UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Me­moAs­sist er en app be­reg­net til folk med ADHD, as­per­gers, au­tis­me, alzhei­mers, de­mens el­ler an­dre for­mer for hjer­neska­de. Ap­pen bru­ger bå­de billeder og lyd, og kan og­så sty­res fra de på­rø­ren­des de­vi­ces, så bru­ge­ren hu­sker af­ta­ler mm. Me­moAs­sist kan min­de bru­ge­ren om alt, li­ge fra at hu­ske at ta­ge sin me­di­cin til at hu­ske at spi­se mor­gen­mad. Bil­le­der­ne, der be­skri­ver af­ta­ler og ak­ti­vi­te­ter kan va­el­ges fra ap­pens eget ka­ta­log, men man kan og­så selv la­eg­ge billeder ind. Der­til kom­mer mu­lig­he­den for at på­rø­ren­de kan ind­ta­le lyd­be­ske­der, der kan af­lyt­tes af bru­ge­ren. Ak­ti­vi­te­ter­ne kan be­skri­ves helt de­tal­je­ret, så et sko­le­barn for ek­sem­pel kan pak­ke sko­le­ta­sken med li­ge pra­e­cis de bø­ger, der skal bru­ges. Me­moAs­sist er helt en­kelt skru­et sam­men, så de fle­ste kan bru­ge ap­pen uden pro­ble­mer. Plat­form: iOS Pris: Me­moAs­sist ko­ster 299 kro­ner, men kan og­så fås gra­tis i en 30 da­ges prø­ve­pe­ri­o­de un­der nav­net Me­moAs­sist FREE.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.