EN DU­EL MEL­LEM TO

BT - - BILER -

I mester­ska­bet for ra­cer­kø­re­re un­der 21 år i det fa­el­les DTC/NTCC, er det nor­ske Se­ba­sti­an Aar­vik, der har ta­get te­ten. Trods sin al­der på ba­re 18 år har den ta­lent­ful­de nord­mand al­le­re­de på si­ne egen­ska­ber på si­ne ra­cer­fa­er­dig­he­der over de se­ne­re år, hvor der er kom­met fle­re top­re­sul­ta­ter med hjem til lan­det mod nord. Det en­de­li­ge gen­nem­brud la­der dog fort­sat ven­te på sig, men må­ske tit­len som den bed­ste U21­kø­rer er det skud mo­ti­va­tion, der mang­ler.

Se­ba­sti­an Aar­vik skal dog ik­ke åb­ne champag­ne alt for tid­ligt, for kun 16 po­int ef­ter pres­ser Martin V. Jen­sen på for at over­ta­ge før­ste­plad­sen. In­gen af dem kan dog bli­ve dår­li­ge­re end num­mer to i U21-mester­ska­bet, hvor Martin Andersen på tred­je­plad­sen ik­ke kan hen­te dem, selv hvis han gør rent bord og hen­ter 75 po­int til fi­na­len. Martin Andersen der­i­mod skal va­e­re me­re be­kym­ret for den trus­sel som Fre­de­rik Schan­dor­ff ud­gør fra sin nu­va­e­ren­de fjer­de­plads. Vi ser frem til en gy­ser­af­slut­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.