sam­le­de stil­ling. Hvor­dan vil du gri­be fi­na­le-we­e­ken­den an, så du sik­rer dig mester­ska­bet?

“Jeg gri­ber det an som hvil­ken som helst an­den we­e­kend, den skal selv­føl­ge­lig vin­des, og der skal høstes så man­ge po­int som over­ho­ve­det mu­ligt”

Hvis du vin­der tit­len, bli­ver det an­den gang i din kar­ri­e­re. Hvad vil det be­ty­de for dig?

“Det vil be­ty­de rig­tigt me­get, jeg gjor­de det i 2013 med et pri­vat team, men at kun­ne gø­re det sam­me i et stør­re team som Mas­si­ve Mo­tor­sport vil va­e­re su­per fedt. Des­u­den sy­nes jeg, at De­me­tra-dren­ge­ne har gjort et ka­em­pe styk­ke ar­bej­de for mig i he­le sa­e­so­nen og vir­ke­lig holdt fast, selv­om det he­le var me­get sva­ert.” Og­så Den­nis Lind’s team­chef Cas­per El­gaard ser sin egen team­kol­le­ga som den stør­ste bej­ler til det­te års ti­tel, selv om han ik­ke vil gi­ve op uden kamp.

Cas­per El­gaard (CE), du er på jagt ef­ter din sjet­te DTC-ti­tel, og kun 11 po­int ef­ter den før­en­de i mester­ska­bet. Hvor­dan ser du di­ne chan­cer?

“Chan­cen er der be­stemt. Men Den­nis Lind må an­ses som fa­vo­rit til at ta­ge tit­len i år, da han med 11 po­int me­re end mig står sta­erk.”

Er du overrasket over, at det er din egen team­kol­le­ga, der fø­rer mester­ska­bet før Yoko­ha­ma DM Fi­na­len?

“Nej be­stemt ik­ke. Den­nis Lind blev hen­tet ind til tea­met, for­di vi tro­e­de på, at han kun­ne vin­de mester­ska­ber for os. Så at han er, hvor han er, er kun dét, vi he­le ti­den har for­ven­tet af ham.”

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.