Ns sta­er­ke­ste

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Bed­ste hold Bed­ste liga Bed­ste hold Bed­ste liga Bed­ste hold Bed­ste liga

Op­stil­ling

Op­stil­ling

Op­stil­ling

Sport­sjour­na­list på nor­ske VG »Jeg tror, at Ro­sen­borg er Nor­dens bed­ste hold i øje­blik­ket. De la­ve­de en sta­erk pra­e­sta­tion med 2-2 ude mod Saint-Étien­ne. Ro­sen­borg er gå­et tilbage til rød­der­ne og dyr­ker op­skrif­ten, som gav suc­ces i 90er­ne – og de har nog­le rig­tig go­de spil­le­re, som får det bed­ste ud af sig selv i Ro­sen­borgs spil­lestil.« »Mol­des ude­sejr mod Fe­ner­ba­h­ce er et be­vis på, at norsk klub­fod­bold er bed­re end sit ryg­te, men jeg tror, det er li­ge mel­lem de bed­ste hold i Nor­ge, Sve­ri­ge og Dan­mark. Det gør det jo og­så spaendende med tan­ke på, hvem der vin­der frem­ti­dens fod­bold­tro­ne i Skan­di­navi­en.«

Jour­na­list på DR Sporten »Det let­te svar vil­le va­e­re at si­ge Malmö FF, når de nu op­tra­e­der i Champions League, men der er man­ge an­dre pa­ra­me­tre at må­le ud fra, og hjem­me i Alls­venskan er de jo ik­ke en­gang i top tre li­ge nu. Jeg har va­e­ret me­get im­po­ne­ret af, hvor­dan FC Midtjylland har kun­net ta­ck­le bå­de at va­e­re for­sva­ren­de me­stre, si­ge far­vel til ch­eftra­e­ne­ren og spil­le i Eu­ro­pa, uden at det er gå­et ud over pra­e­sta­tio­ner­ne i Su­per­liga­en. De­res trup er bred, de slog Sout­hamp­ton ud, fø­rer liga­en, luk­ker in­gen mål ind og åb­ne­de Eu­ro­pa League med en sejr over Le­gia. Jeg si­ger FCM.« »Jeg vil­le så ger­ne ba­re brø­le ’Su­per­liga­en’ uden be­ta­enk­ning, men jeg sy­nes godt nok, sven­sker­ne er kom­met ta­et på os de se­ne­re år. Den nor­ske liga, har jeg tid­li­ge­re syn­tes, klart mang­le­de no­get ud over de ab­so­lut­te top­hold, men de­res start i Eu­ro­pa League har fak­tisk og­så va­e­ret gan­ske im­po­ne­ren­de. Kort sagt: Det er ek­stremt li­ge, men som dan­sker vil jeg sta­dig­va­ek me­ne, at vi er en lil­le bit­te smu­le for­an. Må­ske ba­re en anel­se...«

Fod­bol­dre­dak­tør, BT »Jeg er en af de få, der ger­ne ser Roy­al League genop­li­vet. Jeg tror fak­tisk, den tur­ne­ring hjalp klub­ber­ne rig­tig me­get i de­res vin­ter­for­be­re­del­ser, og så gjor­de den det og­så over­flø­digt for mig at skul­le sva­re på den­ne slags spørgs­mål. Malmö FF har nu to sa­e­so­ner i tra­ek kva­li­fi­ce­ret sig til grup­pe­spil­let i Champions League og er i hvert fald den klub, der har gjort det bedst in­ter­na­tio­nalt. Om den og­så vil­le slå Ro­sen­borg, FC København og FC Midtjylland i en fi­re­hold­s­tur­ne­ring, ved jeg ik­ke, men vin­de­ren af Nor­dens tro­ne skul­le fin­des blandt de fi­re klub­ber.« »Det er tre me­get li­ge liga­er, der ik­ke skil­ler sig va­e­sent­ligt ud fra hin­an­den. Min for­nem­mel­se er, at de nor­ske bund­hold er rin­ge­re end Dan­marks og Sve­ri­ges, og at der i Alls­venskan og Su­per­liga­en alt­så er fle­re go­de hold. Sve­ri­ge boo­mer i til­sku­er­tal og har på den front over­ha­let Dan­mark.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.