NORSK ME­STER SKAL FIN­DES

BT - - BILER -

I den nor­ske søster­se­rie NTCC er det den tredob­bel­te for­sva­ren­de me­ster, Ma­ri­us Nak­ken, der til DM Fi­na­len kan vin­de tit­len for fjer­de gang i tra­ek. for­sva­ren­de me­ster Ma­ri­us Nak­ken har mu­lig­hed for yder­li­ge­re at ce­men­te­re sin man­ge­åri­ge po­si­tion, som den hur­tig­ste nor­ske NTCC ra­cer­kø­rer.

Hen over det­te års sa­e­son har nord­man­den sik­ret sig et kom­forta­belt for­spring til Se­ba­sti­an Aar­vik på an­den­plad­sen. Reg­le­men­tet for­skri­ver den sam­me reg­ne­me­to­de som den dan­ske, og hvis vi tra­ek­ker de tre dår­lig­ste løbs­re­sul­ta­ter fra, er Ma­ri­us Nak­ken 50 po­int for­an sin nor­ske kon­kur­rent. Men der er 75 po­int at kø­re om til Yoko­ha­ma DM Fi­na­len søn­dag den 27. sep­tem­ber på FDM Jyl­lands­rin­gen, og der­med er in­tet af­gjort end­nu. På tred­je­plad­sen føl­ger en de­butant. Chri­ster Gis­ler­ud skif­te­de i år til kon­ge­klas­sen i dansk/norsk mo­tor­sport ef­ter en man­ge­årig ind­sats i den dan­ske Spe­ci­al Sa­loon Car­se­rie. Chri­ster har sco­ret 211 po­int, hvil­ket be­ty­der, at før­ste­plad­sen er uden for ra­ek­ke­vid­de, men po­ten­ti­elt kan Se­ba­sti­an Aar­vik fravri­stes an­den­plad­sen.

Fjer­de­plad­sen i det nor­ske mester­skab ind­ta­ges af Heidi Fry­den­haug, der og­så er de­butant og team­kol­le­ga med Chri­ster Cis­ler­ud. Bjar­ne Nor­dal er på fem­te­plad­sen, mens uhel­di­ge Mol­ly Pet­tit er gle­det helt ned på sjet­te­plad­sen ef­ter sit vold­som­me og ae­r­ger­li­ge uheld på by­ba­nen i Aar­hus i star­ten af året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.