Kevin el­ler Jen­son?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE FOR­HAND­LER I dis­se uger, men fo­re­lø­big er McLaren-le­del­sen og Jen­son But­ton ik­ke eni­ge om at fort­sa­et­te sam­ar­bej­det i na­e­ste sa­e­son.

Og ind­til But­ton har sat sin un­der­skrift på en 2016-af­ta­le, er Magnus­sen i prin­cip­pet sta­dig i spil som McLaren-kø­rer – i det mind­ste ind­til hans nu­va­e­ren­de af­ta­le med tea­met ud­lø­ber i slut­nin­gen af må­ne­den. AT MCLAREN PLAN­LA­EG­GER at ha­ve Magnus­sen med til na­e­ste uges grand­prix i Ja­pan, un­der­stre­ger og­så, at han ik­ke er af­skre­vet end­nu.

Jeg hø­rer, at test­kø­rer Stof­fel Van­do­or­ne ik­ke er in­de i bil­le­det til plad­sen ved si­den af Fer­nan­do Alonso i 2016, så McLaren-le­del­sens valg står mel­lem But­ton og Magnus­sen.

Ik­ke no­get let valg, for de to team­kam­me­ra­ter fra 2014 har hver isa­er fak­to­rer, der ta­ler for (og imod) dem. ØKO­NO­MI­SKE OVER­VEJ­EL­SER KOM­MER ind i bil­le­det. Den rin­ge 2015-sa­e­son ko­ster McLaren dyrt, for de re­sul­tat­ba­se­re­de tv-ind­ta­eg­ter re­du­ce­res mar­kant. Sam­ti­dig bli­ver det end­nu sva­e­re­re at fin­de sponso­rer, for der er ik­ke man­ge fir­ma­er, der er in­ter­es­se­re­de i at be­ta­le McLa­rens op­skru­e­de ’vin­der-pri­ser’ til dét, der me­re og me­re op­fat­tes som et ta­ber-team. Men selv­om Magnus­sen utvivl­s­omt vil va­e­re min­dre lønt­ung end But­ton, ta­ler de øko­no­mi­ske hen­syn ik­ke ude­luk­ken­de til dan­ske­rens for­del. But­ton er som tid­li­ge­re ver­dens­me­ster uhy­re po­pu­la­er hos sponso­rer­ne, og det kan bli­ve af­gø­ren­de.

Al­de­ren ta­ler til Magus­sens for­del. Han er 12 år yn­gre end But­ton. Men al­der går hånd i hånd med er­fa­ring, og her er eng­la­en­de­ren over­le­gen. 16 For­mel 1-sa­e­so­ner gi­ver en fan­ta­stisk knowhow – spe­ci­elt i for­hold til McLa­rens pro­ble­ma­ti­ske mo­tor-sam­ar­bej­de med Hon­da.

Mens ja­pa­ner­ne kun­ne stille sig tviv­len­de over for en dansk se­mirook­ie, vil man al­tid lyt­te al­vor­ligt til en eks­ver­dens­me­ster. RÅ HUR­TIG­HED ER Magnus­sens trum­f­kort. McLa­rens eg­ne ana­ly­ser vi­ser, at han i run­de tal er halvan­den tien­de­del se­kund hur­ti­ge­re end But­ton på en om­gang. Og da eng­la­en­de­ren i år har vist sig om­trent på ni­veau med sin nye team­kam­me­ret Fer­nan­do Alonso, er Magnus­sen alt­så og­så mindst li­ge så hur­tig som spa­ni­e­ren. Kil­der hos McLaren har og­så for­talt mig, at af­stan­den mel­lem Magnus­sen og But­ton sid­ste år sva­re­de ret pra­e­cist til den af­stand, der var mel­lem Lewis Ha­milt­on og But­ton, da de to eng­la­en­de­re var team­kam­me­ra­ter fra 2010-12.

At va­e­re li­ge så hur­tig som fel­tets nok to bed­ste kø­re­re bur­de va­e­re ar­gu­ment nok for at be­hol­de Kevin Magnus­sen. Spe­ci­elt for­di dan­ske­ren vi­ste den­ne hur­tig­hed i sin al­ler­før­ste For­mel 1-sa­e­son. Med me­re er­fa­ring vil han kun bli­ve end­nu hur­ti­ge­re. MEN SÅ­DAN FUNGERER For­mel 1 ik­ke. Jeg er ban­ge for, at But­ton får en sa­e­son me­re i ’Cir­kus McLaren’. Det ser ud til, at team­le­del­sen sat­ser på But­tons er­fa­ring og sponsorta­ek­ke frem for Magnus­sens hur­tig­hed og frem­tids­po­ten­ti­a­le.

Men hvis McLaren la­der Kevin Magnus­sens op­tion ud­lø­be, ka­ster

PE­TER NY­GAARD,

Kevin Magnus­sen (th.) el­ler Jen­son But­ton (tv.). Det er det valg, McLaren snart skal tra­ef­fe.

Fo­to: Grand Prix Pho­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.