UGENS TIP

BT - - KLUMME -

• På man­ge sko­ler un­der­vi­ses der i mad­lav­ning, men til min for­fa­er­del­se har jeg op­da­get, at de fle­ste op­skrif­ter, bør­ne­ne la­e­rer, er de sam­me, som jeg selv la­er­te, da jeg gik i skole, for me­re end 40 år si­den. Dvs. gam­mel­dags mad og ka­ger, og som no­get nyt er fastfood ble­vet in­tro­du­ce­ret. • I dag gi­ver kom­mu­ner­ne kun mel­lem 7 – 10 kr. pr. barn til mad­lav­ning pr. må­l­tid i fol­ke­sko­ler­ne. En klas­se med 20 børn vil så­le­des kun få 140 – 200 kr. til at la­e­re at la­ve na­e­ren­de og spaendende mad. Hvad kan man få af in­gre­di­en­ser for de pen­ge, som ma­et­ter, er sun­de, og som gi­ver bør­ne­ne ener­gi? Ik­ke ret me­get! Så er det klart, at spa­ghet­ti med kødsovs og ’drøm­me­ka­ge fra Brovst’ er ble­vet det, ele­ver­ne la­e­rer at la­ve til hus­ger­ning. Det er ae­r­ger­ligt at der er så få mid­ler til at la­e­re børn om no­get af det al­ler­vig­tig­ste: de­res spi­se­va­ner. • I køk­ke­net får bør­ne­ne nog­le vig­ti­ge er­fa­rin­ger om fø­de­va­rer, der vil på­vir­ke de­res valg af mad re­sten af li­vet, og de bru­ger bå­de de­res san­ser, fan­ta­si og kre­a­ti­vi­tet, når de la­ver mad. Der­u­d­over er det sva­ert for bør­ne­ne at si­ge nej tak til mad, de selv har la­vet. En god idé kan va­e­re at man i en klas­se, af­hol­der fora­el­dre­mø­de, mhp. sund mad­lav­ning. • Al­ter­na­tivt kan man mel­de bør­ne­ne til mad­lav­nings­kur­ser, hvor der fo­ku­se­res på sund mad, hvis mor og far ik­ke har tid, el­ler hvis fora­el­dre­ne ik­ke ved så me­get om sund mad­lav­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.