Nor­dens en­gel sover

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VED ’IND­KØRS­LEN’ TIL det, som eng­la­en­der­ne kal­der står en ka­em­pe-skul­p­tur af en en­gel og spre­der si­ne vin­ger ud. An­gel of the North er pla­ce­ret na­er by­en Ga­tes­he­ad, højt over ho­ved­fa­erds­elsår­er­ne A1 og A167. Så­le­des at al­le får øje på eng­len, der har et vin­ge­fang på he­le 54 me­ter. Vin­ger­ne er krum­met en anel­se for at gi­ve ind­tryk af, at eng­len om­fav­ner og be­skyt­ter ind­byg­ger­ne i det nor­døst­li­ge Eng­land.

Men det sy­nes som om, at eng­len har glemt at om­fav­ne de tre fod­bold­klub­ber. Skul­p­tu­ren blev rejst i 1998, og li­ge si­den har det stå­et skralt til for de tre lo­ka­le stor­klub­ber. Newcast­le Uni­ted, Sunderland AFC og Middlesbrough FC.

Al­le tre klub­ber bur­de hø­re til i Pre­mi­er League og i hvert fald i Newcast­les til­fa­el­de spil­le en be­ty­de­lig rolle. Fod­bold-in­teres­sen i det nor­døst­li­ge hjør­ne af Eng­land er nok stør­re end i no­get an­det om­rå­de af Eng­land, de tre klub­bers sta­dio­ner hø­rer til blandt de stør­ste og mest mo­der­ne i lan­det, og pen­ge er der om ik­ke nok af, så i hvert fald til­d­tra­ek­ke­ligt man­ge af til, at bur­de kla­re sig bed­re end til­fa­el­det er. De tre klub­ber har vun­det sam­men­lagt 10 en­gel­ske mester­ska­ber, men det se­ne­ste lig­g­ger na­e­sten 100 (!) år tilbage. Og den sid­ste gang, en af klub­ber­ne spil­le­de en rolle i mester­skabs­kam­pen, var i 1995/96, hvor Newcast­le un­der Kevin Ke­e­gans le­del­se blev nr. to ef­ter at ha­ve sat et stort for­spring over styr. Si­den har høj­de­punk­ter­ne va­e­ret et par tab­te FA Cup-fi­na­ler (Newcast­le), en Liga Cup-sejr og en tabt UEFA Cup-fi­na­le (Middlesbrough) og en tabt fi­na­le i Liga Cup’en (Sunderland). DE SID­STE 10 Pre­mi­er League sa­e­so­ner har haft ka­rak­ter af en nor­den­gelsk ør­ken­van­dring med blot fi­re pla­ce­rin­ger i liga­ens bed­dste halv­del. Newcast­le har ’pra­este­ret’ at bli­ve nr. fem, syv og 10 og Sunderland er ble­vet nr. 10 ved en en­kelt lej­lig­hed. Den se­ne­ste sa­e­son, hvor al­le tre klub­ber har va­e­ret i Pre­mi­er League, var i 2008/09.

I år ser det som så of­te før for­fa­er­de­ligt ud. Middlesbrough har gan­ske vist få­et en fin start, men det er alt­så i den na­est­bed­ste ra­ek­ke, og hver­ken Newcast­le el­ler Sunderland har vun­det end­nu.

At Sunderland igen-igen vil­le kom­met il at ka­em­pe mod nedryk­ning, vid­ste man vel godt. Klub­ben var ual­min­de­ligt hel­dig med at red­de sig fri af nedryk­nin­gen i sid­ste sa­e­son, og selv om man fik over­talt red­nings­man­den Di­ck ’Magic Di­ck’ Ad­vo­caat til at bli­ve, ser det igen sort ud. Og­så i den­ne sa­e­son har Sunderland fak­tisk va­e­ret gan­ske hel­di­ge i de to kam­pe, hvor hol­det fik skra­bet en uaf­gjort hjem.

I Newcast­le tro­e­de man som så of­te før, at nu skul­le det va­e­re. Ef­ter den trau­ma­ti­ske sa­e­son-af­slut­ning i for­å­ret, hvor al­le ti­ders dår­lig­ste Pre­mi­er League ma­na­ger Jo­hn Car­ver var ved at fø­re hol­det i af­grun­den, lød der op­ti­mi­sti­ske to­ner i takt med, at den nye ma­na­ger Ste­ve McLaren fik lov til at hen­te dy­re spil­le­re ind. Ind­til vi­de­re har de dog ik­ke vist sig at va­e­re i stand til at løf­te hol­det, for li­ge­som Sunderland står Newcast­le par­ke­ret på søl­le to po­int. Spil­let har i glimt va­e­ret op­løf­ten­de, men i an­dre pe­ri­o­der har det va­e­ret de­pri­me­ren­de. DY­RE SPIL­LE­RE, JA, men og­så go­de spil­le­re? Det kan man dis­ku­te­re. Jeg kan sta­dig hu­ske min gam­le hold­kam­me­rat fra Sil­ke­borg-da­ge­ne, Ja­cob Laur­sen, lan­ce­re sin egen te­o­ri om år­sa­gen til, at de nor­den­gel­ske hold al­tid kla­rer sig så dår­ligt. Laur­sen er ble­vet spil­ler-agent i dag, og det var hans er­fa­ring, at det na­e­sten var umu­ligt at lok­ke de bed­ste spil­le­re ti­ul Newcast­le, Sunderland el­ler Middlesbrough. For­di, som han sag­de, de bed­ste spil­le­re har og­så mu­lig­hed for at va­el­ge en klub i Lon­don el­ler Man­che­ster, og her vil spil­ler­nes ko­ner i hvert fald ger­ne bo. Her er et helt an­det og me­get me­re in­ter­na­tio­nalt mil­jø, bå­de hvad an­går kul­tur, ud­dan­nel­se, mo­de og shop­ping.

In­ter­es­sant be­tragt­ning, som jeg og­så i den­ne sa­e­son er kom­met til at ta­en­ke på, når jeg ser, hvad de to store klub­ber har få­et for de­res trans­fer-pen­ge. Newcast­le har spen­de­ret ta­et ved en halv mil­lard kr. på en kvar­tet be­stå­en­de af Alek­s­an­dar Mi­tro­vic, Gi­o­r­gi­nio Wi­j­nal­dum, Fl­o­ri­an Tha­u­vin og Chan­cel Mbem­ba. Fi­ne spil­le­re, men en halv mil­lard! Sunderland har brugt knap så man­ge pen­ge, men har til gen­ga­eld og­så pri­ma­ert hen­tet spil­le­re, som in­gen an­dre gad ha­ve. Folk som Yo­u­nes Ka­boul, Yann M’Vila og Fa­bio Bor­i­ni.

Hvis An­gel of the North skul­le våg­ne af sin fod­bold-søvn og kig­ge på ta­bel­len i Pre­mi­er League, vil hun bli­ve be­kym­ret. For trods al­le de store for­håb­nin­ger og dit­to in­ve­ste­rin­ger, lig­ger Newcast­le Uni­ted og Sunderland ef­ter fem spil­ler­un­der sidst og na­est­sidst i Pre­mi­er League.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.