Skan­di­navi­en

Hvem er Skan­di­navi­ens bed­ste hold? BT har spurgt fem sport­sjour­na­li­ster fra Sve­ri­ge, Nor­ge og Dan­mark og bedt dem sa­et­te den sta­er­ke­ste star­top­stil­ling, hvis de kun­ne va­el­ge mel­lem spil­ler­ne fra de to bed­ste klub­ber i de tre liga­er

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Mi­chel Wik­kel­sø David­sen Bed­ste hold Bed­ste liga Bed­ste hold Bed­ste liga

TOP­HOLD Skan­di­navi­en er varm for ti­den. I hvert fald på fod­bold­ba­nen. Malmö FF spil­ler Champions League for an­det år i tra­ek. FC Midtjylland har slå­et Sout­hamp­ton for at nå Eu­ro­pa League, hvor den før­ste sejr i grup­pe­spil­let al­le­re­de er i hus, Mol­de har va­e­ret i Istan­bul og hen­tet en 3-1-sejr over Fe­ner­ba­h­ce, mens Ro­sen­borg har få­et 2-2 mod Saint-Étien­ne. Det va­ek­ker igen spørgs­må­let om, hvem der egent­lig er Nor­dens bed­ste hold li­ge nu. UEFAs li­ster gi­ver et ind­blik i, hvem der er bedst gen­nem de se­ne­ste fem sa­e­so­ner, men ik­ke li­ge nu – i den­ne sa­e­son.

FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken me­ner, at FC Midtjylland, FCK, Ro­sen­borg og Malmö FF er de fi­re bed­ste hold, som han sag­de til VG i sid­ste uge. Men hvad si­ger de, der føl­ger det he­le på ta­et­te­ste hold? En må­de at må­le det på er ved at la­de fem skan­di­na­vi­ske fod­bold­jour­na­li­ster sa­et­te de­res bed­ste star­tel­le­ver af spil­le­re fra de to bed­ste klub­ber i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge.

Op­stil­ling

Op­stil­ling

mi­cd@sporten.dk

Che­fre­dak­tør på det nor­ske fod­bold­ma­ga­sin Jo­si­mar »Af det, jeg har set af FC Midtjylland, er det no­get af det mest solide, vi har i Skan­di­navi­en. Men sam­ti­dig er det et hold, som kun en mor el­ler far kan el­ske, som man si­ger. De får be­talt for kon­ti­nu­i­tet og at ha­ve byg­get det op sten for sten. An­dre top­klub­ber, som for ek­sem­pel Ro­sen­borg, er sta­dig me­get tid­ligt i pro­ces­sen med genop­byg­ning og at in­d­ar­bej­de en spil­lestil og re­la­tio­ner. Men bå­de Ro­sen­borg, IFK Göte­borg og AIK Sto­ck­holm pu­ster dem (FC Midtjylland, red.) i nak­ken nu. FCK kom­mer på et tids­punkt.« »Jeg tror, vi har set et skif­te fra, at Su­per­liga­en var bedst til Alls­venskan de se­ne­ste år. Der ta­en­ker jeg ik­ke ba­re på ni­veau­et, men og­så ram­mer­ne om­kring kam­pe­ne. Et Sto­ck­holm-der­by er in­tet min­dre end im­po­ne­ren­de. Jeg tror, at sven­sker­nes ejer­skabs­mo­del gi­ver dem en for­del i for­hold til lang­sig­tet sport­s­lig plan­la­eg­ning og øget fo­kus på kva­li­tet og ud­vik­ling frem for ind­købspo­li­tik og ka­pi­tal. Det, at der nu er 10 po­int, der skil­ler før­ste- og sjet­te­plad­sen i ra­ek­ken, ser jeg som et kva­li­tet­s­tegn.«

Sport­sjour­na­list på sven­ske Aftonbladet Malmö FF, som er det ene­ste nor­di­ske hold i Champions League. Jeg tror, den er­fa­ring gør dem bed­re bå­de in­di­vi­du­elt og som hold, plus at de sam­ti­dig er ut­ro­ligt sva­e­re at slå på hjem­me­ba­ne. Jeg tror, at de vil­le kun­ne stå op imod så­vel FC København som Ro­sen­borg og Mol­de, som selv­føl­ge­lig og­så er med derop­pe. Det er må­ske på ti­de at stø­ve Roy­al League af igen. De pen­ge, som Champions League gi­ver, kom­mer til at in­de­ba­e­re, at Malmö FF og­så kan for­sta­er­ke sig or­dent­ligt over tid.« »Det er ut­ro­lig sva­ert at sam­men­lig­ne. Jeg tror, at top tre i Alls­venskan er me­get li­ge med top­hol­de­ne i Nor­ge og Dan­mark, hvis ik­ke bed­re. Men i et stør­re per­spek­tiv ser det ud til, at den dan­ske liga li­ge er nip­pet bed­re end den sven­ske og nor­ske. Del­vis på grund af den for­del­ag­ti­ge be­skat­ning (for­sker­ord­nin­gen, red.), som gør, at man kan lok­ke go­de sven­ske spil­le­re til sig, men og­så for­di man over de se­ne­ste 10 år har haft en stør­re pe­ne­tra­tion i Eu­ro­pa-spil­let. Og man er må­ske og­så nå­et lidt la­en­ge­re med for­ret­nin­gen.« För­stås, La­ger­bäck­s­ko­lad som jag är.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.