’Skøn­heds-bak­ter red­der din hud

Ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er, som fin­des i bl.a. sur­ma­elks­pro­duk­ter og som kost­tilskud, er et su­per­mid­del til sund og sta­erk hud, me­ner fle­re eks­per­ter

BT - - SUND HUD TEMA - Af Ma­ria Al­bøg Jes­per­sen

mjes@bt.dk Fo­to Jens Pe­ter En­ge­dal og Iris

Pfor­sket rig­tig me­get i, for­di ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er bå­de vir­ker kon­ser­ve­ren­de og dul­men­de på hu­den,« for­kla­rer hun. Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen anbefaler al­le­re­de hud­ple­je­pro­duk­ter, der har ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er på in­gre­di­ens­li­sten. Al­li­ge­vel på­pe­ger hun, at der sta­dig er brug for me­re forsk­ning på om­rå­det.

Su­per­mid­del

Hud­la­e­ge Jan­ne Tou­borg er enig i, at de sun­de bak­te­ri­er er et su­per­mid­del til hu­den, hvis man spi­ser dem, f.eks. i form af kost­tilskud.

I sin kli­nik i Aar­hus er Jan­ne Tou­borg in­den for det se­ne­ste hal­ve år selv be­gyndt at an­be­fa­le pro­duk­tet til si­ne pa­tien­ter.

»Det er fak­tisk no­get, man har vidst i man­ge år, men det er først nu, at det er ble­vet ac­cep­te­ret og kom­met til ae­re og va­er­dig­hed,« si­ger hun og hen­vi­ser til, at der in­den for la­e­ge­vi­den­ska­ben skal me­gen do­ku­men­ta­tion til, før man kan ud­ste­de an­be­fa­lin­ger til si­ne pa­tien­ter.

Er­na­e­rings­eks­pert Per Bra­end­gaard for­kla­rer, at ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er­ne gi­ver na­e­ring til de sun­de bak­te­ri­er i tarm­sy­ste­met med det re­sul­tat, at de be­gyn­der at vok­se. Det ha­em­mer syg­doms­frem­kal­den­de bak­te­ri­er i at ska­be be­ta­en­del­ses­til­stan­de i krop­pen. En po­si­tiv si­de­ge­vinst er og­så, at ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er­ne er et godt mid­del, hvis man li­der af for­dø­jel­ses­pro­ble­mer, så­som løs ma­ve el­ler op­pu­stet­hed, til­fø­jer han.

Co­ck­tail-ef­fekt

Det er dog ik­ke, for­di vi nu skal til at leve af Cul­tu­ra og fyl­de os med kost­tilskud.

Det er nem­lig ik­ke mu­ligt at op­nå en sund hud ved ale­ne at spi­se én be­stemt fø­de­va­re el­ler bru­ge én be­stemt cre­me, un­der­stre­ger Anet­te Kri­sti­ne Poul­sen. En po­in­te, som hun selv kal­der for co­ck­tail-ef­fek­ten.

»Man må ik­ke un­der­vur­de­re co­ck­tail­ef­fek­ten. Co­ck­tail­ef­fek­ten er nok søvn, mo­de­rat sport, en sund og na­e­ren­de kost og hud­ple­je, der vir­ker, men og­så at man øko­no­mi­se­rer med so­len. Det er det, der gør, at man får et re­sul­tat, man er glad for,« si­ger hun.

Den be­tragt­ning er er­na­e­rings­eks­pert Per Bra­end­gaard enig i. Han for­kla­rer, at krop­pen har brug for et va­eld af na­e­rings­stof­fer for at kun­ne fun­ge­re.

Der­for nyt­ter det ik­ke no­get kun at sa­et­te ind ét sted.

»Hvis du fo­re­stil­ler dig en ka­e­de, hvor hvert led i ka­e­den er et na­e­rings­stof, så er ka­e­den af na­e­rings­stof­fer ik­ke sta­er­ke­re end det sva­ge­ste led i den ka­e­de,« si­ger han.

Fo­to Iris

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.