Fa­er­dig i AGF

Kim Aa­bech for­la­en­ger ik­ke kon­trak­ten i AGF, si­ger hans agent, selv om klub­ben sta­dig tror på en ny af­ta­le

BT - - SPORTEN - Ma­rin Sken­der João Pe­reira Sø­ren Mus­smann Pi­er­re Kan­strup Marc Pe­der­sen Jo­han Absa­lon­sen Ja­nus Dra­ch­mann Ni­co­laj Mad­sen Tro­els Klø­ve Tho­mas Dal­gaard An­dreas Og­ge­sen Farzam Abol­hos­se­i­ni ER HVEDEBRØDSDAGENE OV­RE I AGF?

Op­stil­ling 4-4-1-1

Snit: 4,7

UD­SKIFT­NIN­GER: Jep­pe Si­mon­sen ind for An­dreas Og­ge­sen (75.), Bal­dur Si­gurds­son ind for Tro­els Klø­ve (79.) AD­VARS­LER: Jo­han Absa­lon­sen (34.)

EL­LERS TAK

faab@sporten.dk Det bur­de lig­ge li­ge for. Kim Aa­bech har i ef­ter­å­ret fulgt op på sid­ste sa­e­sons 17 mål i 1. di­vi­sion med tre scor­in­ger i Su­per­liga­en, og han vil ger­ne for­la­en­ge den kon­trakt, der ud­lø­ber til som­mer. Sam­ti­dig er klub­ben glad for at ha­ve ham i trup­pen. Men for­hol­det slut­ter se­ne­st ef­ter den­ne sa­e­son. Så­dan ly­der det i hvert fald fra spil­le­rens agent, Alan Hve­de­ha­ve, som fle­re gan­ge den se­ne­ste må­ned har for­søgt at ind­le­de di­a­log om en for­la­en­gel­se med sport­s­chef Jens An­der­s­son, men hver gang er ble­vet af­vist.

»Da AGF for tred­je gang valg­te at af­vi­se for­hand­lin­ger om en ny kon­trakt, tog vi en be­slut­ning om, at vi ik­ke skri­ver un­der på en ny af­ta­le med AGF. Vi fin­der no­get an­det. Der er mas­ser af an­dre klub­ber, som vil ha­ve ham,« si­ger Alan Hve­de­ha­ve til BT.

Han for­kla­rer, at den 32-åri­ge an­gri­ber el­lers ger­ne vil­le slut­te kar­ri­e­ren af i AGF.

»Kim Aa­bech har et barn og et til på vej, og han kun­ne godt se sig selv etab­le­re sig i Aar­hus og bli­ve en stør­re del af AGF - og­så uden for ba­nen. Det er dér, han ger­ne vil slut­te kar­ri­e­ren af, for han tri­ves i AGF, så hver­ken Kim el­ler jeg for­står, hvor­for klub­ben ik­ke ta­ger imod ham med kys­hånd. Men når til­ba­ge­mel­din­gen fra AGF er så di­rek­te, så kan vi kun si­ge, at han ik­ke fort­sa­et­ter i klub­ben,« for­kla­rer Al­lan Hve­de­ha­ve og til­fø­jer:

»Jeg vil ger­ne slå fast, at vi slet ik­ke har talt om øko­no­mi. Men Kim vil ger­ne ha­ve sin frem­tid på plads, og det kan jeg godt for­stå. Så han er af­kla­ret med, at den­ne her sa­e­son er hans sid­ste i AGF. Men i ste­det for at hand­le med hjer­tet og fø­lel­ser­ne, hand­ler vi med øko­no­mi og går ef­ter dem, der ger­ne vil ha­ve ham,« til­fø­jer Alan Hve­de­ha­ve, der ik­ke er i tvivl om, at AGF al­le­re­de in­den for­hand­lin­ger­ne le­der ef­ter en af­lø­ser for Kim Aa­bech.

Aa­bech på­vir­ket

Spil­le­ren selv in­drøm­me­de ef­ter ne­der­la­get til Sønderjyske, at si­tu­a­tio­nen på­vir­ker ham.

»Jeg vil­le ly­ve, hvis jeg sag­de, at det er ude af mi­ne tan­ker. I dag hav­de jeg ik­ke fo­kus på det. Jeg hav­de fo­kus på, at vi skul­le ha­ve tre po­int. Jeg fø­ler egent­lig, at vi star­ter godt, men de får et lor­te­mål rent ud sagt, men vi kom­mer godt tilbage. I an­den halv­leg spil­ler vi for­fa­er­de­ligt. Selv­føl­ge­lig ta­en­ker jeg over det, men jeg skal spil­le bed­re for at få en ny kon­trakt,« sag­de han til TV3+.

Sam­me TV3+ tal­te in­den gårs­da­gens kamp med Jens An­der­s­son om Kim Aa­bech, og her var sport­s­che­fen ik­ke li­ge så ka­te­go­risk af­vi­sen­de i for­hold til en kon­trakt­for­la­en­gel­se.

»Vi har gen­nem la­en­ge­re tid haft den af­ta­le med Kim og hans rå­d­gi­ver, at vi skul­le ta­ge snak­ken i slut­nin­gen af ef­ter­å­ret, i novem­ber-de­cem­ber, og den plan sy­nes jeg, at vi skal føl­ge. Vi er po­si­ti­ve i for­hold til at for­la­en­ge hans af­ta­le,« si­ger Jens An­der­s­son.

Alan Hve­de­ha­ve sy­nes dog ik­ke in­ter­es­se­ret i at ind­le­de en ny di­a­log med AGF.

»Vi cut­ter ik­ke for­bin­del­sen til AGF, og de er vel­kom­ne til at rin­ge, men be­ske­den er ri­me­lig klar - vi er ik­ke in­ter­es­se­re­de i at for­la­en­ge.«

»Nul.«

PÅ SPID­SEN Det lig­ner det. Seks kam­pe uden sejr be­gyn­der at kun­ne ma­er­kes, for selv om spil­let er ok, chan­ce­ska­bel­sen i or­den - omend hø­je ind­la­eg mod Sønderjyske er ta­et på om­sonst - gi­ver man for man­ge mu­lig­he­der va­ek. Godt nok kan der ven­te tre po­int, hvis Ho­bro bli­ver ta­ber­dømt, men det fjer­ner ik­ke ind­tryk­ket af, at AGF re­sul­tat­ma­es­sigt er vold­somt ud­for­dret. Trø­sten er, at AGF på in­gen må­de er liga­ens rin­ge­ste, men der er langt igen, før Aar­hus igen kan pra­le af at ha­ve et hold i den øver­ste del af Su­per­liga­en.

AGFs Kim Aa­bech vil ik­ke for­la­en­ge sin kon­trakt med Aar­hus-klub­ben.

Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.