Få dit barn til at spi­se grønt

BT - - KLUMME -

Man­ge fora­el­dre forta­el­ler mig, at de har sva­ert ved at få de­res børn til at spi­se grønt­sa­ger. Min er­fa­ring si­ger mig, at børn ger­ne vil ha­ve grønt, det skal ba­re sma­ge af no­get og ik­ke ro­des sam­men i en pa­e­re­va­el­ling af an­dre ting, f.eks. i en sam­men­kogt ret.

Det er og­så min er­fa­ring, at de fri­ske grønt­sa­ger of­test ry­ger nem­me­re ned end de kog­te el­ler steg­te, det hand­ler om kun at la­eg­ge få for­skel­li­ge in­gre­di­en­ser på en og sam­me tal­ler­ken, så er der stør­re chan­ce for, at der ry­ger me­re grønt ned.

Min egen er­fa­ring som mor, er, at du f.eks. sa­et­ter nog­le små far­ve­ri­ge skå­le med fri­ske grønt­sa­ger i sta­eng­ler på mid­dags­bor­det som en slags for­ret, evt. med en sund dip til, f.eks. miso, yog­hurt na­tu­rel med ur­ter i, el­ler hvad der nu hit­ter, så får det helt sik­kert di­ne børn til at ta­ge for sig, og sa­er­ligt hvis du og­så selv gør det. For børn ko­pi­e­rer dig, på godt og ondt. En an­den god idé er at ta­ge di­ne børn med i køk­ke­net og la­de dem kok­ke­re­re en gang om ugen.

For fle­re nog­le år si­den, da min søn, Se­ba­sti­an, gik i 7. klas­se, var jeg in­vi­te­ret med som mad­mor på en lej­rsko­le for hans klas­se. Der var 22 børn med på tu­ren, der gik til Søn­derjyl­land.

Jeg del­te bør­ne­ne ind i tre grup­per, der hver skul­le va­e­re an­svar­lig for da­gens må­l­ti­der. Dis­se be­stod af mor­gen­mad, mad­pak­ker til ud­flug­ter­ne, mel­lem­må­l­ti­der og af­tens­mad. Den sid­ste dag på lej­rsko­len måt­te de spi­se, hvad de vil­le, og det kom­mer nok ik­ke som en over­ra­skel­se, at det var bur­ge­re og so­da­vand, der stod øverst på li­sten!

De an­dre da­ge var me­nu­en for det me­ste: Frugt, frugtsa­lat, smoo­t­hies, grønt­sa­ger, avo­ca­do og øko­lo­gi­ske kor­n­pro­duk­ter samt ris­ma­elk til mor­gen­bor­det. Mad­pak­ker­ne be­stod af grønt­sa­ger og frugt samt groft brød med avo­ca­do, to­ma­ter, agurk og ve­ge­ta­ri­ske po­ste­jer. Sna­cks var øko­lo­gi­ske chips, grønt­sa­ger i sta­en­ger og kna­ek­brød.

Af­tens­mad var buf­fet, hvor der var lagt va­egt på en ho­ved­ret, f.eks. kyl­ling i wok og mas­ser af for­skel­li­ge grønt­sags­ret­ter og sa­lat. Drik­ke­va­rer var friskpres­se­de saf­ter, og­så gu­lero­d­sog rød­be­des­aft, samt mi­ne­ralvand og po­ste­vand.

Bør­ne­ne valg­te selv op­skrif­ter­ne ud fra en af mi­ne op­skrifts­bø­ger, og la­e­rer­ne stod for ind­køb og be­stil­lin­ger.

En ti­me før vi skul­le spi­se af­tens­mad, gik vi i køk­ke­net. Man­ge af bør­ne­ne hav­de al­drig før prø­vet at la­ve mad. Man­ge af dem vid­ste ik­ke, hvor­dan man skul­le skra­el­le en avo­ca­do el­ler en mango, el­ler hvad det i det he­le ta­get var. Men in­teres­sen for at kom­me i gang var stor og ma­den smag­te vir­ke­lig godt. De gik op i mad­lav­nin­gen, som om det var en ek­sa­men hver af­ten. Så det kan godt la­de sig gø­re at få di­ne børn til at spi­se grønt, det er må­den det bli­ver pra­e­sen­te­ret, der må­ske skal va­e­re an­der­le­des end du ple­jer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.