’EN FED OP­LE­VEL­SE’

Dan­mark er bag­ud 0-2 mod Spa­ni­en. Al­li­ge­vel var de dan­ske spil­le­re til­fred­se med ind­sat­sen i de før­ste sing­le­kam­pe

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DA­VIS CUP

Tho­mas Idskov

idskov@sporten.dk Det ser sort ud for det dan­ske Da­vis Cup-lands­holds sej­rs­chan­cer ef­ter før­ste­da­gen af we­e­ken­dens match mod Spa­ni­en. 2-0 fø­rer Ra­fa­el Na­dal & co. og lig­ner der­med et hold, der er godt på vej til at sik­re sig end­nu en sa­e­son i tur­ne­rin­gens na­est­bed­ste di­vi­sion. Der­i­mod er der en del, der ty­der på, at Dan­mark se­ne­re på ef­ter­å­ret må ud i en alt­af­gø­ren­de nedryk­nings­kamp mod Sve­ri­ge.

Ik­ke de­sto min­dre var de dan­ske spil­le­re ove­nud til­fred­se med pra­e­sta­tio­ner­ne.

»Det var den fe­de­ste op­le­vel­se,« sag­de Mi­ka­el Tor­pe­gaard ef­ter sit ne­der­lag på 4-6, 3-6, 2-6 mod Ra­fa­el Na­dal.

»Ind­til 4-4 i før­ste sa­et føl­te jeg ik­ke, at der var den store ni­veau­for­skel mel­lem os. Men jeg må in­drøm­me, at han vin­der man­ge po­int på sin store ru­ti­ne og er­fa­ring,« sag­de ver­dens­rang­li­stens num­mer 909 om den øje­blik­ke­li­ge num­mer 7.

Håb for frem­ti­den

Til dag­lig stil­ler 21-åri­ge Mi­ka­el Tor­pe­gaard op i tur­ne­rin­ger på la­ve­ste ITF-ni­veau.

»Op­le­vel­sen mod Na­dal gi­ver håb for min ten­nis­frem­tid. Alt i alt er jeg me­get til­freds med min ind­sats, men jeg må hjem og ar­bej­de med fy­sik­ken,« sag­de Mi­ka­el Tor­pe­gaard.

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, der lig­ger num­mer 283 på ver­dens­rang­li­sten, tab­te 1-6, 5-7, 2-6 til num­mer ot­te, David Fer­rer. Men og­så han var til­freds. »Det var en fed kamp. Pu­bli­kum var fan­ta­stisk, og det er al­tid in­spi­re­ren­de at mø­de top 10-spil­le­re. Fer­rer gi­ver in­tet ved dø­re­ne. Han er me­get kon­stant i sit spil. Til sam­men­lig­ning lig­ner mit svin­gen­de ni­veau me­re en bjer­ge­ta­pe i Tour de Fran­ce,« sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen med et ska­evt smil.

Tvivl om Na­dal i doub­le

I dag fort­sa­et­tes Da­vis Cup-land­skam­pen med en kamp i her­redoub­le.

Mens Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen her for­ven­tes at spil­le sam­men med Tho­mas Kro­mann, har spa­ni­er­ne meldt ud, at de stil­ler med Fer­nan­do Ver­dasco og Ro­ber­to Bau­ti­s­ta Agut. Men span­ske jour­na­li­ster for­ven­ter, at sidst­na­evn­te ud­skif­tes med Ra­fa­el Na­dal.

Det kun­ne Ra­fa­el Na­dal på sit pres­se­mø­de ef­ter sin sejr over Mi­ka­el Tor­pe­gaard dog ik­ke be­kra­ef­te.

»Min hold­kap­ta­jn (Con­chi­ta Mar­ti­nez, red.) har ik­ke sagt no­get til mig,« sag­de Ra­fa­el Na­dal.

Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen la­eg­ger ik­ke skjul på, at han ser frem til kam­pen.

»Jeg gla­e­der mig me­get. Selv­føl­ge­lig har vi ik­ke gi­vet hin­an­den

ef­ter de to sing­le-ne­der­lag. Men vi har få­et en tro på, at vi kan dril­le spa­ni­er­ne,« sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen.

Mi­ka­el Tor­pe­gaard tab­te som ven­tet til Ra­fa­el Na­dal, men det dan­ske stor­ta­lent syn­tes, det var en fed op­le­vel­se at spil­le imod den span­ske ver­dens­stjer­ne. Fo­to: Frank Ci­li­us

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.