LI­GE LOV­LIG ADA­MA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PÅ PLADS

Da­ni­el Mar­tin­sen

danm@sporten.dk Ada­ma Tam­bou­ra har i en uge va­e­ret i cen­trum for sin – lov­li­ge el­ler ulov­li­ge – op­tra­e­den i Ho­bros se­ne­ste su­per­liga-kamp. Men Ma­li-spil­le­ren er at­ter med, når det nord­jy­ske su­per­liga­hold i mor­gen mø­der FC København i Par­ken.

»Der skul­le ik­ke kun­ne va­e­re no­get at pe­ge fin­gre ad den­ne gang. Det, vi har mang­let – el­ler det, nog­le sy­nes, at vi har mang­let – har va­e­ret spil­ler­cer­ti­fi­ka­tet, og det har vi re­kvi­re­ret. Det tog jo ik­ke man­ge mi­nut­ter at få det, så det har vi få­et på plads,« si­ger Ho­bro-for­mand Ste­en Juuls­gaard:

»Nu skal vi så tilbage og spil­le på ba­nen, det er jo trods alt det, det dre­jer sig om,« fort­sa­et­ter han.

Han og re­sten af klub­le­del­sen har i den for­gang­ne uge haft skri­ve­bor­det som kampa­re­na for at be­vi­se, at Ho­bro ik­ke brød reg­ler­ne ved at ha­ve Ada­ma Tam­bou­ra med for­ri­ge fre­dag mod AGF. Selv om spil­le­rens tid­li­ge­re klub, Randers FC, sta­dig var i be­sid­del­se af spil­ler­cer­ti­fi­ka­tet.

DBU med­del­te i går, at en af­gø­rel­se i sa­gen tra­ek­ker ud,

Ste­en Juuls­gaard selv om det op­rin­de­ligt lig­ne­de en eks­pe­di­tions­sag. Fod­bol­du­ni­o­nen for­ven­ter en af­gø­rel­se ’in­den ud­gan­gen af må­ne­den’, for beg­ge klub­ber skal lø­ben­de ha­ve mu­lig­hed for at kom­me med sup­ple­ren­de

’’ Nu skal vi så tilbage og spil­le på ba­nen, det er jo trods alt det, det dre­jer sig om

op­lys­nin­ger.

»Vi har da no­te­ret os, at der bli­ver brugt no­get tid på pro­ces­sen, og det ta­ger vi som et ud­tryk for, at der bli­ver ar­bej­det se­ri­øst med det. Nu får al­le na­er­la­est al­le mu­li­ge pa­ra­graf­fer og cir­ku­la­e­rer, og så må vi bag­ef­ter se, om det er nød­ven­digt med en ju­ste­ring af reg­ler­ne,« si­ger Ste­en Juu­les­gaard, der hå­ber på, at sa­gen gi­ver en po­si­tiv ef­fekt mod FCK.

»Det er mit ind­tryk, at det her har få­et os til at stå me­re sam­men. Det er jo i modgang, at man skal vi­se sit va­erd, og det hå­ber jeg kom­mer til ud­tryk,« si­ger Ho­bro-for­man­den.

Ho­bros Ada­ma Tam­bou­ra i kam­pen mod AGF, hvor han ik­ke hav­de sit spil­ler­cer­ti­fi­kat på plads. Det har han nu.

Fo­to: Bo Amstrup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.