Lands­hol­det ramt af pro­filaf­bud til tra­e­nings­lejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LANDSTRAENER FOR KVIN­DELANDS­HOL­DET,

Klavs Bruun Jør­gen­sen, må se bort fra to ba­ck­er, når han i na­e­ste uge ta­ger på tra­e­nings­lejr med lands­hol­det i Ma­kedo­ni­en. Det er bag­spil­ler­ne Lou­i­se Bur­gaard og An­ne Met­te Hansen, der har meldt af­bud, hvil­ket ska­e­rer lands­holds­sam­lin­gen ned fra 18 til 16 pi­ger. »Det er selv­føl­ge­lig ae­r­ger­ligt, at vi ik­ke får dem med til Ma­kedo­ni­en, hvor vi for før­ste gang får te­stet spil­ler­ne i kamp. Men så­dan er vil­kå­re­ne, og de er for­hå­bent­lig med i vo­res kva­li­fi­ka­tions­kam­pe til ok­to­ber. An­ne Met­te Hansen er et styk­ke fra for­men, mens Bur­gaard er sta­er­kt på vej tilbage. Jeg har fuld for­stå­el­se for, at der skal pas­ses på hen­de i et stramt kamp­pro­gram. Det er vig­ti­ge­re, at hun er med til VM end et par tra­e­nings­kam­pe nu,« si­ger landstraener Klavs Bruun Jør­gen­sen i en pres­se­med­del­el­se.

BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.