Dansk le­der hå­ber på Woz­ni­a­ck­i­ef­fek­ten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Tho­mas Idskov Tho­mas Kö­nigs­feldt

OP­STIL­LER TIL VALG

idskov@sporten.dk ’Når det reg­ner på pra­e­sten, dryp­per det på deg­nen’, hed­der et gam­melt dansk ord­s­prog. Sam­me hi­sto­rie kan gen­ta­ge sig på fre­dag, 25. sep­tem­ber, i Chi­les ho­ved­stad San­ti­a­go. Her stil­ler Dansk Ten­nis For­bunds na­est­for­mand, Tho­mas Kønigsfeldt, op til valg til be­sty­rel­sen i det in­ter­na­tio­na­le ten­nis­for­bund (ITF), og for­di Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki de se­ne­ste år har le­ve­ret en lang ra­ek­ke store resultater og der­med få­et sat dansk ten­nis på ver­dens­kor­tet, hå­ber han på valg.

»Jeg fø­ler, at jeg har en god chan­ce,« si­ger 57-åri­ge Tho­mas Kønigsfeldt, der si­den 2013 har va­e­ret med­lem af ITFs re­gel­ko­mité.

Moralsk op­bak­ning

Tho­mas Kønigsfeldt har de se­ne­ste par år mod­ta­get øko­no­misk støt­te til sin valg­kamp fra Dan­marks Idra­ets­for­bund. Her­u­d­over har der va­e­ret moralsk op­bak­ning fra blandt an­dre Kron­prins Fre­de­rik, PoulErik Høy­er og Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

»Jeg har na­evnt dem i mit valg­ma­te­ri­a­le, for­di de er kend­te per­so­ner i det in­ter­na­tio­na­le sport­s­mil­jø. Så det er ik­ke helt for­kert at si­ge, at jeg hå­ber på en Woz­ni­a­cki-ef­fekt,« si­ger Tho­mas Kønigsfeldt med et smil.

Skul­le det en­de med valg, bli­ver det før­ste gang si­den 1974, at Dan­mark har en le­der sid­den­de i ITFs be­sty­rel­se.

»Vi har sja­el­dent mar­ke­ret os på le­der­plan i ITF. Men nu skal det va­e­re. Jeg går til valg med et håb om, at de store pen­ge­pra­e­mi­er i ten­nis­spor­ten fremad­ret­tet bli­ver for­delt til fle­re spil­le­re, end til­fa­el­det er i dag. Jeg me­ner, at det­te vil kun­ne frem­me spor­tens ud­vik­ling,« si­ger Tho­mas Kønigsfeldt.

Det op­lag­te valg

Som na­est­for­mand i DTF er han det op­lag­te valg som af­lø­ser for Hen­rik Klitvad, der na­e­ste år stop­per som for­bunds­for­mand.

»Men bli­ver jeg valgt ind i ITFs be­sty­rel­se, er det nok ens­be­ty­den­de med, at jeg ik­ke vil del­ta­ge i de na­e­ste må­ne­ders kamp om det­te hverv,« si­ger han.

’’ Det er ik­ke helt for­kert at si­ge, at jeg hå­ber på en Woz­ni­a­ck­i­ef­fekt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.