19-årig sik­re­de søn­derjysk sejr i Aar­hus

BT - - SPORTEN -

Det lig­ne­de 1-1 mel­lem AGF og Sønderjyske, men 19-åri­ge Jep­pe Si­mon­sen ud­nyt­te­de til slut en mis­for­stå­el­se i AGF-for­sva­ret og sik­re­de Sønderjyske al­le tre po­int. Sønderjyske kom for­an midt­vejs i før­ste halv­leg. Ef­ter et hjør­ne­s­park vandt Marc Pe­der­sen en ho­ved­støds­du­el og for­la­en­ge­de bol­den ind til en umar­ke­ret Tho­mas Dal­gaard, der ret let kun­ne he­a­de bol­den for­bi St­ef­fen Ras­mus­sen i AGFs mål. Fem mi­nut­ter se­ne­re ud­lig­ne­de AGF, da Ma­te Vatsadze steg til vej­rs på et ind­la­eg fra Da­ni­el Chri­sten­sen, hvor­ef­ter ge­or­gi­e­ren he­a­de­de bol­den for­bi Ma­rin Sken­der i det sønderjyske mål. I an­den halv­leg ram­te AGFs Ah­med Ya­sin tre­kant­sam­men­føj­nin­gen, hvor­ef­ter AGFs Jens Jøns­son na­er hav­de la­vet selvmål, da han ram­te over­lig­ge­ren. Tho­mas Dal­gaard te­ste­de stol­pens hold­bar­hed, in­den Jep­pe Si­mon­sen fem mi­nut­ter før tid kom imel­lem Jens Jøns­son og St­ef­fen Ras­mus­sen og løf­te­de bol­den i mål til 2-1.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.