’JEG GÅR HE­LE VE

Claus Ste­in­le­in er man­den i spid­sen for Dan­marks pt. mest suc­ces­ri­ge fod­bold­klub. Han ka­rak­te­ri­se­rer sig selv som en glad born­hol­mer, men bag smilet gem­mer sig og­så en di­rek­tør, der ik­ke er ban­ge for at bry­de gra­en­ser

BT - - SPORTEN - Ras­mus Dam Ni­el­sen For stor ue­nig­hed Claus Ste­in­le­in LØR­DAG 19. SEP­TEM­BER 2015 Går ben­hårdt ef­ter si­ne mål Ste­in­le­ins driv­kraft

LE­DE­REN Claus Ste­in­le­in åb­ner dø­ren og in­vi­te­rer ind på sit kon­tor i Ikast i hjør­net af by­ens hånd­bold­hal. Han smi­ler og er glad, så­dan som han al­tid frem­står, og så­dan som han ger­ne selv vil frem­stå. Nøj­ag­tig som lan­dets stats­mi­ni­ster ba­re er ’Lil­le Lars fra Gra­e­sted’, og DBU-for­mand Jes­per Møl­ler sja­el­dent und­la­der at forta­el­le om sit lu­ne nord­jy­ske ge­myt, er Claus Ste­in­le­in ’den gla­de, smi­len­de born­hol­mer’, som han si­ger, for han vil ger­ne frem­stå op­ti­mi­stisk og yd­myg på sam­me tid.

»Det er et af de red­ska­ber, vi har i FC Midtjylland. Vi kig­ger po­si­tivt på til­va­e­rel­sen, for man kan ik­ke bå­de va­e­re mo­dig og tra­e­de nye fod­spor og sam­ti­dig va­e­re pe­s­si­mi­stisk og fo­ku­se­re på alt det, der kan gå galt,« si­ger Claus Ste­in­le­in. Han fast­hol­der ik­ke blik­ket for at un­der­stre­ge sin po­in­te. I ste­det gri­ner han.

Han har da og­så alt mu­lig grund til at va­e­re i godt hu­mør. Han står i spid­sen for lan­dets pt. mest suc­ces­ful­de fod­bold­klub. Det dan­ske mester­skab er i hus, et nyt kan skim­tes i ho­ri­son­ten, og før­ste tred­je­del af målsa­et­nin­gen om tre gan­ge at del­ta­ge i et eu­ro­pa­ei­sk grup­pe­spil in­den 2020 blev ind­fri­et al­le­re­de tors­dag, da FC Midtjylland hjem­me tog imod og be­sej­re­de Le­gia Warszawa.

Der­for vir­ker gla­e­den på in­gen må­de på­ta­get, men man skal ik­ke ta­ge fejl af den 43-åri­ge kon­ver­te­re­de midtjy­de. Han er ik­ke nå­et til tops kun ved at nik­ke og smi­le pa­ent til folk.

Claus Ste­in­le­in un­der­stre­ger of­te, hvor stolt han er over, at man­ge af de folk, der er i FC Midtjylland, har va­e­ret med li­ge fra star­ten, og at styr­ken i FC Midtjylland er, at man er sam­men om drøm­men. Så­dan som klub­bens mot­to ly­der.

Men fak­tum er, at magt­kam­pe på de in­dre linjer med per­so­ner, der har haft an­dre vi­sio­ner end Ste­in­le­in, har ko­stet bå­de dem og de­res idéer li­vet. Det se­ne­ste ek­sem­pel er fra i som­mer, hvor Glen Rid­ders­holm over­ra­sken­de trak sig som ch­eftra­e­ner i klub­ben. Han vil­le ik­ke la­en­ge­re gå på kom­pro­mis med den må­de, han øn­ske­de at age­re som tra­e­ner og le­der, sag­de han uden at ud­dy­be yder­li­ge­re. I kro­ge­ne lød for­kla­rin­gen, at ue­nig­he­der­ne mel­lem ham og le­del­sen hav­de vok­set sig for store.

Der­med blev Rid­ders­holms ska­eb­ne den sam­me som hans for­ga­en­ger, Al­lan Kuhn. I 2011 sag­de han op ef­ter ba­re halvan­det års tid i klub­ben. Af per­son­li­ge år­sa­ger lød den før­ste for­kla­ring, men se­ne­re kom det frem, at Kuhn hav­de va­e­ret sta­er­kt util­freds med den plan for den sport­s­li­ge sek­tor, som Claus Ste­in­le­in hav­de lagt sam­men med den da­va­e­ren­de di­rek­tør, Jens Ør­gaard.

På di­rek­tions­gan­gen har Ste­in­le­in lagt arm med de helt tun­ge dren­ge. Al­le­re­de in­den han var kom­met rig­tig i gang som di­rek­tør, skrev me­di­er­ne hi­sto­ri­er om, at grund­la­eg­ger og sto­rak­tio­na­er Ste­en Hes­sel øn­ske­de at fjer­ne Ste­in­le­in. I ste­det vil­le han ha­ve Jens Ør­gaard tilbage som di­rek­tør i klub­ben og ned­d­ros­le FC Midtjyl­lands aka­de­mi, som Claus Ste­in­le­in hav­de va­e­ret ho­ved­man­den bag.

Af­gø­rel­sen er ik­ke ble­vet for­talt til ci­tat, men bund­linj­en er den, at Ste­in­le­in i dag sta­dig sid­der på po­sten, og med den nye ejer, Mat­t­hew Ben­hams, pen­ge, bli­ver der in­ve­ste­ret kraf­tigt i en op­gra­de­ring af fod­bol­da­ka­de­mi­et. Hvis folk ik­ke le­ve­rer va­ren, kan jeg og­så godt va­e­re rig­tig, rig­tig hård. For vi – he­le or­ga­ni­sa­tio­nen – vil va­e­re en før­en­de klub i Dan­mark

Ste­in­le­in er ik­ke me­get for at ta­le om de kon­kre­te epi­so­der. Han si­ger blot, at han ger­ne hav­de va­e­ret pres­seom­ta­len for­u­den.

»Tin­ge­ne er sja­el­dent så sort­hvi­de, som de bli­ver frem­stil­let,« me­ner han.

Be­va­eb­net med et nyt smil in­drøm­mer han dog, at han godt kan skrue bis­sen på.

»Jeg gør det ik­ke udadtil. Der bak­ker jeg al­tid op om or­ga­ni­sa­tio­nen. Men hvis folk ik­ke le­ve­rer va­ren, kan jeg og­så godt va­e­re rig­tig, rig­tig hård. For vi – he­le or­ga­ni­sa­tio­nen – vil va­e­re en før­en­de klub i Dan­mark. Vi vil ha­ve det tro­fae, vi vil i det grup­pe­spil. Vi er må­l­ret­te­de og am­bi­tiø­se, og der­for skal vi og­så gø­re tin­ge­ne or­dent­ligt,« si­ger han, men kal­der sam­ti­dig sin le­del­ses­stil in­klu­de­ren­de.

»Jeg er god til at få al­le folk til at tra­ek­ke i sam­me ret­ning mod et fa­el­les mål. Jeg dis­ku­te­rer of­te med nog­le af de an­sat­te. Det kan va­e­re vo­res ta­lent­chef, Flem­m­ing Broe, el­ler vo­res U17­ch­eftra­e­ner, Svend Gra­ver­sen. Og så kan vi godt ha­ve højlyd­te dis­kus­sio­ner, men vi har al­le sam­men sam­me mål, og der tror jeg ba­re, at hvis man vil ha­ve ret, så kom­mer folk jo ik­ke ind igen og si­ger, at de sy­nes, vi skal gø­re det mod­sat­te.« Claus Ste­in­le­in er, si­den han i 2000 be­gynd­te i FC Midtjylland som an­svar­lig for klub­sam­ar­bej­det, ste­get støt i gra­der­ne. Her­fra blev han aka­de­mi­di­rek­tør, in­den han i 2012 fik den sid­ste stjerne på skul­dre­ne.

Han af­vi­ser, at han no­gen­sin­de har hi­get ef­ter at kom­me til tops, men han in­drøm­mer, at han skyr få mid­ler for at nå si­ne mål.

»Jeg har al­drig haft et kar­ri­e­re­mål om, at det var det her, jeg vil­le. Min tan­ke var ba­re at gø­re det bedst mu­ligt for FC Midtjylland. Jeg er kendt som en, der har viljen. Jeg går he­le vej­en og lidt til for at kom­me i mål. Der skal ar­bej­des hårdt, og det er jo kul­tu­ren her­u­de, og det har jeg og­så al­tid gjort. Jeg var ik­ke en sa­er­lig ta­lent­fuld fod­bold­spil­ler, så at jeg blev su­per­lig­a­spil­ler skyl­des hårdt ar­bej­de, og at jeg sid­der her i dag, skyl­des og­så hårdt ar­bej­de,« si­ger han.

»Nej, jeg er en per­son, der er god til at få folk til at gå sam­me vej. Jeg er god til at forta­el­le folk, hvil­ken vej vi skal. Jeg var in­de og si­ge til be­sty­rel­sen i 2003, at vi skul­le star­te Dan­marks før­ste fod­bol­da­ka­de­mi, og der fik jeg selv­føl­ge­lig min vil­je, men det blev et fa­el­les pro­jekt. Det blev be­sty­rel­sen, di­rek­tio­nen og ta­lent­tra­e­ne­rens pro­jekt. Så på den må­de er jeg god til at få folk til at føl­ge mig. Jeg er god til at sa­et­te nog­le mål og på den må­de si­ge, at det er der, vi skal hen. På den må­de får man selv­føl­ge­lig lidt sin vil­je.«

’’

»Det, der dri­ver mig, er, at ha­ve det fedt med al­le dem, der er an­sat i FC Midtjylland og gø­re en for­skel for en hel re­gion, som FC Midtjylland jo gør. Hvor man­ge er hel­di­ge at ha­ve et job, hvor man hver dag, når man ta­ger ned i klub­ben, gør det for at gø­re en for­skel for en hel re­gion sam­men med en mas­se su­per dej­li­ge kol­le­ger. Det er det, der dri­ver mig. Vi kan he­le ti­den sa­et­te nye mål og går ef­ter dem.«

»Det tror jeg fak­tisk ik­ke. Jeg ple­jer at si­ge, at jeg har en ko­ne og to pi­ger der­hjem­me, og så har jeg en dreng her. Man skal al­drig si­ge al­drig, men jeg tror det ik­ke. Omvendt kan det jo va­e­re, at det ik­ke er op til mig selv,« si­ger Claus Ste­in­le­in.

rasn@sporten.dk »Den klart sva­e­re­ste be­slut­ning er, at vi sag­de nej til at sa­el­ge Syl­ve­ster (Ig­bo­un, red.). Den ta­en­ker jeg sta­dig på. Da vi be­slut­te­de det for et halvt år si­den, var jeg glad for, at vi for det før­ste var fa­el­les om det, og for det an­det at det så lyk­ke­des at sa­el­ge ham se­ne­re. Det var det rig­ti­ge for FC Midtjylland at tra­ef­fe den be­slut­ning, men per­son­ligt var det en af dem, hvor jeg ger­ne vil­le ha­ve solgt Syl­ve­ster.« »Der er man­ge gra­en­ser, som vi ik­ke vil kryd­se, og i det nye FC Midtjylland for­sø­ger vi he­le ti­den at op­fø­re os or­dent­ligt, men sam­ti­dig ta­en­ke nyt. Li­ge nu for­sø­ger vi at skub­be til den gra­en­se, der hed­der, at vi ger­ne vil ta­en­ke fod­bold­tra­e­ning og ud­vik­ling af spil­le­re på en ny må­de.« »Den stør­ste tri­umf er, at da vi bli­ver dansk me­ster og går i grup­pe­spil­let, så er al­le dem, der er rundt om klub­ben no­gen, der har va­e­ret med he­le vej­en. Vi er en stor fa­mi­lie i FC Midtjylland, der har va­e­ret med til det her, og det sy­nes jeg, er den stør­ste sejr. Der har ik­ke va­e­ret me­get ud­skift­ning, og det er et tegn på, at folk har det godt, og at de vil det her.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.